Puäʹđ saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr Uccjoʹǩǩe vuõssaarǥ 5.11.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz riâššâm saǥstõõllâmpoodd juätkkje. Halltõs reäšš såbbres õhttvuõđâst saǥstõõllâmpoodd Uccjooǥǥ kåʹddpõõrtâst vuõssaarǥ 5.11. čiâss 18-20. Poodd mieʹrren lij kaaunõõttâd vuuʹd säʹmmlaivuiʹm da uʹvdded vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

Sääʹmteeʹǧǧ toimmplaan-tällõsarvvlõõzz 2018 mieʹldd halltõõzz såbbrid riâžžât vuäittmõõž mieʹldd Uccjooǥǥâst, Vuâččast, Heʹlssnest, Jeänõõǥǥ Karesâvvnest da Aanrest. Såbbri õhttvuõđâst riâžžât päiʹǩǩ-kååʹddest saǥstõõllâmpoodd, koʹst halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal õʹhtte ǩieʹzzeeʹl halltõspââʹj tuåimi pirr da oudd pannveerǥlab vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

Čõõuč sååbbarkalenter :

5.11.2018 halltõõzz sååbbar da saǥstõõllâmpoodd Uccjooǥǥâst
4.12.2018 halltõõzz sååbbar da saǥstõõllâmpoodd Aanrest
18.12.2018 Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi