Puäʹđ saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr Karesâvvna vuõssaarǥ 8.10.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz riâššâm saǥstõõllâmpoodd juätkkje. Halltõs reäšš såbbres õhttvuõđâst saǥstõõllâmpoodd Karesâvvan ceessnest vuõssaarǥ 8.10. čiâss 18-20. Poodd mieʹrren lij kaaunõõttâd vuuʹd säʹmmlaivuiʹm da uʹvdded vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

Saǥstõõllâmpooddi mieʹrren lij nââneed sääʹmõõutstõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž dialoog õhttsaž aaʹšši ooudeem diõtt. Heʹlssen da Vuâčč saǥstõõllâmpoodd lie čuäʹjtam tõn, što näkam pannveerǥlaž saǥstõõllâmpooddid lij tarbb, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuäivat Karesâvvan vuuʹd säʹmmlaid tiõrvpueʹttjen vaalpââʹj kuälmad saǥstõõllâmpoʹdde! Poodd riâššât Karesâvvan ceessnest vuõssaarǥ 8.10. čiâss 18-20.

Puõʹtti halltõõzz saǥstõõllâmpooddid riâššât 5.11. Uccjooǥǥâst da 4.12. Aanrest. Pooddi pirr teâđtet mâʹŋŋlõbân lââʹzz.

Sääʹmteeʹǧǧ toimmplaan-tällõsarvvlõõzz 2018 mieʹldd halltõõzz såbbrid riâššât vuäittmõõžž mieʹldd Uccjooǥǥâst, Vuâččast, Heʹlssnest, Jeänõõǥǥ Karesâvvnest da Aanrest. Såbbri õhttvuõđâst riâššât päiʹǩǩ-kååʹddest saǥstõõllâmpoodd, koʹst halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal õʹhtte ǩieʹzzeeʹl halltõspââʹj tuåimi pirr da oudd pannveerǥlab vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi