Sääʹmteʹǧǧ ooʒʒ tuâjjla sääʹmǩiõllsaž päärnaimateriaal ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõʹsse

Sääʹmteeʹǧǧest lij äʹlǧǧmen sääʹmǩiõllsaž päärnaimateriaal ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõs. Haʹŋǩǩõõzz mieʹldd lij mieʹrren puuʹtʼted vuâlla škooulâkksaid tillʼlõvvum materiaal koolmin sääʹmǩiõlin säʹmmlaž ouddpeâmm da piârrji ââʹnnma. Teäddceäkldõs puätt leeʹd vuâlla škooulâkksaid ââʹnteei digitaalʼlaž materiaalâst, mâʹte siõrrsuåvldõõzz da liâdǥlaž jiõnnǩeeʹrj. Tän mieʹldd põõrǥât tuärjjeed ouddpeâmmjuâǥǥtõõzzid da piârrjid sääʹmǩiõl da sääʹmkulttuur seʹrddmest da nâânummšest, di čõõđted sääʹmpäärnai õõut-täässʼsaž vuõiggâdvuõđ naaudšed modeern päärnaikulttuurâst jiiʹjjes ǩiõlin da jiiʹjjes kulttuur vuâđald. Haʹŋǩǩõõzz tuejjad vueiʹtlviʹžžen mättʼtõs- da kulttuurministeria miõttâm spesiaalveäʹǩǩvuõtt.

Materiaalhaʹŋǩǩõʹsse ooʒʒât mieʹrräiggsaž plaaneei vaʹstteed haʹŋǩǩõõzz plaanummšest, čõõđtummšest da raportâsttmest. Tuâjj älgg suåppmõõžž  mieʹldd nuʹt sõrgg, ko vueiʹtlvaž da peštt 31.8.2019 räjja. Haʹŋǩǩõõzzâst vaʹsttad sääʹmǩiõl koontâr da ouddooumžen tuåimmai ǩiõllstaanpiisar.  Haʹŋǩǩõsplaaneeʹjest õõlǥtet ââʹnteei škoouʹlʼjummuž da sääʹmǩiõl silttõõzz, di tuäivat sääʹmkulttuur, materiaaltuâj da digitaalʼlaž tuåimmjempirrõõzz tobddmõõžž di oodd jiõččnaž plaaneemtuõjju da čõõđtummša õhttsažtuâjast jeeʹres tuåimmjeeʹjivuiʹm. Õhttsažtuâjjkueiʹm lie jm. sääʹmteeʹǧǧ škoouʹlʼjem- da mättmateriaalkoontâr da säʹmmlaž ouddpeâmm juâǥǥtõõzz.

Sääʹmteʹǧǧ räukk tuâjjooccmõõžžid mieʹlddõõzzines 15.11. mõõneeʹst addrõʹsse Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd, Sajos, 99870 Aanar.

Lââʹssteâđaid oudd ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, anne-kirste.aikio@samediggi.fi / teʹl. 010 839 3124