Šiõǥǥ rosttov da leklvaž ođđ eeʹǩǩ 2019!

Buriid juovllaid ja lihkolaš ođđa jagi 2019!

Pyereh juovlah já luholâš uđđâ ihe 2019!

Šiõǥǥ rosttov da leklvaž ođđ eeʹǩǩ 2019!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2019!

Merry Christmas and Happy New Year 2019!

Kove: Ville-Riiko Fofonoff

Kove: Tomi Guttorm

Sää’mtee’gg te’lfonkõõskõs lij kidd 24.12.2018-2.1.2019

Sää’mtee’gg te’lfonkõõskõs lij kidd 24.12.2018-2.1.2019. Vaal-luʹvddkååʹdd kuõskki aaʹššin vääʹld õhttvuõđ teʹlfon-nââmra 040 660 3702

Sajoozz kongresskääzzkõõzz da restrantt lie ǩidd 24.12.2018-1.1.2019.

Vaalkoontar lij äävai Sajoozzast:

Ne 27.12. čiâss 10-16
Pi 28.12. čiâss 10-16
Vu 31.12. čiâss 10-16

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla lääʹǩǩpiisar veeʹrj

Lääʹǩǩpiisar väʹlddtuâjjan lij tuåimmâd säʹmmlai vuõiggâdvuõđid kuõskki aaʹšši valmštõõllʼjen da ouʹdde puʹhttjen Sääʹmteeʹǧǧ valdšmest. Tuâj meäʹrtâʹvve Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 25 § mieʹldd. Sääʹmteʹǧǧasetõõzz (1727/95) meâldlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij vuõiggâdvuõtt-tiõtti kandidaatt tuʹtǩǩõs (õllʼjab õllškooultuʹtǩǩõs) da säʹmmlaid kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹšši tobddmõš di sääʹmǩiõl silttõs. Veeʹrj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe lââʹssen šiõǥǥ sääʹmkulttuur da vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõš di šiõǥǥ ruõcc-/taarrǩiõl da eŋgglõsǩiõl täidd.

Veeʹrjtieuʹddmest jääʹǩǩtet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz III/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 3064,92 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen tuâjast määuʹset ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid da sääʹmvuuʹdest reâuǥeen 24 % lââʹzz.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 22.1.2019 č. 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. +358(0)10 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 20.12.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmǩiõli oouʹdeemtuõjju lââʹssteäggtõs, Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi teäggtõõzz še raʹvvje eeǥǥas 2019

Riikkpeeiʹvi riikkvaaʹrivälljkååʹdd eʹtǩǩõõzz mieʹldd leʹčči pueʹttmen lââʹssteäggtõs säʹmmlai kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummša da Sääʹm ǩiõllikaʹlddi pirrekksaž tuåimmjummuž staanummšen.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš Lääʹddjânnmest vuäitt juätkkjed plaani mieʹldd pirr eeʹjj 2019. Riikkpeeiʹvi eeʹjj 2019 riikk tällõsarvvlõõzzâst eʹtǩǩeet 184 000 euʹrred ǩiõllõhttsažtuõjju. Tän lââʹssen riikkpeeiʹvi riikkvaaʹrivälljkåʹdd lij eʹtǩǩääm 190 000 euʹrred riikk eeʹjj 2019 budjetta tuejjuum lââʹssmieʹrrtieʹǧǧin leʹbe nuʹtt koččum rosttovsǩiâŋkktieʹǧǧin Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummša. Teäggtõõzz veäkka Sääʹmteʹǧǧ vuäitt päʹlǩǩeed Sääʹm Ǩiõllkaʹlddja tuâjjlaid nuõrtt-, aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõlid pirr eeʹjj, kååʹtt vueiʹtlvâstt ǩiõllvuäʹpstummuž juätkkjummuž čõõđ eeʹjj. Sannõs- da noormtemsiâzztõõzzid uʹvddi nuõrtt-, aanar- da tâʹvvsääʹmǩiõli ǩiõlljuâǥǥtõõzz še vuäiʹtte juäʹtǩǩed tuâjeez pirr eeʹjj. Teäggtõõzz veäkka vueiʹtet še päʹlǩǩeed koontârpiisar.

Riikkvaaʹrivälljkåʹdd eʹtǩǩad še nc. rosttovsǩiâŋkktieʹǧǧin Sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzz meâldlânji 100 000 eeuʹr lââzztõõzz säʹmmlai kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummša. Lââzztõs kaaggči säʹmmlai kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummša vaʹrrjum teäggtõõzz eeʹjj 2018 tässa da lij ođđ eʹtǩǩõõzz mieʹldd õhttsiʹžže 1,2 miljoon euʹrred. Lââzztõõzzin pââʹstet staaneed puki ânnʼjõž kulttuur- da ǩiõllpieʹzzi tuåimmjummuž, leâša ooudâsviikkâd tuåimmjummuž še.

Riikkvaaʹrivälljkååʹdd tällõsarvvlõõzz lââzztõõzzid ǩiõttʼtõõlât riikkpeeiʹvin eeʹjj 2019 riikk tällõsarvvlõõzz ǩiõttʼtõõllâm õhttvuõđâst ouddâl rosttov.

Sääʹmteʹǧǧ juätkk mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla ooccâmääiʹj 31.12.2018 räjja

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž koontârpiisar

Lââʹssteâđ:

Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio teʹl. 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Mä. sääʹm ǩiõllaaʹšši piisar Marko Marjomaa teʹl. 010 839 3183, marko.marjomaa(at)samediggi.fi

 

Sääʹmteeʹǧǧ såbbar (4/2018) äʹššlistt

Puõʹtti Sääʹmteeʹǧǧ såbbar ââʹnet (4/2018) Sajoozzâst Aanrest 18.12.2018 čiâss 10.

Såbbar lie õlmmâz da tõid vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttpääiʹǩest leʹbe live striim mieʹldd addrõõzzâst www.sogku.fi/live. Parlameʹnttpääiʹǩest tuʹlǩǩõsneävv lie oummi ââʹnnmest. Vuõlttõõzzâst kuulât sååbbarpääiʹǩest mainstum ǩiõl.

Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.

1 Såbbar äävummuš

2  Såbbar lääǥǥlažvuõđ da meäʹrreemvääldlažvuõđ tuõttmõš

3  Påʹrddǩeeʹrj taʹrǩsteeʹji da jiõnnlaʹsǩǩeeʹji vaʹlljummuš

4 Jiõčč sååbbaraaʹšši ǩiõttʼtõõllâmjäʹrjstõõzz priimmʼmõš

5 Saaǥǥjååʹđteeʹji da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkâsttam vuäzzlai ǩičldõk

6 Aanarsääʹmaaʹšši saǥstõõllâmkåʹdd

7 Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmplaan-tällõsärvvlõs 2019

8 ILO 169 -suåppmõõžž ǩiõttʼtõõllmõõžž juâtkktuåim

9 Aimo Guttorm iʹlmmtõs čåuʹddõõttmõõžžâst

10 Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseʹss

11 Jeeʹres õuʹdde puõʹtti ääʹšš

12 Iʹlmmtõsääʹšš

13 Såbbar jõskkmõš

Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž koontârpiisar

Tuâjj älgg, ko teäggtõõzz raʹvvjet, suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2019 räjja. Koontârpiisar tuõjju koʹlle jm.

  • õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi koontârtuâj, arkivâsttmõš, såbbri riâššmõš di ǩeeʹrjtueʹllʼjõstuâjain huõlâânnmõš,
  • taarb mieʹldd håiddad takai konttâr mähssjååttlõõǥǥ da kaaupšemlaasktummuž di jeeʹres vieʹǩǩteei tällõs- da takaivaaldâšm di jeeʹres vaaldâšmjååʹđteei jeeʹrab mieʹrreem tuâjaid.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid (sääʹmteeʹǧǧest uvddum asetõs 1727/1995). Tuâj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe šiõǥǥ sääʹmǩiõl njäälmlaž da ǩeerjlaž silttõs di määŋgpeällsaž ǩiõččlâsttmõš koontârtuâjain. Lââʹssen še ruõcc- leʹbe taarrǩiõl täidd ooudâsveʹǩǩe tuâj håiddmõõžž. Tuâjj õõlǥat šiõǥǥ ATǨ-tääidaid, jiõččtuåimlažvuõđ, plaanmeâldlaž tuåimmjemnääʹl, jieʹrǧǧesvuõđ, tääʹrǩesvuõđ, jäʹrjstõõllâmoodd, oodd håiddad määŋgid jeeʹres tuâjaid seämma ääiʹj di õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktõstääidaid. Odd võõneei joukkreâuggmõʹšše da positiivlaž fiʹttjõs lie še tääʹrǩes ääʹšš.

Kõõskõõzz tuâjjan lij õõutsââʹjest Sääʹmtiiʹǧǧivuiʹm õhttsažtâʹvvjânnmallaš ǩiõllõhttsažtuâj ravvummuš da ooudâsviikkmõš, sääʹmǩiõl ravvummuš da ooudâsviikkmõš nuʹtt, što taarbid, vaʹǯǯtõõzzid da resuursid vääʹldet lokku jeeʹres ǩiõlljoouki tääʹzzest da sääʹmǩiõl jeälltummuš da staanummuš pueʹttiääiʹjest.

Koontârpiisar lij tuâjjkõskkvuõđâst Lääʹddjânnam Sääʹmtegga da päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI da II joouk mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 1868,01 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Tuåimmpäiʹǩǩ lij Sääʹmteeʹǧǧ piisarkååʹddest Sajoozzâst. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt mannu teʹsttpââʹj.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 31.12.2018 č. 16.00 mõõneeʹst neʹttpååʹšt mieʹldd addrõʹsse info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd mä. sääʹm ǩiõllaaʹšši piisar Marko Marjomaa marko.marjomaa(at)samediggi.fi. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 17.12.2018            Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ juätkk mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla ooccâmääiʹj 31.12.2018 räjja

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn tuåimmai õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi, koon tuåimmjummuž teäggte Lääʹddjânnam, Ruõcc da Taarr Sääʹmteeʹǧǧ. Ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjan lie jeäʹrbi mieʹldd ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, terminologiatuâjj da ǩiõl noormtummuš.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc 1 mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla, 1 mieʹrräiggsaž aanarsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla da 1 mieʹrräiggsaž tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 7.1.2019–31.12.2019. Tuâjaid tiuddeet 7.1.2019 ääʹljeeʹl, jõs teäggtõõzz raʹvvjet da tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd.

Ǩiõlltuâjjla tuõjju koʹlle ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, terminologiatuâjj, noormtummuš da teâđtem- da vuäʹpstemtuâjj. Ǩiõlltuâjjliʹžže vueiʹtet mieʹrreed jeeʹres tuåimid, kook koʹlle õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjaid.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid. Haʹŋǩǩõʹsse ooʒʒât vuõss-sââʹjest oummu, ǩeäʹst lij sääʹmǩiõll jieʹnnǩiõllân leʹbe vaʹstteei ǩiõlltäidd. Ooccjest tuäivat ââʹnteei sääʹmǩiõl škooultõõzz (õllškooul/universiteʹtt), ǩiõččlâsttmõõžž vaʹstteei tuâjain da sääʹmõhttsažkååʹdd da -ǩiõli tobddmõõžž. Tuâj šiõǥǥ håiddmõš õõlǥat ämmatlaž silttõõzz, õhttsažtuâjjoodd, sääʹmǩiõl ǩeerjlaž tääid di oodd reâuggad jiõččânji da täävtõõzzlânji. Õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjǩiõl lie sääʹmǩiõll di lääʹddǩiõll da ruõcc-/taarrǩiõll.

