Sääʹmteeʹǧǧ såbbar (4/2018) äʹššlistt

Puõʹtti Sääʹmteeʹǧǧ såbbar ââʹnet (4/2018) Sajoozzâst Aanrest 18.12.2018 čiâss 10.

Såbbar lie õlmmâz da tõid vuäitt seuʹrrjed pääiʹǩ âʹlnn parlameʹnttpääiʹǩest leʹbe live striim mieʹldd addrõõzzâst www.sogku.fi/live. Parlameʹnttpääiʹǩest tuʹlǩǩõsneävv lie oummi ââʹnnmest. Vuõlttõõzzâst kuulât sååbbarpääiʹǩest mainstum ǩiõl.

Sååbbaräʹššǩeeʹrj käunnʼje dokumeeʹntin tääiʹben.

1 Såbbar äävummuš

2  Såbbar lääǥǥlažvuõđ da meäʹrreemvääldlažvuõđ tuõttmõš

3  Påʹrddǩeeʹrj taʹrǩsteeʹji da jiõnnlaʹsǩǩeeʹji vaʹlljummuš

4 Jiõčč sååbbaraaʹšši ǩiõttʼtõõllâmjäʹrjstõõzz priimmʼmõš

5 Saaǥǥjååʹđteeʹji da Sääʹmteeʹǧǧ eeʹttkâsttam vuäzzlai ǩičldõk

6 Aanarsääʹmaaʹšši saǥstõõllâmkåʹdd

7 Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmplaan-tällõsärvvlõs 2019

8 ILO 169 -suåppmõõžž ǩiõttʼtõõllmõõžž juâtkktuåim

9 Aimo Guttorm iʹlmmtõs čåuʹddõõttmõõžžâst

10 Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseʹss

11 Jeeʹres õuʹdde puõʹtti ääʹšš

12 Iʹlmmtõsääʹšš

13 Såbbar jõskkmõš