Sääʹmteʹǧǧ juätkk mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla ooccâmääiʹj 31.12.2018 räjja

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn tuåimmai õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi, koon tuåimmjummuž teäggte Lääʹddjânnam, Ruõcc da Taarr Sääʹmteeʹǧǧ. Ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjan lie jeäʹrbi mieʹldd ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, terminologiatuâjj da ǩiõl noormtummuš.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc 1 mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla, 1 mieʹrräiggsaž aanarsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla da 1 mieʹrräiggsaž tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 7.1.2019–31.12.2019. Tuâjaid tiuddeet 7.1.2019 ääʹljeeʹl, jõs teäggtõõzz raʹvvjet da tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd.

Ǩiõlltuâjjla tuõjju koʹlle ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, terminologiatuâjj, noormtummuš da teâđtem- da vuäʹpstemtuâjj. Ǩiõlltuâjjliʹžže vueiʹtet mieʹrreed jeeʹres tuåimid, kook koʹlle õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjaid.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem škooultõs da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid. Haʹŋǩǩõʹsse ooʒʒât vuõss-sââʹjest oummu, ǩeäʹst lij sääʹmǩiõll jieʹnnǩiõllân leʹbe vaʹstteei ǩiõlltäidd. Ooccjest tuäivat ââʹnteei sääʹmǩiõl škooultõõzz (õllškooul/universiteʹtt), ǩiõččlâsttmõõžž vaʹstteei tuâjain da sääʹmõhttsažkååʹdd da -ǩiõli tobddmõõžž. Tuâj šiõǥǥ håiddmõš õõlǥat ämmatlaž silttõõzz, õhttsažtuâjjoodd, sääʹmǩiõl ǩeerjlaž tääid di oodd reâuggad jiõččânji da täävtõõzzlânji. Õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjǩiõl lie sääʹmǩiõll di lääʹddǩiõll da ruõcc-/taarrǩiõll.

Ǩiõlltuâjjlaž lij tuâjjkõskkvuõđâst Lääʹddjânnam Sääʹmtegga da päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-taaʹzzi V/II–V/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2139,83 euʹrred/mp – 2373,87 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâʹsttemlõõʹzzid. Tuåimmpäiʹǩǩ lij koʹst-ne Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmpaaiʹǩin leʹbe jeeʹres pääiʹǩest suåppmõõžž mieʹldd. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt mannu teʹsttpââʹj. Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad sääʹmǩiõl koontâr da ouddooumžen tuåimmai sääʹm ǩiõllaaʹšši piisar.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm âlgg tuåimted Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 31.12.2018 č. 16.00 mõõneeʹst neʹttpååʹšt mieʹldd addrõʹsse info@samediggi.fi. Ääiʹjben vuõlttuum ooccmõõžžid vääʹldet lokku. Lââʹssteâđaid tuâjast ouʹdde mä. sääʹm ǩiõllaaʹšši piisar Marko Marjomaa marko.marjomaa@samediggi.fi da ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio anne-kirste.aikio@samediggi.fi. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummša www.giella.org.

Aanrest 17.12.2018            Sääʹmteʹǧǧ