Luonnonvarakeskuksen mukaan Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n laskelmat kullanhuuhdonnan vaikutuksista poronhoitoon perustuvat virheelliseen laskentatapaan

Luonnonvarakeskus (Luke) on asiantuntijalausunnossaan todennut, että Lapin Kullankaivajain Liiton laskelmia kullankaivun eri muotojen aiheuttamista taloudellisista vaikutuksista poronhoidolle ei voida pitää oikeina. Laskelmissa on huomioitu ainoastaan se alue, joka eri kullankaivumuodoissa vuosittain kaivetaan ja käsitellään kullan etsimiseksi. Lisäksi arvio kullankaivualueiden palautumisesta laidunkäyttöön 10 vuoden kuluessa on osittain liian optimistinen.

Saamelaiskäräjät pyysi Lukelta lausuntoa Lapin Kullankaivajain Liiton tekemästä muistiosta kullanhuuhdonnan vaikutuksista poronhoitoon sekä asiantuntija-arviota kullanhuuhdonnan vaikutuksista poronhoitoon ja sen kannattavuuteen. -Lapin Kullankaivajain Liiton muistiolla on pyritty osoittamaan vääräksi Saamelaiskäräjien esiin tuoma näkemys siitä, että kullankaivulla on merkittävä negatiivinen vaikutus erityisesti saamelaiseen poronhoitoon ja sitä kautta saamelaisten oikeuteen harjoittaa omaa kieltään ja kulttuuriaan, toteaa Saamelaiskäräjien ma. elinkeinosihteeri Sarita Kämäräinen.

Luken lausunnon mukaan laidunalueiden menetyksistä aiheutuvia poronhoidon nettotulojen menetyksiä laskettaessa tulisi ottaa huomioon todellinen menetetty tai käytöstä osittain poistunut laidunalue, sen laatu ja taloudellinen arvo laitumena sekä näiden menetysten kesto. Myös muut maankäytöstä aiheutuvat vaikutukset, jotka kohdistuvat poronhoitoon ja laitumiin, tulisi huomioida kattavissa taloudellisissa vaikutusarvioinneissa.

Lapin Kullankaivajain Liiton laskelmissa oli päädytty siihen, että neljän paliskunnan alueella sijoittuvien kaikkien kullankaivumuotojen yhteinen porotaloudelle aiheuttama haitta on 49,90 euroa vuodessa. Lisäksi esitettiin, että kaivetut alueet palautuvat noin 10 vuoden kuluessa lähes ennalleen poronhoidon käyttöön. -On selvää, että kullanhuuhdonnan vaikutuksia poronhoitoon ei voida mitata ainoastaan alueella, joka on kullanhuuhdonnan käytössä tietyllä ajanjaksolla, painottaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Lisäksi Lapin Kullankaivajain Liiton mukaan kullankaivuu on aiheuttanut viimeisten 20 vuoden aikana vuodessa keskimäärin 0,25 poron kuoleman alueella, jossa on 300 valtausta neljän paliskunnan alueella. Luke toteaa, että Lapin Kullankaivajain Liiton porokuolemakyselyn luotettavuuteen ja kattavuuteen ei voida ottaa kantaa, koska muistiosta ei käy ilmi, miten kullankaivun aiheuttamia porokuolemia koskeva kysely kullankaivajille tehtiin, mikä oli sen vastausprosentti ja kuinka luotettavasti kullankaivajat ovat voineet todeta ja rekisteröidä kaikki porokuolemat.

Luken lausunnossa todetaan, että maankäyttömuotojen häiriövaikutuksia porojen laidunnukseen on tutkittu varsin paljon. Tutkimuksessa (Anttonen ym. 2011: Arctic 64(a):1-14) on osoitettu, että vuodenaikaisia laidunalueita valittaessa porot välttävät kullanhuuhdonta-alueita erityisesti kesäaikaan, mutta myös alkutalvella. Tämä välttämisvyöhyke ulottuu jopa 1,5 km:n etäisyydelle kullankaivualueesta.

Lisäksi tutkimustietoa jäkäliköiden kasvusta ja palautumisesta esim. metsäpalon jälkeen on olemassa paljon. Erilaisten maankäytön ja ihmistoiminannan alueiden lisääntyessä ja laajetessa sekä samalla pirstoessa laidunalueita, myös jäkälälaitumet kuluvat koko paliskunnan alueella nopeammin. Näistä syistä Luke katsoo, ettei ole oikea peruste käyttää mittarina vain vuosittain kaivettua maa-aluetta laskettaessa kullankaivun vaikutuksia poronhoitoon.

Kuva: Koneellista kullankaivua kesällä 2018 Lapin paliskunnan alueella Vuotsossa.

Liitteet:

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien ma. elinkeinosihteeri Sarita Kämäräinen puh. 040 186 7258, sarita.kamarainen(at)samediggi.fi

Tervetuloa digitaalisen tarinankerronnan työpajaan 5.-7.10.2018 Inariin!

Työpajassa keskitytään nuorten kokemuksiin ja ajatuksiin itsemurhien ehkäisystä ja mielen hyvinvoinnista saamelaisnuorten keskuudessa.

