Sääʹmteʹǧǧ ååcc mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl, aanarsääʹmǩiõl da tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 2.1.–29.6.2019

Sääʹm parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn tuåimmai õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi, koon tuåimmjummuž teäggte Lääʹddjânnam, Ruõccjânnam da Taarrjânnam Sääʹmteeʹǧǧ. Ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjan lie jeeʹrab mieʹldd ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, terminologiatuâjj da ǩiõl noormtummuš.

Sääʹmteʹǧǧ ååcc 1 mieʹrräiggsaž nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla, 1 mieʹrräiggsaž aanarsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla da 1 mieʹrräiggsaž tâʹvvsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjjla äigga 2.1.2019–29.6.2019. Tuâjaid tiuddeet 1.1.2019 ääʹljeeʹl, jõs teäggtõõzz raʹvvjet.

Ǩiõlltuâjjla tuõjju koʹlle ǩiõllhuõll, ǩiõl ooudâsviikkmõš, terminologiatuâjj, noormtummuš da teâđtem- da vuäʹpstemtuâjj. Ǩiõlltuâjjliʹžže vueiʹtet mieʹrreed jeeʹres tuåimid, kook koʹlle õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjaid.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemõõlǥtõssân lij tuâj õõlǥteei škoouʹlʼjummuš da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl tääid. Haʹŋǩǩõʹsse ooʒʒât vuõss-sââʹjest oummu, ǩeäʹst lij sääʹmǩiõll jieʹnnǩiõllân leʹbe vaʹstteei ǩiõlltäidd. Ooccjest tuäivat ââʹnteei sääʹmǩiõl škoouʹlʼjummuž (õllškooul/universiteʹtt), ǩiõččlâsttmõõžž vaʹstteei tuâjain da sääʹmkulttuur da -ǩiõli tobddmõõžž. Tuâj šiõǥǥ håiddmõš õõlǥat ämmatlaž silttõõzz, õhttsažtuâjjoodd, sääʹmǩiõl ǩeerjlaž tääid di oodd reâuggad jiõččânji da täävtõõzzlanji. Õhttsažtâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõõzz tuâjjǩiõl lie sääʹmǩiõll di lääʹddǩiõll da ruõcc-/taarrǩiõll.

Ǩiõlltuâjjlaž lij kääzzkõsvuõđâst Lääʹddjânnam Sääʹmtegga da päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩõsriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-taaʹzzi V/II–V/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2139,83 euʹrred/mp–2373,87 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvi ǩiõččlâʹsttemlââʹzz. Tuåimmpäiʹǩǩ lij koʹst-ne Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmpaaiʹǩin leʹbe jeeʹres pääiʹǩest suåppmõõžž mieʹldd. Tuâjast jääʹǩǩtet kueiʹt mannu teʹsttpââʹj. Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad sääʹmǩiõl koontâr da ouddooumžen tuåimmai sääʹmǩiõllaaʹšši piisar.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzines âlgg tuåimtet Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 14.12.2018 č. 16.00 mõõneeʹst neʹttpååʹšt mieʹldd addrõʹsse info@samediggi.fi.

Lââʹssteâđaid tuâjast ouʹdde mä. sääʹmǩiõllaaʹšši piisar Marko Marjomaa marko.marjomaa(at)samediggi.fi da ǩiõllstaanpiisar Anne-Kirste Aikio anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummša www.giella.org

Aanrest 27.11.2018            Sääʹmteʹǧǧ