Alfabeʹttvideo nuõrttsäämas lij vaalmâš

Nuõrttsääʹmǩiõl alfabeeʹttid vuäʹpsteei video lij valmštõõvvâm. Videost lie mieʹldd Tiina da Elli-Dåʹmnn, suäna oʹcce da käuʹnne nuõrttsääʹmǩiõl alfabeeʹttid. Juõʹǩǩ bukvast cieʹlǩet õuddmiârkksääʹnn.  Video lij puuʹtʼtam Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mättmateriaalkoontâr.  Video lij pukid määustää ǩiõččâmnalla.

Tän videost lie mieʹldd Tiina Sanila-Aikio da Elli-Dåʹmnn Aikio. Video ǩiõttǩeeʹrjtõõzz lie raajjâm Tiina Sanila-Aikio da Anna Katariina Feodoroff. Video lij sniimmâm da editâsttam Eeva Mäkinen.

https://www.youtube.com/watch?v=-et0AMEGQ8Y

Lââʹssteâđ

Škoouʹlʼjem- da mättʼtemaaunâskoontâr

 

NEKK – Noveʹllnorldõk 2 – ǩeeʹrj õlmmeempodd Čeʹvetjääuʹr škooul juhll-lõõnjâst 31.10.2018 čiâss 12.00

Sääʹmteʹǧǧ lij čõõđtam Niilo Aikion ǩeeʹrjtem da Marketta Nilsen kartteem novelnorldõõǥǥ  nuuʹbb vueʹzz tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹm ǩiõlin. Tâʹvv- da aanarsääʹmǩiõllsa ǩeeʹrj iʹlmstõʹvve  juʹn mõõnni ǩiiđ ääiʹj. Ââʹnnep nuõrttsääʹmǩiõllsa ǩeeʹrj õlmmeemjuuhl Čeʹvetjääuʹr škooul juhll-lõõnjâst seärad 31.10.2018 čiâss 12.00. Puk ǩeäin miõll ǩeäss tän ǩerjja, lie tiõrvpuättam õlmmeempoʹdde.

Ǩeʹrjjrääid nuuʹbb vueʹzz noveeʹll lie juâtkalm vuõssmõs vueʹzz mainnsid nuõrr pääʹrn jieʹllmest Polmakjääuʹr uʹcc meäʹccsiidâst. Ǩeeʹrj ǩeeʹrjteei Niilo Aikio lij jiõčč jeällam ǩeeʹrj Neekk nalla päʹrnn- da nuõrrvuõđâs Polmakjääuʹrest, di mainnsin šâdd tuõtt kuõsktõs tuâlʼjõž äigga da jieʹllma.

Suu eunnai da soojjlõs ǩiõll rääjj mij čõõʹlmi õuʹdde ååskteʹmes da jieʹrštõtti šõddmõõžžid, kook ǩeäʹsse mieʹldez, ǥo lie nuʹt jiijjâsnallšemvuõttsa di tuõđmeâlddsa. Kueʹllšeeʹllma da mieʹcstummša di žeeʹvet-tallu kuulli tuejai pirr Aikio mušttal jiijjâs jieʹllem vuâđald tääʹrǩeld di äʹšštobddmõõžžin.

Karttčeäppneǩ Marketta Nilsenist lij pâi leämmaž miõllǩiõssjen tõt, štõ mäʹhtt sääʹm ooumaž lij silttääm šiõtteed jieʹllmes da piʹrǧǧeemvuõđâs tääʹssteäddast luâđin, vääʹldǩani luâđast tõn jäänab mii lij tarbb. Juõʹǩǩpeiʹvvsa tuej da jieʹllemvueʹjj lie jiânnai mõõnnâm peeiʹv da mannu uʹvddem čuõv meäʹr vaaitõõllmõõžži mieʹldd.  Nilsen veekk kaarti mieʹldd mainnsid čõõđ eeʹjj-jårrõõzz skammpoodd sǩeeʹrmest kõskk-ǩieʹzz iinnteʹmes iʹnne.

Mättʼtõstueʹjstes Nilsen särnn, štõ lij jiânnai ooʒʒääm lââʹssaunnsid, koivuiʹm tâʹvv Lääʹddjânnam  eman lookkad mättjam päärna da lookkmõõžž vaiʹǧǧeen tuõttâm nuõr, kook lie määŋg vuâra ââʹlj, vuäǯǯči loŋŋned lookkad da koon maaiʹlm seeʹst leʹčči aʹlǩǩi jieʹlled mainnsi mieʹldd. “Tieʹttem, štõ määŋgas seeʹst vuõʹrdde tåʹlǩ tõn štõ škooulpeiʹvv puuđči da sij piâzzče kueʹl šeeʹlled, meäcca leʹbe tuõddra. Niilo Aiko Nekk-pääʹrn hååmmain da teempain mainsteei noveeʹll lie puättam mâʹte tiʹllʼjõõzzâst tiuddeed tän vääʹnnvuõđ.” Marketta Nilsen ceälkk.

Säʹmmlaž kulttuuräʹrbbvuõđ seʹrddmõš sookkpuõlvâst nobba lij še ǩeeʹrj täävtõssân. Tät täävtõs lij ǩiõččlõddum raajjâd še kaartʼtõõzzâst. Niilo Aikio noveeʹll mainste aaʹššin da tuejain, kook lie Teänreedd da Polmakjääuʹr päiʹǩǩhistoor da äʹrbbteâđ, koid tåʹlǩ ââʹǩǩoummu teänab moʹštte. Tõn diõtt lij vääžnai, štõ ääʹšš da šõddmõõžž lie puhttum vuõinnsa tuõđeʹld. Tät oʹnnstummuš lij tuejjuum ǩeeʹrjteei da piirsteei kõskksaž õhttsažtuejast.

Nuõrttsäämas ǩeeʹrj lij jåårǥlâttam Raija Lehtola, aanrõšǩiõʹlle Ilmari Mattus da tâʹvvsäämas Niilo Aikio.

Lââʹssteâđ

Škoouʹlʼjem- da mättʼtemaaunâskoontâr

Sää’mtee’gg te’lfonkõõskõs lij kidd 24.10.2018

Sääʹmteeʹgg teʹlfonkõõskõs lij kidd 24.10.2018.

Puäʹđ saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr Karesâvvna vuõssaarǥ 8.10.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz riâššâm saǥstõõllâmpoodd juätkkje. Halltõs reäšš såbbres õhttvuõđâst saǥstõõllâmpoodd Karesâvvan ceessnest vuõssaarǥ 8.10. čiâss 18-20. Poodd mieʹrren lij kaaunõõttâd vuuʹd säʹmmlaivuiʹm da uʹvdded vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

Saǥstõõllâmpooddi mieʹrren lij nââneed sääʹmõõutstõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž dialoog õhttsaž aaʹšši ooudeem diõtt. Heʹlssen da Vuâčč saǥstõõllâmpoodd lie čuäʹjtam tõn, što näkam pannveerǥlaž saǥstõõllâmpooddid lij tarbb, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuäivat Karesâvvan vuuʹd säʹmmlaid tiõrvpueʹttjen vaalpââʹj kuälmad saǥstõõllâmpoʹdde! Poodd riâššât Karesâvvan ceessnest vuõssaarǥ 8.10. čiâss 18-20.

Puõʹtti halltõõzz saǥstõõllâmpooddid riâššât 5.11. Uccjooǥǥâst da 4.12. Aanrest. Pooddi pirr teâđtet mâʹŋŋlõbân lââʹzz.

Sääʹmteeʹǧǧ toimmplaan-tällõsarvvlõõzz 2018 mieʹldd halltõõzz såbbrid riâššât vuäittmõõžž mieʹldd Uccjooǥǥâst, Vuâččast, Heʹlssnest, Jeänõõǥǥ Karesâvvnest da Aanrest. Såbbri õhttvuõđâst riâššât päiʹǩǩ-kååʹddest saǥstõõllâmpoodd, koʹst halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal õʹhtte ǩieʹzzeeʹl halltõspââʹj tuåimi pirr da oudd pannveerǥlab vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi