Saamelaiskäräjien kokousjärjestelyt ja kalastusasiat puhuttivat Inarissa

Inarin keskustelutilaisuudessa esille nousi Saamelaiskäräjien kokousjärjestelyt ja erityisesti kalastusasiat. Yleisöstä haluttiin tietää mm. kuinka Saamelaiskäräjät pystyy tukemaan saamen kielten edistämistä saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella ja miten Saamelaiskäräjät edistää yhteistyötä eduskunnan suuntaan. Lue hallituksen jäsenten vastaukset täältä. 

Minkä vuoksi Saamelaiskäräjien täyskokoukset ovat yhden päivän kokouksia, vaikka kokoukset saattavat venyä pitkiksi? 

Tämä on ollut ensi sijaisesti taloudellinen kysymys. Saamelaiskäräjillä ei ole ollut varaa pitää kahden päivän kokouksia, sillä kokouksien järjestäminen on kallista. Saamelaiskäräjien budjettiin on tulossa lisäystä ja vuoden 2019 toimintasuunnitelmaluonnokseen on kirjattu, että Saamelaiskäräjät kokoontuisi toimintavuonna yhteensä neljä kertaa, joista kaksi kokousta olisi kaksipäiväisiä. 

Mitä Saamelaiskäräjät on lausunut kalastuslaista? 

Saamelaiskäräjät on lausunut maa- ja metsätalousministeriön esityksestä kalastuslain muuttamiseksi 11.11.2018. Saamelaiskäräjien lausunnon mukaan maa- ja metsätalousministeriön tulee muuttaa esitystään Ylä-Lapin maksuttoman kalastusluvan (kalastuslain 10 §) osalta siten, että ennen vuoden 2016 kalastuslain uudistusta voimassa ollut oikeustila palautetaan ennalleen. 

Lisäksi Saamelaiskäräjät esitti pieniä muutoksia pykälän sisältöön: 1) saamelaisten, jotka ovat työn, perhesuhteiden tai opiskelujen vuoksi muuttaneet muualle Suomeen, tulee olla mahdollista säilyttää yhteys oman alueensa ja oman sukunsa kalastuskulttuuriin ja perinteisiin pyyntipaikkoihin, 2) parannusesitys koskee saamelaisten kotiseutualueen Lapin paliskunnan aluetta, joka kuuluu kuntajaon mukaan Sodankylän kunnan alueeseen, eikä näin ollen kuulu kalastuslain Ylä-Lapin maksuttoman kalastusluvan piiriin, 3) tunnustetaan periaate, jonka soveltamisella voitaisiin vastata kritiikkiin, jonka mukaan Ylä-Lapin vapaan kalastusoikeuden on katsottu vaarantavan kalakantojen kestävyyden. 

Kuinka Saamelaiskäräjät pystyy tukemaan saamen kielten edistämistä saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella? 

Saamelaiskäräjien kautta myönnetään rahoitusta saamelaiseen kieli- ja kulttuuripesätoimintaan ja saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolelle. 

Lisäksi Saamelaiskäräjät on mukana saamen kielten etäyhteyksiä käyttävän opetuksen pilottihankkeen toteuttamisessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen Utsjoen kunnalle, joka johtaa hanketta ja toimii opetuksen järjestäjänä. Saamelaiskäräjien tehtävänä on koordinoida opetusta, oppilaskartoitusta ja tiedottamista valtakunnallisesti. 

Saamelaiskäräjät toteuttaa ensi vuonna Saamenkielisen lastenmateriaalin kehittämishankkeen, jonka aikana on tarkoitus tuottaa alle kouluikäisillä suunnattua materiaalia kolmella saamen kielellä saamelaisen varhaiskasvatuksen ja perheiden käyttöön. Hankkeen painopiste on alle kouluikäisille soveltuvassa digitaalisessa materiaalissa. 

Miten Saamelaiskäräjät edistää yhteistyötä eduskunnan suuntaan? 

Olemme perustaneet yhteistyöelimen eduskuntaryhmien ja Saamelaiskäräjien kesken. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa viime vuonna ja kaksi kertaa tämän vuoden aikana. Tavoitteena on edistää Saamelaiskäräjien ja eduskuntaryhmien yhteistyötä. 

Saamelaiskäräjät on toiminut aikaisemmin ministeriöiden, ministereiden ja valtion virkamiesten suuntaan, mutta nyt kehitetään yhteistyötä myös eduskunnan ja kansanedustajien suuntaan. Sipilän hallitusohjelmassa ei ollut mainintaa saamelaisasioista, mutta ohjelmassa ei ole myöskään mainittu, että saamelaisasioita ei edistettäisi. 

 

Saamelaiskäräjien hallituksen viides keskustelutilaisuus järjestettiin Inarissa tiistaina 4.12.2018. Tilaisuuteen osallistuivat hallituksesta Tiina Sanila-AikioHeikki PalttoMagreta Sara ja Petra Magga-Vars 

Vuoden 2019 toimintasuunnitelmaesityksen mukaan hallituksen keskustelutilaisuuksia jatketaan eri puolilla saamelaisten kotiseutualuetta (Hetta, Sevettijärvi, Karigasniemi) ja kotiseutualueen ulkopuolella (Rovaniemi, Oulu). 

Lisätietoja: 

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi