Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei mieʹrräiggsaž tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla

Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei mieʹrräiggsaž tuâj

Tuâjj älgg teäggtõõzz raʹvvjeeʹn suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2019 räjja. Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei vaʹsttad Anarâškielâ servi rõ tuõʹllʼjam kooum ǩiõllpieʹzz – Aanar Piervâl da Piäju di Âʹvvlest åårrai Kuáti – ouddpeâmm vuäʹpstummšest, ooudâsviikkmest da tuâjjlažkåʹddvaaldšmest. Õhttõõzzâst lie õhttsiʹžže 10 ǩiõllpieʹsstuâjjliʹžžed da õhtt vaaldâšmjååʹđteei. Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei tuåimmai Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjliʹžžen, leša õõldâs õhttsažtuâjast Anarâškielâ servi ouddoummui- da tuâjjlaivuiʹm.

Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj ooudldem ââʹnteei škooultõs, mâʹte pedagogtiõđ kandidaatt tuʹtǩǩõs leʹbe sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj ämmatõllškooultuʹtǩǩõs, kook âʹnne seʹst ouddpeâmm mättjummuž. Lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttummuž (asetõs sääʹmteeʹǧǧest 1727/95). Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe tuâjjǩiõččlâsttmõš ouddpeâmm da vaaldâšm sueʹrjin da tuâjjlažkåʹddjååʹđtummšest. Tuâjast âlgg tobddâd säʹmmlaž ouddpeâmm vueʹlǧǧemsõõʹjid, taarbid da täävtõõzzid. Tuâjast taarbšet šiõǥǥ vuârrvaikktemooddid di oodd tuejjeed õhttsažtuâj piârrjin, ǩiõllpieʹzzi jeeʹres tuâjjlažkooʹddin da jeeʹres õhttsažtuâjjkueiʹmivuiʹm. Vaʹstteei ouddpeâmmoʹhjjeei reâugg sääʹmǩiõl konttrest, koon ouddooumžen tuåimmai ǩiõllstaanpiisar. Tuâjast jääʹǩǩtet kuõiʹt määnpââʹj ǩiõččlõddâmääiʹj. Vaʹlljuum oummust âlgg čuäʹjted priimteei väʹlddõõǥǥ kriminaalrekisteeʹrest (L 504/2002).

Oʹhjjeei päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV da I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 713,63 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen tuâjast määuʹset sääʹmvuuʹd lââʹzz 24 % da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Vaʹstteei oʹhjjeei tuåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, da tuâjj lij vueʹzzi ǩiõllpieʹzzin Aanrest da Âʹvvlest še. Jiiʹjjes autt lij tuâjast viâltʼteʹm. Frijjååʹblkallaš tuâjjooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 1.2.2019 č 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi / teʹl. 010 839 3124.

Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 15.1.2019 Sääʹmteʹǧǧ