Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 saamelaiskulttuurityöryhmä keskeyttää työnsä

Saamelaiskulttuurityöryhmä päätti 7.1. kokouksessaan keskeyttää työnsä. Työn keskeyttäminen todettiin neuvottelussa Lapin liiton kanssa. Työryhmä näkee, että sillä ei ole edellytyksiä arvioida kaavan vaikutuksia saamelaiskulttuuriin tarvittavassa laajuudessa. Pohjois-Lapin maakuntakaavaluonnos 2040 sisältää kaksi aluevarausta hankkeille, jotka ovat mittakaavaltaan poikkeuksellisen suuria ja laajakantoisia. Nämä hankkeet ovat Jäämeren käytävä ratoineen ja 400 kilovoltin voimalinja Rovaniemen Pirttikoskelta valtakunnan rajalle Utsjoen Nuorgamiin.

Työryhmä lähestyi Lapin liiton hallitusta kannanotollaan 3.12.2018, jossa se ilmoitti, että niin Jäämeren rata kuin 400 kilovoltin voimalinja edellyttävät näiden hankkeiden kumulatiivisten vaikutusten arviointia saamelaiskulttuuriin yhdessä muiden kaavamerkintöjen kanssa. Työryhmä kiinnitti huomiota myös siihen, että Jäämeren radasta ei ole riittävästi tietoa ja käytettävissä oleva tieto ei tue radan merkitsemistä kaavaan. Näin mittavaa vaikutusten arviointia ei ole mahdollista toteuttaa saamelaiskulttuurityöryhmässä ottaen huomioon sen käytettävissä olevat resurssit. Näin ollen saamelaiskulttuurityöryhmä katsoo myös, että yksittäisten aluevarausten ja kaavamerkintöjen vaikutusta ei voi arvioida ilman Jäämeren radan ja voimalinjan vaikutusten huomioon ottamista.

– Työryhmä on työskentelynsä aikana pystynyt toteuttamaan sen tehtävään liittyen ainoastaan kaavan selostusosan perustietojen tarkistamista, toteaa työryhmän puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

– Työryhmä on sen asettamisesta alkaen tuonut esille huolensa siitä, että maakuntakaavasta tarvitaan perusteellisempi vaikutusten arviointi saamelaiskulttuuriin, sanoo työryhmän varapuheenjohtaja Kirsti Kustula.

Lapin liitto asetti saamelaiskulttuurityöryhmän keväällä 2018 ja sen tehtävänä oli muun muassa koota ja tarkistaa perustietoja kaavan selostusosaan ja sen liitteeksi sekä arvioida kaavan vaikutuksia saamelaiskulttuuriin. Saamelaiskäräjien hallitus nimesi työryhmän kokouksessaan 23.4.2018.

Kuva: Lapin tulevaisuuskuva 2040 aluerakenne sekä kehittämisvyöhykkeet ja -käytävät. Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 tavoitteet (luonnos).

Lisätietoja:

Tiina Sanila-Aikio, työryhmän puheenjohtaja, puh. 050 300 1780, email tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Kirsti Kustula, työryhmän varapuheenjohtaja, puh. 040 770 3225, email kirsti.kustula(at)gmail.com

Työryhmän kannanotto POHJOIS-LAPIN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA 3.12.2018