Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2019 Karigasnjaarǥ ođđ Njálla haallâst

Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv 2019 jäʹrjstet Karigasnjaarǥ ođđ Njálla-määngtuåimhaallâst da škooul pirrõõzzâst njuhččmannu 10.-11. peeiʹvi. Šõddmõõžž väʹlddkååddlaž teeʹmmen lij teaʹtter da sääʹm teeʹmmen “Mušttlummuž määŋg hääm/Kertomisen monet muodot”. Šõddmõõžž õhttvuõʹtte  jäʹrjstet še âʹlddmättʼtõspeiʹvv mättʼtõõttjid, kookk loʹǩǩe sääʹmǩiõlid dommvuud kooddi oouǥpeäʹlnn.

Väʹlddkååddlaž teeʹm vuäʹppõõzz käunnʼje https://nuorikulttuuri.fi/ -seeidain. Sääʹm teeʹmm vuäitt leeʹd õm. juõigg, livđđ, leuʹdd, mainnâz mušttlummuš leʹbe jeeʹres kriiʹlc âʹlnn čuäʹjtum sääʹnnčeäppõs. Tääʹrǩab vuässõõttâmvuäʹppõõzzid iʹlmmtet alggǩiiđâst, leša valmštõõttmõš kannat altteed juʹn ååʹn! Čuâv Sääʹmteeʹǧǧ säiʹmmseeidaid www.samediggi.fi !

Âʹlddmättʼtõspeiʹvv 10.4 jäʹrjstet mättʼtõõttjid, kook loʹǩǩe sääʹmǩiõlid ougglõsmättʼtõõzz pääiʹǩ sääʹmvuuʹd oouǥpeäʹlnn, tän peeiʹv pirr teâđad pilotthaʹŋǩǩõõzz koordinaattor. Čuâv haʹŋǩǩõʹsse ävvneei säiʹmmseeidaid še!

Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr lij šõddmõõžž väʹlddjäʹrjsteejen. Šõddmõõžž riâššmõõžžâst lie mieʹldd še, Lappi ǩeʹrjjpõõrt Jutaava kirjasto-haʹŋǩǩõs, Sääʹmteeʹǧǧ Päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu, Sääʹm-musikk-kõõskõs da Nuõrisuåvtõs.

Šõddmõõžž äiʹǧǧtaull:
  • tääʹrǩab teâđ šõddmõõžž šlaajin, iʹlmmtõõttmõõžžâst, säättain da instummšin täʹlvv-pâʹsslašttâm-mannust;
  • iʹlmmtõõttmõš di ǩeâšttõõttmõõžžid vuässõõttjid, da jeeʹres vuässõõttjid ävvan neeʹttest 5.3. da poott 22.3.;
  • čeäʹppvuõđpeeiʹv puuʹtʼteei alttad tuejas Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkonttrest nuʹt kueʹhtt määnpââi õuʹddel šõddmõõžžâst ;
  • Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeiʹvv Karigasnjaarǥâst 10.-11.4.2019 da
  • Väʹlddkååddlaž TEATRIS-šõddmõš Jyväskyläst 24.-26.5.2019.
Lââssteâđ:
  • škooultõs- da mättmateriaalkoontâr: anni.nakkalajarvi(at)samediggi.fi, 040 511 1821; ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi, 040 767 3101;
  • Sääʹmǩiõli ougglõsõhttvuõđid õõʹnni mättʼtõõzz pilotthaʹŋǩǩõs: arla.magga(at)samediggi.fi, 040 198 5033;
  • Jutaava kirjasto-haʹŋǩǩõs: minna.nakkalajarvi(at)rovaniemi.fi, 016 322 21 77;
  • Sääʹm päärnaikulttuurkõõskõs Mánnu: petra.magga(at)samediggi.fi, 040 732 5503.

Vieʹsslõs miõli ǩiiđ årra da Karigasnjaʹrǧǧe!

Karigasnjaarǥ škooul uʹčteeʹl Laura Niittyvuopio da Satu-Marjut Nieminen mušttle mõõnnallšem čeäppneeʹǩǩ tõn škooulâst lie leämmaž. Mooččâs seiʹnnkälkkõõzz raʹjje Haarla ballerinajuuʹmiǩ  Biret da Katja.

