Sääʹmteʹǧǧ oocc sääʹmǩiõli ougglõsmättʼtõshaʹŋǩǩõʹsse koordinaattor

Tuejj älgg 1.1.2019 da peštt 31.12.2020 räjja. Tuejj lij vueʹssäiggsaž (50 %). Haʹŋǩǩõskoordinaattor vaʹsttad õhttvuõđin jeeʹres åʹrnn Lääʹddjânnam åårrai škooulid, škooultõõzz jäʹrjsteeʹjid da škooulniiʹǩǩi puärrsid.  Koordinaattor nåårr sääʹmǩiõli mättʼtõsjooukid da tuåimm âlddlõs õhttsažtuejast Uccjooǥǥ  kååʹddest põrggi projeʹkttjååʹđteei da haʹŋǩǩõõzz neʹttkääzzkõõzzi  puuʹtʼteeʹjin. Haʹŋǩǩõskoordinaattor tuõjju koʹlle še teâđtem- da raportâʹsttem. Haʹŋǩǩõs jääʹrjast ougglõsõhttvuõđid, kååʹtt lij vuâđđmättʼtõõzz da lookkjiškooul tiuddeei sääʹmǩiõli (aanrõš-, nuõrttsääʹm- da tâʹvvsääʹmǩiõl) mättʼtõs, saaʹmi päiʹǩǩvuuʹd oolǥbeäʹlnn leʹddi škooulid. Haʹŋǩǩõõzz teäggteei lij mättʼtõs- da kulttuurministeria. Tuej šiõǥǥ hoiʹddjummuž veäʹǩǩat sääʹmkulttuur tobddmõš, da oodd jiõččnaž tuõjju. Ââʹntemõõlǥtõssân lij tuej õõlǥtem ââʹnteei škoouʹlʼjummuš da sääʹmǩiõl silttõs (asetõs 1727/95) Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad škooultõs- da mättmateriaalkoontâr da ouddooumžen tuåimmai škooultõspiisar.

Haʹŋǩǩõskoordinaattor päʹlǩǩõs meäʹrtââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩõsriâššmõõžž kaiʹbbjemtääʹzz IV/IV mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 491,54 €, 50%). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset sääʹmvuuʹd lââʹss 24% da tuâjjǩiõččlâsttmõõžž mieʹldd meäʹrtõõvvi ǩiõččlâsttmõšlââʹzz. Koordinaattor tuåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, da tuej hoiʹddjummuš vuäzzai ougglõstuejjan lij suåppmõõžž mieʹldd vueiʹtlvaž. Frijjååʹblkallaž tuejjooccmõõžžid mieʹlddõõzzines âlgg tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 5.12.2018 mõõneeʹst addrõʹsse Sajos, 99870 Inari. Lââʹssteâđaid oudd škooultõspiisar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi / teʹl. 010 839 3112. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 21.11.2018 Sääʹmteʹǧǧ