Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla sääʹmǩiõllsaž päärnaimateriaal ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõõzz mieʹrräiggsaž plaaneei tuâj

Tuâjj älgg suåppmõõžž  mieʹldd nuʹt sõrgg, ko vueiʹtlvaž da peštt 31.8.2019 räjja.  Plaaneei vaʹsttad haʹŋǩǩõõzz plaanummšest, čõõđtummšest da raportâsttmest. Haʹŋǩǩõõzz poodd lij mieʹrr puuʹtʼted vuâlla škooulâkksaid tillʼlõvvum materiaal koolmin sääʹmǩiõlin säʹmmlaž ouddpeâmm da piârrji ââʹnnma. Teäddceäkldõs puätt leeʹd vuâlla škooulâkksaid ââʹnteei digitaalʼlaž materiaalâst.

Tuâj šiõǥǥ hoiʹddjummuž veäʹǩǩat sääʹmkulttuur tobddmõš, materiaaltuâj da digitaalʼlaž tuåimmjempirrõõzz tobddmõš da oodd jiõččnaž plaaneemtuõjju da čõõđtummša õhttsažtuâjast jeeʹres tuåimmjeeʹjivuiʹm. Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥtem ââʹnteei škoouʹlʼjummuš da sääʹmǩiõl silttõs (asetõs 1727/95). Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad sääʹmǩiõl koontâr da ouddooumžen tuåimmai ǩiõllstaanpiisar. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt mannu teʹsttpââʹj.

Plaaneei päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩõsriâššmõõžž väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/IV mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2491,54 e). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset sääʹmvuuʹd lââʹss 24 % da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâsttmõšlââʹzz. Plaaneei tuåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, da tuâj hoiʹddjummuž vuäzzai ougglõstuâjjan lij suåppmõõžž mieʹldd vueiʹtlvaž. Frijjååʹblkallaž tuâjjooccmõõžžid mieʹlddõõzzines âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 15.11.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse Sajos, 99870 Inari leʹbe info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi / teʹl. 010 839 3124. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 30.10.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ ooʒʒ tuâjjla sääʹmǩiõllsaž päärnaimateriaal ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõʹsse

Sääʹmteeʹǧǧest lij äʹlǧǧmen sääʹmǩiõllsaž päärnaimateriaal ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõs. Haʹŋǩǩõõzz mieʹldd lij mieʹrren puuʹtʼted vuâlla škooulâkksaid tillʼlõvvum materiaal koolmin sääʹmǩiõlin säʹmmlaž ouddpeâmm da piârrji ââʹnnma. Teäddceäkldõs puätt leeʹd vuâlla škooulâkksaid ââʹnteei digitaalʼlaž materiaalâst, mâʹte siõrrsuåvldõõzz da liâdǥlaž jiõnnǩeeʹrj. Tän mieʹldd põõrǥât tuärjjeed ouddpeâmmjuâǥǥtõõzzid da piârrjid sääʹmǩiõl da sääʹmkulttuur seʹrddmest da nâânummšest, di čõõđted sääʹmpäärnai õõut-täässʼsaž vuõiggâdvuõđ naaudšed modeern päärnaikulttuurâst jiiʹjjes ǩiõlin da jiiʹjjes kulttuur vuâđald. Haʹŋǩǩõõzz tuejjad vueiʹtlviʹžžen mättʼtõs- da kulttuurministeria miõttâm spesiaalveäʹǩǩvuõtt.

Materiaalhaʹŋǩǩõʹsse ooʒʒât mieʹrräiggsaž plaaneei vaʹstteed haʹŋǩǩõõzz plaanummšest, čõõđtummšest da raportâsttmest. Tuâjj älgg suåppmõõžž  mieʹldd nuʹt sõrgg, ko vueiʹtlvaž da peštt 31.8.2019 räjja. Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad sääʹmǩiõl koontâr da ouddooumžen tuåimmai ǩiõllstaanpiisar.  Haʹŋǩǩõsplaaneeʹjest õõlǥtet ââʹnteei škoouʹlʼjummuž da sääʹmǩiõl silttõõzz, di tuäivat sääʹmkulttuur, materiaaltuâj da digitaalʼlaž tuåimmjempirrõõzz tobddmõõžž di oodd jiõččnaž plaaneemtuõjju da čõõđtummša õhttsažtuâjast jeeʹres tuåimmjeeʹjivuiʹm. Õhttsažtuâjjkueiʹm lie jm. sääʹmteeʹǧǧ škoouʹlʼjem- da mättmateriaalkoontâr da säʹmmlaž ouddpeâmm juâǥǥtõõzz.

Sääʹmteʹǧǧ räukk tuâjjooccmõõžžid mieʹlddõõzzines 15.11. mõõneeʹst addrõʹsse Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd, Sajos, 99870 Aanar.

Lââʹssteâđaid oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi / teʹl. 010 839 3124