Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž koontârpiizar tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž

KOONTÂRPIIZAR TUÂJ

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da juätkkai 31.12.2019 räijja. Koontârpiizar tuejjad Sajooozzâst škooultõs- da mättmateriaalkoontrest, koonn õuddååumžen lij škooultõspiizar. Koontârpiizar tuâjain lij mieʹrruum sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 41 §:fâst. Šiõttõsvuâđđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj ooudldem škooultõš da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttõõzz (sääʹmteeʹǧǧest uʹvddum asetõõzz 1727/1995).

Tuâi õʹnnstem håiddmõõžžâst ooudâsveʹǩǩe määngpeällsaž tobddmõš koontârtuâjain. Ääʹrvastââʹnnep oodd jiõččlânji da tääʹrǩeʹld tuejjummža di pueʹrid õhttsažtuejj- da vuârrvaaiktõstääiđaid. Päʹlǩǩ meäʹrrââtt sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâššâm õõlǥtemtääʹzz  VI da tõʹst  II tääʹzz mieʹldd (vuâđđpʹlǩǩ lij 1879,22 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjtobddmõõžž mieʹldd meäʹrrõõtti tuâjjtobddâmlââʹzz.

Ooccmõõžž mätt’tõõttâm- da tuâjjtuõđštõõzzineez âʹlǧǧe tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piizarkådda piâtnâc 22.2. čiâss 16.00 mõõneeʹst neʹttpååʹštin, addrõʹsse info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd škoultõspiizar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi, teʹlf. 010 839 3112. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjumuʹšše vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 23.1.2019
Sääʹmteʹǧǧ