Puäʹđ saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr Aanra mââibaarǥ 4.12.     

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz riâššâm saǥstõõllâmpoodd juätkkje. Halltõs reäšš såbbres õhttvuõđâst saǥstõõllâmpoodd Aanrest mââibaarǥ 4.12. čiâss 18-20. Poodd mieʹrren lij kaaunõõttâd vuuʹd säʹmmlaivuiʹm da uʹvdded vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuäivat Aanar vuuʹd säʹmmlaid tiõrv pueʹttmen vaalpoodd  viiđad saǥstõõllâmpoʹdde! Poodd riâššât Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst mââibaarǥ 4.12. č. 18-20.

Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmplaan-tällõsarvvlõõzz 2018 mieʹldd halltõõzz såbbrid riâššât vuäittmõõžž mieʹldd Uccjooǥǥâst, Vuõccust, Heʹlssnest, Jeänõõǥǥ Karesâvvnest da Aanrest. Såbbri õhttvuõđâst riâššât päiʹǩǩ-kååʹddest saǥstõõllâmpoodd, koʹst halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal õʹhtte ǩieʹzzeeʹl halltõspââʹj tuåimi pirr da oudd pannveerǥlab vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

 

Kuva: Mika Huisman / Sajos