Ǩiõlltuâjjlaž lij tuâjjkõskkvuõđâst Lääʹddjânnam Sääʹmtegga da päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-taaʹzzi V/II–V/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2139,83 euʹrred/mp – 2373,87 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Tuåimmpäiʹǩǩ lij koʹst-ne Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmpaaiʹǩin leʹbe jeeʹres pääiʹǩest suåppmõõžž mieʹldd. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt mannu teʹsttpââʹj. Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad sääʹmǩiõl koontâr da ouddooumžen tuåimmai sääʹm ǩiõllaaʹšši piisar.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 31.12.2018 č. 16.00 mõõneeʹst neʹttpååʹšt mieʹldd addrõʹsse info@samediggi.fi. Ääiʹjben vuõlttuum ooccmõõžžid vääʹldet lokku. Lââʹssteâđaid tuâjast ouʹdde mä. sääʹm ǩiõllaaʹšši piisar Marko Marjomaa marko.marjomaa@samediggi.fi da ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio anne-kirste.aikio@samediggi.fi. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummša www.giella.org.

Aanrest 17.12.2018            Sääʹmteʹǧǧ

Saǥstõõllâmpodd säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss pirr 17.12.

Saǥstõõllâmpodd säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss pirr Sajoozz auditoriost, Aanrest vuõssaarǥ 17.12.2018 čiâss 1730–1830.

Pääiʹǩ âʹlnn saǥstõõllâmpooddâst lie riikksuåvtõõzz pravleeʹnnʼja riikkpiisar Paula Lehtomäki da vuõiggâdvuõttministeria jååʹđteei Johanna Suurpää.

Saǥstõõllâmpoodd tuʹlǩǩee lääʹdd – sääʹmǩiõl – lääʹdd da tõn vuäitt seuʹrrjed še stream pääiʹǩ addrõõzzâst sogku.fi/live.

Pueʹtted tiõrvân!

 

Saamelaisten asioita koskeva sovintoprosessi -kuulemisraportti

Lisätietoa saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin valmistelusta

Riikksuåvtõõzz teâđtõs kuullâmrapoort õlmstâʹttmest (26.11.2018): https://vnk.fi/documents/10616/11086133/559+Sovintokomission+valmistelu+-raportti+koltansaame.pdf

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla kookk da poorrâmpäiʹǩǩtuâjjla tuâjaid

Kokk/Poorrâmpäiʹǩǩtuâjjlaž

Aanar ceerkavsiʹjdde Juutuajooǥǥ riddu rajjum sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij Lääʹddjânnam säʹmmlai vaaldâšm da kulttuur kõõskõs. Sajos lij määŋgkulttuurvuõđ  vueiʹnnlõõttâmpäiʹǩǩ – šõddmõšpõrtt, koŋŋreʹsskõõskõs da sååbbarpäiʹǩǩ.

Ooccâp Sajoozz poorrâmpäiʹǩǩe põrggijiõggsaž, jiõččaltteejes, positiivlaž, lueʹǯǯjeei da ämmatčeäʹppvuõđlaž di šiõǥǥ vuârrvaikktemtääidaid vuäʹmsteei kookk mieʹrräiggsaž reâuggvuõʹtte 14.1.2019 – 31.12.2019 räjja.

Määŋgpeällsaž tuâjaid kollʼje peiʹvvporrmõõžž da vitriinouddsi raajjmõš, sååbbartaʹrjjõõllmõõžž, äʹššneǩ-kääzzkõs, tukktiʹllʼjummši håiddmõš, liiʹtti, mašinai da ǩeʹttempõrttsõõʹji pottsenâânnmõš di jeeʹres poorrâmpääiʹǩ takai tuâj

Ooccjin tuäivvap tuõjju ââʹnteei škoouʹlʼjemtuâǥǥa, riʹjttjeei tuâjjǩiõččlâsttmõõžž vaʹstteei tuâjain di hygienia- da alkoholpaass. Tuâjast taarbšet juõʹǩǩ peeiʹv sääʹmǩiõl, lääʹddǩiõl da eŋgglõsǩiõl. Tuâjjäiʹǧǧ lij vueiʹvv-vueʹzzest arggpeeiʹvi 9-17.

Ââʹntem-mäinnan lij tuâj õõlǥtem ââʹnteei škoouʹlʼjummuš da sääʹmǩiõl silttõs (asetõs 1727/95). Tuâj šiõǥǥ håiddmõš õõlǥat veiddsõs sääʹmkulttuur tobddmõõžž.