                       

Puäʹđ saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr Aanra mââibaarǥ 4.12.     

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz riâššâm saǥstõõllâmpoodd juätkkje. Halltõs reäšš såbbres õhttvuõđâst saǥstõõllâmpoodd Aanrest mââibaarǥ 4.12. čiâss 18-20. Poodd mieʹrren lij kaaunõõttâd vuuʹd säʹmmlaivuiʹm da uʹvdded vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuäivat Aanar vuuʹd säʹmmlaid tiõrv pueʹttmen vaalpoodd  viiđad saǥstõõllâmpoʹdde! Poodd riâššât Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst mââibaarǥ 4.12. č. 18-20.

Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmplaan-tällõsarvvlõõzz 2018 mieʹldd halltõõzz såbbrid riâššât vuäittmõõžž mieʹldd Uccjooǥǥâst, Vuõccust, Heʹlssnest, Jeänõõǥǥ Karesâvvnest da Aanrest. Såbbri õhttvuõđâst riâššât päiʹǩǩ-kååʹddest saǥstõõllâmpoodd, koʹst halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal õʹhtte ǩieʹzzeeʹl halltõspââʹj tuåimi pirr da oudd pannveerǥlab vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

 

Kuva: Mika Huisman / Sajos

Alfabeʹttvideo aanarsääʹmǩiõʹlle lij vaalmâš

Aanarsääʹmǩiõl alfabeeʹttid vuäʹpsteei video lij valmštõõvvâm. Videost lie mieʹldd Sáárákáisá da Siiri, suäna oʹcce da käuʹnne aanarsääʹmǩiõl alfabeeʹttid. Juõʹǩǩ bukvast cieʹlǩet õuddmiârkksääʹnn.  Video lij puuʹtʼtam Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr. Video lij pukid määustää ǩiõččâmnalla.

Tän videost lie mieʹldd Sáárákáisá Seurujärvi da Siiri Angeli. Video ǩiõttǩeeʹrjtõõzz lie raajjam Henna Lehtola da Neeta Jääskö. Video lij sniimmâm da editâsttam Eeva Mäkinen.

Ǩiõčč video täʹst: www.youtube.com/watch?v=CxrPDtIbZkA

Škoouʹlʼjem- da mätt’temaaunâskoontâr

Riikksuåvtõõzz pravleeʹnnʼja õlmstõõʹtti rapoort tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss valmštõõllmõõžž tuärjjan õnnum kuullmõõžži pirr

Lääʹdd halltõs lij Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzzâst alttääm sääʹmaaʹššid ǩiõttʼtõõlli tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss valmštõõllmõõžž kålggmannust 2017. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar eʹtǩǩii vuõlttõs-saǥstõõllmest, koon tõt čõõđti tiuddsåbbreʹstes 9.2.2018, što proseeʹss pirr jäʹrjsteʹčeš säʹmmlai kuullmõõžžid nuʹtt sääʹmvuuʹdest ko še tõn åålǥpeäʹlnn. Riikksuåvtõõzz pravleeʹnnʼja õlmstõõʹtti rapoort kuullmõõžži pirr 26.11.2018.

– Raportt ǩeäss õʹhtte kuullmõõžžin ouʹdde puättam anonymisõsttum jurddjid tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss pirr. Vuäinam, što rapoortâst lij samai vääžnai tõt, što muʹvddem aaʹššid da šõddmõõžžid õõlǥči tuʹtǩǩeed, jõs tuʹmmje vuâđđeed tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

– Kaaggčem rapoortâst kueʹhtt väʹlddvuâmmšõõzz, koin vuõssmõs lij tõt, što säʹmmla lie jeeʹresärvvsa veʹrddõõleeʹl läʹddlaid lääʹjjšeâttmõõžž tääʹzzest di nuʹtt koččum takai jieʹllmest še. Nuʹbb rapoort väʹlddvuâmmšõs – assimilaatio leʹbe läʹddlõõvvmõš da kolonisaatio mäddââʹnnmest juätkkje – lij lossâd, puârast vuâđđuum da tõt õõlǥči leeʹd tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss saǥstõõllmõõžži vuâlggsââʹjj, juätkk Sanila-Aikio.

Õlmstõttum kuullâmrapoort pirr jäʹrjste pukid äävai mainstõõllâmšõddmõõžž 17.12.2018 čiâss 17:30 Aanrest Sajoozz auditoriost. Pääiʹǩ âʹlnn lie jm. riikkpiisar Paula Lehtomäki di riikksuåvtõõzz pravleeʹnnʼja da vuõiggâdvuõttministeria veʹrǧǧoummu.

Sääʹmteʹǧǧ, vuõiggâdvuõttministeria da riikksuåvtõõzz pravleeʹnnʼja sueʹppe säʹmmlai kuullmõõžži jäʹrjstummšest ǩeâđđa 2018. Sääʹmvuuʹdest da Lääʹdd šuurmõs gåårdin õʹnneš 29 kuullâmpoodd 2.5.–29.6.2018 kõskksaž ääiʹj. Riikksuåvtõõzz pravleeʹnnʼja õlmstõõʹtti rapoort kuullmõõžži pirr 26.11.2018. Raportt lij õlmstõttum viiđ ǩiõʹlle; aanrõšǩiõʹlle, säämas da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle, lääddas da ruõccâs. Lââʹssen rapoort õlmstâʹtte mâʹŋŋlest eŋgglõsǩiõʹlle še.

Saamelaisten asioita koskeva sovintoprosessi -kuulemisraportti

Lisätietoa saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin valmistelusta

Riikksuåvtõõzz teâđtõs kuullâmrapoort õlmstâʹttmest (26.11.2018): https://vnk.fi/documents/10616/11086133/559+Sovintokomission+valmistelu+-raportti+koltansaame.pdf

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Spesiaaläʹšštobddi Anni-Kristiina Juuso, teʹl. 0295 160 169, riikksuåvtõõzz pravleeʹnnʼja

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 2.1.–29.6.2019

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn tuåimmai õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi, koon tuåimmjummuž teäggte Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam Sääʹmteeʹǧǧ. Ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjan lie jeeʹrab mieʹldd ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, […]

Sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj mättʼtõõttji da tuejjlai väʹlddkååddlaž kaartʼtõs

Poske (Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs) sääʹmjuâǥǥtõs čõõđat kõjldõõzz õhttsažtuâjast Perhekeskustoimintamalli Lappiin – integroidut monitoimijaiset palvelut perheille (Piârkõõskõstuåimmjem-mall Sääʹmjânnma – integrõsttum mäŋggtuåimmjeei kääzzkõõzz piârrjid) —haʹŋǩǩõõzzin (2017—2018). Pueʹtti mäddkåʹdd da soti-oođõõzzi mieʹldd lij vääžnai seʹlvted veiddsânji sääʹmǩiõllsaž sotisueʹrj siltteeʹji ämmatčeäʹppõõzz da ǩiõlsilttõõzz di sâjjdõõttmõõžž väʹlddkååʹddlanji. Mäddkåʹddoođõõzz mieʹldd sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi pueʹrab koordinâsttmõš da siltteeʹji kaartʼtõs lij õhtt čooudkõõččmõõžžin sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi staaneem peäʹlest.

Kõjldõs kuâskk vuõss-sââʹjest sääʹmǩiõllsaž čuõvtem- da sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj ämmatniiʹǩǩid kooʹddin, organisaatioin, sieʹbrrkooʹddin di pueʹttiääiʹj soti-siltteeʹjid mättjemstroiʹttlin. Kõjldõʹsse vueiʹtte kuuitâǥ vuässõõttâd puk, ǩeäk haaʹlee puʹhtted silttõõzzâz sääʹmǩiõli vueʹzzest ouʹdde. Čiõlǥtõõzz puåđõõzzid ââʹnet mäddkåʹdd- da sotivalmštõõllmest pueʹreed leʹbe hiâlpeed sääʹmǩiõllsaž ämmatniiʹǩǩi kaunnmõõžž. Kõjldõõzz čõõđtet Webropol-kõjldõssân da vaʹsttummuš väldd nuʹtt 10-15 minuutt. Puåđõõzzin mainstep eeʹjj 2019 poodd.

