Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla lääʹǩǩpiisar veeʹrj

Lääʹǩǩpiisar väʹlddtuâjjan lij tuåimmâd säʹmmlai vuõiggâdvuõđid kuõskki aaʹšši valmštõõllʼjen da ouʹdde puʹhttjen Sääʹmteeʹǧǧ valdšmest. Tuâj meäʹrtâʹvve Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžž 25 § mieʹldd. Sääʹmteʹǧǧasetõõzz (1727/95) meâldlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij vuõiggâdvuõtt-tiõtti kandidaatt tuʹtǩǩõs (õllʼjab õllškooultuʹtǩǩõs) da säʹmmlaid kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹšši tobddmõš di sääʹmǩiõl silttõs. Veeʹrj oʹnnsteeʹjjes håiddmõõžž ooudâsveʹǩǩe lââʹssen šiõǥǥ sääʹmkulttuur da vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõš di šiõǥǥ ruõcc-/taarrǩiõl da eŋgglõsǩiõl täidd.

Veeʹrjtieuʹddmest jääʹǩǩtet kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj. Päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz III/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 3064,92 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen tuâjast määuʹset ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid da sääʹmvuuʹdest reâuǥeen 24 % lââʹzz.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 22.1.2019 č. 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. +358(0)10 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 20.12.2018 Sääʹmteʹǧǧ