Taʹrjjeep tuʹnne jiõččnaž da määŋgpeällsaž tuâj di moodnas joouk tuu tuärjjõsân. Poorrâmpäiʹǩǩtuâjjla päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩõsriâššldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI/II meâldlânji (1879,22 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen  tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâsttmõšlââʹzz. Pääiʹǩ tiuddeet tâʹlles ko šiõttlõs oocci käunnai.

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd markknâʹsttemjååʹđteei Katariina Guttorm 010 839 3109. Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzines âlgg vuõltteed addrõʹsse info@samediggi.fi mââimõõzzâst 4.1.2019.

Lââʹssteâđ Sajoozzâst da Sääʹmteeʹǧǧest neʹttseeidin www.sajos.fi da www.samediggi.fi

Poorrâmpäiʹǩǩtuâjjlaž

Aanar ceerkavsiʹjdde Juutuajooǥǥ riddu rajjum sääʹmkulttuurkõõskõs Sajos lij Lääʹddjânnam säʹmmlai vaaldâšm da kulttuur kõõskõs. Sajos lij määŋgkulttuurvuõđ  vueiʹnnlõõttâmpäiʹǩǩ – šõddmõšpõrtt, koŋŋreʹsskõõskõs da sååbbarpäiʹǩǩ.

Ooccâp Sajooʹzze tuõjju jiõččaltteejes, positiivlaž, lueʹǯǯjeei da šiõǥǥ vuârrvaikktemtääidaid vuäʹmsteei poorrâmpäiʹǩǩtuâjjla/strooiʹtel-teevai mieʹrräiggsaž reâuggvuõʹtte 14.1.2019 – 31.12.2019 räjja.

Määŋgpeällsaž tuâj âʹnne seʹst kookk veäʹǩǩtummuž peiʹvvporrmõõžž da vitriinouddsi raajjmest, sååbbartaʹrjjõõllmõõžž, äʹššneǩ-kääzzkõõzz da liiʹtti, mašinai da ǩeʹttempõrttsõõʹji pottsenâânnmõõžž di jeeʹres poorrâmpääiʹǩ takai tuâjaid. Veäʹǩǩtak lââʹssen Sajoozz strooiʹtel-teevai Sajoozz jeeʹres sõõʹji pottsenâânnmest.

Ooccjin tuäivvap tuõjju ââʹnteei škoouʹlʼjemtuâǥǥa, riʹjttjeei tuâjjǩiõččlâsttmõõžž vaʹstteei tuâjain di hygienia- da alkoholpaass. Tuâjast taarbšet juõʹǩǩ peeiʹv sääʹmǩiõl, lääʹddǩiõl da eŋgglõsǩiõl. Tuâjjäiʹǧǧ lij vueiʹvv-vueʹzzest arggpeeiʹvi 9-17. Ââʹntem-mäinnan lij tuâj õõlǥtem ââʹnteei škoouʹlʼjummuš da sääʹmǩiõl silttõs (asetõs 1727/95). Tuâj šiõǥǥ håiddmõš õõlǥat veiddsõs sääʹmkulttuur tobddmõõžž.

Taʹrjjeep tuʹnne jiõččnaž da määŋgpeällsaž tuâj di moodnas joouk tuu tuärjjõsân. Poorrâmpäiʹǩǩtuâjjla päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩõsriâššldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI/III meâldlânji (vuâđđpäʹlǩǩ 1822,68 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen  tuâjast määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâsttmõšlââʹzz. Pääiʹǩ tiuddeet tâʹlles ko šiõttlõs oocci käunnai.

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd markknâʹsttemjååʹđteei Katariina Guttorm 010 839 3109. Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzines âlgg vuõltteed addrõʹsse info@samediggi.fi mââimõõzzâst 4.1.2019.

Lââʹssteâđ Sajoozzâst da Sääʹmteeʹǧǧest neʹttseeidin www.sajos.fi da www.samediggi.fi.

Šiõǥǥ Lääʹddjânnam jiõččnažvuõttpeeiʹv!

Buori Suoma iehčanasvuođabeaivvi!

Šiev Suomâ jiečânâsvuođâpeivi!

Šiõǥǥ Lääʹddjânnam jiõččnažvuõttpeeiʹv!

Hyvää Suomen itsenäisyyspäivää!