Kõjldõʹsse vaʹsttummuš ij õõlǥât vaʹstteei ni koozz da kõjldõʹsse vuäitt vaʹstteed jiiʹjjes nõõmin leʹbe nõõmteʹmen še. Persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmest jääʹǩǩtep EU teâttsuõjjasetõõzzid. Vaʹsttõõzzid ǩiõttʼtâʹlle Lape-haʹŋǩǩõõzz projeʹktt-tuâjjlaž, Sääʹmteeʹǧǧ sotipiisar, Poske sääʹmjuâǥǥtõõzz plaaneei di Lappi mäddkååʹdd sääʹmkääzzkõõzzi plaaneei. Vaʹsttõõzzid da õhttvuõtt-teâđaid ââʹnet pâi sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi di čuõvtemkääzzkõõzzi plaanummša da ooudâsviikkma. Vaʹsttõõzzid seeiltet staanâld suejjsaaʹnin suõjjuum mošttsääʹǧǧest. Vaʹstteei vuäitt cõggâd jiiʹjjes vaʹsttõõzzi âânnmõõžž mâʹŋŋlest vääʹldeeʹl õhttvuõđ Poske sääʹmjuâǥǥtõõzz plaaneeja.

Späʹssbõõššâp juʹn ouddǩiõʹtte vaʹsttõssad ooudâst. Raukkâp vaʹsttõõzzid kõjldõʹsse 14.12.2018 mõõneeʹst.

Lââʹssteâđaid čiõlǥtõõzzâst oudd õhttvuõttooumaž:

Riitta Lehtola,
riitta.lehtola@poskelappi.fi
p. 040 16 26 424

Juuʹlevsääʹmǩiõl da ǩiʹlddsääʹmǩiõl ooudeejaid Kåʹllǩiõll -ǩiõllcistt

Karin Tuolja Ruõcc Jokkmookkâst da Jekaterina Mechkina Ruõššjânnam Muurmnest vuäǯǯa tâʹvvjânnamlaž sääʹmǩiõl ǩiõllciist eeʹjjest 2018.

Tiina Sanila-Aikio, Aili Keskitalo, Karin Tuolja, cisttluʹvddkååʹdd vuäzzlaž Solvår Knutsen Turi, Per-Olof Nutti. Snimldõk: Ann Kristin Lindaas / KMD

Gollegiella – Tâʹvvjânnamlaž sääʹm ǩiõllcistt jueʹjjet Karin Tuoljaaʹje Taar, Ruõcc da Lääʹddjânnam sääʹmaaʹššin vaʹstteei ministeeri da sääʹmtiiʹǧǧi saaǥǥtuõʹll’jeeʹji såbbar õhttvuõđâst Oslost 26.11. da Jekaterina Mechkinaaʹje Muurmnest 29.11. Ǩiõllciist täävtõssân lij mieʹttvaikkted sääʹmǩiõl staanummša, ooudâsviikkmõʹšše da seillmõʹšše Taarâst, Ruõccâst, Lääʹddjânnmest da Ruõššjânnmest.

Karin Tuolja lij tuejjääm tuâj juuʹlevsääʹm pueʹrren Ruõccâst čõõđ ääiʹj vuõrâsooumažpoodd. Son lij toiʹmmjam uʹčteeʹlen, ǩiõll’jåårǥlõttjen, mättmateriaal ooudâsviikkjen da ǩiõlltaʹrǩǩeeʹjen. Tuolja lij tääʹrǩes ooumaž juuʹlevsääʹm ǩiõllõhttsažkååʹddest, da suʹst lij leämmaž kõskksaž miârktõs Taar da Ruõcc kõskksâst ǩiõllõhttsažkååʹddest, jeäʹrben sääʹnnreeʹǧǧesvuõđ da termmõõzz ooudâsviikkmõõžžâst da Biblija jåårǥlâttmõõžžâst.

