Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta: Lapin maakunnan tulee varata riittävät resurssit saamenkielisten palvelujen järjestämiseen

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta toteaa lausunnossaan, että maakunnan tulee varata riittävät resurssit lakisääteisten saamenkielisten palvelujen järjestämiseen. Maakunnan on viranomaisena otettava huomioon niin saamen kielilain velvoitteet kuin yhdenvertaisuuslain mukaiset velvoitteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Saamelaiskäräjät pyysi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta lausuntoa saamelaisten kielellisten oikeuksien toteuttamisesta maakunta- ja sote-uudistuksessa. – Saamelaiskäräjät on huolissaan seurannut Lapin maakuntavalmistelussa esiin noussutta tulkintaa saamelaisten kielellisten oikeuksien toteuttamisesta, sanoo hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi. 

– Erityisesti on epäselvyyttä siitä, millä tavalla saamen kielilakia tulkitaan ja miltä osin saamen kielilaki koskettaa eri toimijoita tulevassa sote- ja maakuntamallissa, jatkaa Ruotsala-Kangasniemi. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta toteaa lausunnossaan, että maakunnan on viranomaisena jo palveluja suunniteltaessa ja kilpailutettaessa otettava huomioon niin saamen kielilain velvoitteet kuin yhdenvertaisuuslain mukaiset velvoitteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi.  

Kuten syrjintälautakunta on jo 11.12.2008 antamassaan päätöksessä todennut, saamelaisten kotiseutualueella viranomaisilla on saamen kielilain mukainen erityinen velvollisuus huolehtia julkisten palveluiden saatavuudesta saamen kielellä ja siten vastuullisen viranomaisen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin aktiivisesti ja riittävän ajoissa saamenkielisten palveluiden asianmukaiseksi turvaamiseksi.  

Lausunnon mukaan saamenkielisen henkilökunnan palkkaaminen maakuntaan on osa tarpeellisia toimenpiteitä, jotta saamenkieliset palvelut saadaan turvattua. – Myös Saamelaiskäräjien tulkinnan mukaan saamen kielilain tarkoituksena on pyrkiä vähentämään tarvetta tulkkaukseen ja näin ollen Lapin maakunnassa tulisi ensisijaisesti palkata saamen kielen taitoista henkilökuntaa, painottaa puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio. 

Lisäksi lausunnossa todetaan, että silloin kun saamenkielisten palvelujen järjestäminen on lakisääteinen velvollisuus, maakunnan tulee varata siihen riittävät resurssit, eikä resurssipulalla tai muulla vastaavalla seikalla ole merkitystä asian oikeudellisessa arvioinnissa. 

Lisätietoja 

Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi
Hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi, puh. 010 839 3106, pia.ruotsala(at)samediggi.fi 

Liitteet