Työpaja on tarkoitettu saamelaisille nuorille Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Osallistujat voivat olla 16 ‒ 30 -vuotiaita. Työpaja järjestetään Sajoksessa, Inarissa. Työskentely alkaa perjantaina 5.10. illalla ja kestää sunnuntai-iltapäivään. Järjestäjät kustantavat matka- ja majoituskulut sekä ateriat.

Tavoitteena on jakaa tarinankerronnan avulla kokemuksia ja ideoita itsemurhien ehkäisystä ja mielen hyvinvoinnin tukemisesta saamelaisnuorten yhteisöissä. Osallistujat oppivat, kuinka kertomuksesta tehdään digitaalinen tarina hyödyntäen Adobe Final Cut Pro -ohjelmaa. Työpaja huipentuu siihen, että osallistujilla on mahdollisuus jakaa tarinansa ryhmälle.

Digitaalisen tarinankerronnan työpajaan voi osallistua 10‒15 saamelaisnuorta, jotka työskentelevät ammattitaitoisen fasilitaattoritiimin kanssa. Digitaalisen tarinankerronnan menetelmä tukee osallistujia käyttämään teknologiaa omien tarinoidensa kerronnassa. Fasilitaattorit tarjoavat osallistujille tarinasyötteen, joka auttaa heitä aloittamaan tarinan rakentamisen. Osallistujat voivat laatia tarinansa yksin tai pienissä ryhmissä. Tarinat keskittyvät mielenterveyteen ja mielen hyvin-vointiin, itsemurhien ehkäisyyn, psyykkiseen kestävyyteen ja yhteisön toimintaan saamelaisnuorten näkökulmasta.

Osallistujille tarjotaan myös mahdollisuus jakaa tarinansa osana tutkimusta ja viestintää arktisen neuvoston päättäjille. Tarinoiden rakentamisen lisäksi osallistujat kuulevat arktisen neuvoston ja sen kestävän kehityksen työryhmän työstä, itsemurhien ehkäisystä ja tutkimusetiikasta.

Työpajan järjestää Suomen saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto yhteistyössä kanadalaisen asian-tuntijatiimin, sosiaali- ja terveysministeriön ja arktisen neuvoston kanssa. Se on osa arktisen neuvoston projektia Circumpolar Resilience, Engagement and Action Through Story (CREATeS).

Työpajan työskentelykieli on englanti, mutta tulkkaus saamen kielille on tarjolla.

Työpaja on osa arktisen alueen kansallisten työpajojen sarjaa. Sajoksessa, Inarissa, järjestetään 30.1.-1.2.2019 sarjan päättävä työpaja, johon voi osallistua arktisen alueen eri alkuperäiskansojen nuoria.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 30.9.2018 mennessä:

Kaisa Tapiola-Länsman, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179

   

Saamelaiskäräjien hallituksen pöytäkirja 11/2018 on julkaistu

Saamelaiskäräjien hallituksen pöytäkirja 11/2018 on julkaistu Saamelaiskäräjien dokumenttipankissa. Kokous pidettiin perjantaina 31.8.2018 Inarissa.

Lue kokouksen pöytäkirja täältä.

Koulutuskutsu saamelaisnuorille ihmisoikeuksista

Tule oppimaan ihmisoikeuksista! Ihmisoikeusliiton ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston järjestämässä koulutuksessa käydään läpi mitä ihmisoikeudet ovat ja mitä niillä tehdään. Käsittelemme erityisesti alkuperäiskansaoikeuksia ja saamelaisten Suomessa kohtaamia ihmisoikeusloukkauksia. Pohdimme yhdessä keinoja puolustaa ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista.

Aika: lauantai 22.9.2018 klo 9.30-15.30

Paikka: Oulun pääkirjasto, Kaarlenväylä 3, Maakuntakokoelmahuone (3. krs)

Alustava aikataulu:

9.15-9.30        Aamukahvit

9.30-11.00      Ihmisoikeudet: mitä ne ovat, mistä ne tulevat ja mitä niillä tehdään? Keskustelemme ihmisoikeusjärjestelmästä ja sen toiminnasta paneutuen erityisesti siihen, miten ihmisoikeudet vaikuttavat käytännössä ja näkyvät jokapäiväisessä toiminnassa. Matti Jutila, ihmisoikeuksien asiantuntija

11.00-12.00    Lounas

12.00-13.30    Ihmisoikeuksien edistäminen vaikuttamistyöllä: Vaikuttamisen suunnittelu, ajoitus ja erilaiset keinot. Työstetään yhdessä vaikuttamisen suunnitelmaa osallistujien valitsemasta aiheesta. Heli Markkula, vaikuttamistyön päällikkö

13.45-15.15    Oikeuksien puolustaminen: Mistä asioista valitetaan oikeustuomioistuimiin, mistä kannellaan laillisuusvalvojille (esim. eduskunnan oikeusasiamiehelle)? Mitä on hyvä ottaa huomioon? Millaista argumentaatiotukea voi saada Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä? Heta Heiskanen, ALL-YOUTH STN

15.15-15.30    Lopetus, palaute ja jatkotyön suunnittelua

Koulutus on maksuton ja osallistujille tarjotaan lounas.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 19.9.2018 mennessä:

Kaisa Tapiola-Länsman, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179