Jekaterina Mechkina vuäǯǯ Gollegiella- ǩiõllciist kuʹǩesäiggsaž tuâjast ǩiʹlddsääʹm statuuzz staaneem diõtt Ruõššjânnmest. Son lij vuässõõttâm sääʹnnreeʹǧǧesvuõđ ooudâsviikkmõʹšše da ǩiʹlddsääʹm sääʹnnǩeeʹrj raajjmõʹšše. Mechkina lij ǩeerjtam da jåårǥlâttam ǩiiʹrjid di viikkâm ooudâs mättmateriaal. Suu tuejjõõzzi mieʹldd määŋgas liâ tobdstõõttâm Muurman vuuʹd ǩiʹlddsäʹmmlai jeällma da kulttuuʹre.

Ǩiõllcistt uuʹdet õõutoummid leʹbe õhttsažkooʹddid, kook liâ teäʹn’jam toiʹmmjeeʹl miârkteeinalla sääʹmǩiõl ooudâsviikkmõõžž õõudâst. Cistt jueʹjjet ååʹn kääucad vuâra. Puõʹđi vuâra cistt jueʹjjet eeʹjj 2020 Lääʹddjânnam toiʹmmjeen koolm jânnam sääʹmaaʹšši õhttsažtuâj saaǥǥtuõʹll’jeeʹjen.

Cisttluʹvddkådda kuʹlle Neeta Jääskö Lääʹddjânnmest, David Kroik Ruõccâst, Nina Afanasieva Ruõššjânnmest, Solvår Knutsen Turi da Jane Juuso Taarâst.

Lââʹssteâđ:

Saǥstõõlli naačaʹlniǩ Johanna Hautakorpi, vuõiggâdvuõttministeria, teʹl. 02951 50018, risttnõmm.sokknõmm@om.fi

Cisttluʹvddkååʹdd vuäzzlaž Neeta Jääskö Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧest, te’l. 0405969230, risttnõmm@neetainari.fi

https://oikeusministerio.fi/

Võl lij äiʹǧǧ ooccâd škooulkõʹllʼjeeʹjen

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuorten Akatemia (Nuõri Akatemia) Dihtosis-haʹŋǩǩõõzzâst taʹrjjeet pââibužškoouʹlid sääʹmteemlaž škooulkõʹllʼjummšid. Ooccâp ååʹn älššas pâʹjjel 18-âkksaid sääʹmnuõrid pirr Lääʹddjânnam škooulkõʹllʼjeeʹjen ǩiiđ 2019 čõõđteei kõʹllʼjummšid. Ooccâmäiʹǧǧ lij jååʹttmen võl tän neäʹttel.

Kõʹllʼjeeʹji tuâjjan lij jiõččânji ââʹnned kõʹllʼjummuž sääʹmkulttuur pirr pââibužškooulin. Čiâss juâkkââtt teâttvuässõʹsse di tuåimlaž tuejjõõzzi tuejjummša õõutsââʹjest nuõrivuiʹm. Kõʹllʼjummši mieʹrren lij liâvvted teâđ säʹmmlai da sääʹmkulttuur pirr väʹlddnarood nuõrid. Materiaal lie valmmšen, di kõʹllʼjeei tuâjjan lij pâi škooulin kõʹllʼjummuš. Kõʹllʼjeeʹjid riâššât škoouʹlʼjummuž Heʹlssnest 14.1.2018, koʹst siʹjjid harjjnââʹttet. Škoouʹlʼjummša vuässõõttmõš lij oudldõs kõʹllʼjeeʹjen tuåimmjummša.

Škooulkõʹllʼjummšid čõõđtet škooulpeeiʹvi poodd ääiʹjest 1.2.-31.5.2018. Kõʹllʼjeeʹjin ij taarbâž čõnnõõttâd mieʹldd obb ǩiiđâs, peʹce škooulkõʹllʼjummši  mieʹrr lij ǩidd tiʹllʼjummšin di kõʹllʼjeeʹji jiijjâz äiʹǧǧtaaulin. Vuäitak âʹte tuejjeed kõʹllʼjummšid jeeʹres tuâjai leʹbe mättjummšad paaldâst. Juõʹǩǩ kõʹllʼjummšest määuʹset 54 € šorrsaž paʹlǩǩõõzz di mäʹtǩǩ-kuulid kõʹllʼjempäikka.

Ooccâp kõʹllʼjeeʹjid jm. vueiʹvvgååradvoudda, Jyväskylä-gåårda, Tampere-gåårda, Oulu-gåårda da Ruäʹvnjaʹrǧǧe. Sääʹmnuõr jeeʹres päiʹǩǩ-kooʹddin še, ǩeäiʹd miõl tät ǩeäss, vueiʹtte ooccâd mieʹldd.

Tuåimat frijjååʹblkallaš ooccmõššâd 30.11.2018 č. 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse: minna.lehtola(at)samediggi.fi

Lââʹssteâđ:

Minna Lehtola
Projeʹktt-tuâjjlaž
teʹl.: 010 839 3132 | +358 40 650 3620
minna.lehtola(a)samediggi.fi

https://www.samediggi.fi/dihtosis-hanke/

 

Sääʹmteʹǧǧ oocc sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse koordinaattor

Tuejj älgg 1.1.2019 da peštt 31.12.2020 räjja. Tuejj lij vueʹssäiggsaž (50 %). Haʹŋǩǩõskoordinaattor vaʹsttad õhttvuõđin jeeʹres åʹrnn Lääʹddjânnam åårrai škooulid, škooultõõzz jäʹrjsteeʹjid da škooulniiʹǩǩi puärrsid.  Koordinaattor nåårr sääʹmǩiõli mättʼtõsjooukid da tuåimm âlddlõs õhttsažtuejast Uccjooǥǥ  kååʹddest põrggi projeʹkttjååʹđteei da haʹŋǩǩõõzz neʹttkääzzkõõzzi  puuʹtʼteeʹjin. Haʹŋǩǩõskoordinaattor tuõjju koʹlle še teâđtem- da raportâʹsttem. Haʹŋǩǩõs jääʹrjast ougglõsõhttvuõđid, kååʹtt lij vuâđđmättʼtõõzz da lookkjiškooul tiuddeei sääʹmǩiõli (aanrõš-, nuõrttsääʹm- da tâʹvvsääʹmǩiõl) mättʼtõs, saaʹmi päiʹǩǩvuuʹd oolǥbeäʹlnn leʹddi škooulid. Haʹŋǩǩõõzz teäggteei lij mättʼtõs- da kulttuurministeria. Tuej šiõǥǥ hoiʹddjummuž veäʹǩǩat sääʹmkulttuur tobddmõš, da oodd jiõččnaž tuõjju. Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuej õõlǥtem ââʹnteei škoouʹlʼjummuš da sääʹmǩiõl silttõs (asetõs 1727/95) Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad škooultõs- da mättmateriaalkoontâr da ouddooumžen tuåimmai škooultõspiisar.

Haʹŋǩǩõskoordinaattor päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩõsriâššmõõžž kaiʹbbjemtääʹzz IV/IV mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 491,54 €, 50%). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset sääʹmvuuʹd lââʹss 24% da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâsttmõšlââʹzz. Koordinaattor tuåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, da tuej hoiʹddjummuš vuäzzai ougglõstuejjan lij suåppmõõžž mieʹldd vueiʹtlvaž. Frijjååʹblkallaž tuejjooccmõõžžid mieʹlddõõzzines âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 5.12.2018 mõõneeʹst addrõʹsse Sajos, 99870 Inari. Lââʹssteâđaid oudd škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi / teʹl. 010 839 3112. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 21.11.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Äävai podd sääʹmǩeerjlažvuõđ vueʹjjest

Sääʹmteʹǧǧ reäšš õõutsââʹjest Kulttuuria kaikille (Kulttuur pukid) -kääzzkõõzzin ođđ sääʹmǩeerjlažvuõđ čiõlǥtõõzz “Čálli giehta ollá guhkás” čuäʹjtempoodd Sajoozzâst 27.11.2018 č. 13-16. Pooddâst puuʹtet ouʹdde ođđ sääʹmǩeerjlažvuõttčiõlǥtõõzz da saaǥǥstõõlat sääʹmǩeerjlažvuõđ vueʹjjest. Pooddâst čiõlǥtõõzz  poʹhtte ouʹdde Kulttuuria kaikille -kääzzkõõzz tuåimmjååʹđteei Rita Paqvalén da haʹŋǩǩõskoordinaattor Helga West. Podd lij äävai pukid.

Čiõlǥtõõzz sääʹmǩeerjlažvuõttsueʹrj vueʹjjest lij raajjam ǩeerjlažvuõtt-tuʹtǩǩeei da jåårǥlõʹtti Johanna Domokos. Čiõlǥtõs âânn seʹst še jeeʹres tuʹtǩǩeeʹji ǩiõl meâldlaž ǩiõččmõõžžid juõʹǩǩ sääʹmǩiõl ǩeerjlažvuõđ vueʹjjest da oudd tääʹrǩes siâzztõõzzid sääʹmǩeerjlažvuõttsueʹrj ooudâsviikkma.

Čiõlǥtõs lij vueʹss Multilingualism and diversity as a resource in the cultural field – employment and integration through literature in the Nordic Countries (Määŋgǩiõllsažvuõtt da määŋgnallšemvuõtt resurssân kulttuursueʹrjest – tuâjjvuõtt da integraatio Tâʹvvjânnmin ǩeerjlažvuõđ čõõđ)  -haʹŋǩǩõõzz, koon teäggat Tâʹvvjânnmi ministersuåvtõs. Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad Kulttuuria kaikille -kääzzkõs. Čiõlǥtõõzz õlmstõʹtteš 25.10.2018.

Čiõlǥtõõzz puåđõssân Johanna Domokos eʹtǩǩad 15 konkreettlaž siâzztõõzz, kooi veäkka instituutio da ǩeerjlažvuõttsueʹrj tuåimmjeei vueiʹtte nââneed sääʹmǩeerjlažvuõđ sââʹj, kuâsttjemvuõđ da jieʹllemviõǥǥ. Siâzztõõzz sääʹmǩeerjlažvuõđ sueʹrj pueʹrummša vuâđđâʹvve čiõlǥtõõzzâst mieʹldd leämma vuässõõttji, mâʹte sääʹmǩeʹrjjniiʹǩǩi ǩiõččlâsttmõõžžid, Taarrjânnam da Ruõccjânnam sääʹmtiiʹǧǧi da Sääʹmrääʹđ arvvlõõzzid di čiõlǥtõõzzâst åårrai ǩiõl meâldlaž ǩiõččmõõžžid.

Čiõlǥtõõzzâst puuʹtet ouʹdde tõn, što sääʹmǩeerjlažvuõđâst väjja jiiʹjjes mieʹrrkõskksaž ǩeerjlažvuõttšõddmõõžž, viikkâmkõõskõs, ǩeerjlažvuõttgaʹzeâʹt di sääʹmǩeerjlažvuõttarkiiv, kook tuärjjeʹče sääʹmǩeerjlažvuõđ mieʹldd åårrmõõžž da vaajtõõzz meeraikõõsǩeld še. Sääʹmǩeerjlažvuõđ mieʹldd åårrmõõžž še jeäʹnbõõzz da sääʹmpäärnai da -nuõri mättʼtemplaanin õõlǥči lââʹzzted.

Pueʹtted tiõrvân kulddled da saaǥǥstõõllâd ääʹššest jäänab Aanra! Pooddâst lij tuʹlǩǩõs tâʹvvsääʹmǩiõʹlle.

Lââʹssteâđ:

Rita Paqvalén, tuåimmjååʹđteei, Kulttuuria kaikille -kääzzkõs
rita.paqvalen@cultureforall.fi
040 674 3528

Helga West, haʹŋǩǩõskoordinaattor, Kulttuuria kaikille -kääzzkõs
helga.west@cultureforall.fi
040 594 6596

Anne Kirste Aikio, ǩiõllstaanpiisar, Sääʹmteʹǧǧ
anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi
010 839 3124

Riitta Orti-Berg, vs. kulttuurpiisar, Sääʹmteʹǧǧ
riitta.orti-berg(at)samediggi.fi
010 839 3103

Ulla Aikio-Puoskari, škoouʹlʼjempiizar, Sääʹmteʹǧǧ
ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi
010 839 3112