Sääʹmteeʹǧǧ kultturveäʹǩǩvuõđi ooccmõš 2019

Sääʹmteʹǧǧ čõõđat sääʹmǩiõllsa kulttuur ooudâsviikkmõʹšše Mättʼtõs- da kulttuurministeria  mom. 29.80.52 (sääʹm kulttuurmieʹrrteäʹǧǧ) da sääʹmorganisaatioi tuåimmjummša čuäʹjtum mieʹrrtieʹǧǧest eeʹjjest 2019   miõttâmvuâlaž veäʹǩǩvuõđid ooccâm diõtt. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžž âʹlǧǧe vuõltteed Sääʹmtegga mââimõõzzâst kålggmannu 31. peeiʹv 2018 čiâss 16.15 räjja addrõõzzin: Sääʹmteʹǧǧ, Sajos, 99870 Aanar. Ooccâmblaaŋkid da lââʹssteâđaid vuäǯǯ kultturpiisrest teʹl. 010 839 3103 da neʹttpååʹštest riitta.orti-berg(at)samediggi.fi.

Ooccâmblaaŋk liâ priʹnttjemnalla Sääʹmteeʹǧǧ säiʹmmseeidin addrõõzzâst www.samediggi.fi. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžžid vuäitt tuåimted jiõčč leʹbe äʹššoummu mieʹldd, vuõltteet neʹttpååʹšt leʹbe pååʹšt mieʹldd. Veäʹǩǩvuõttooccmõõžži vuõlttummuš lij vuõltteei jiiʹjjes vaʹsttõõzzâst.

Eeʹǩǩ 2019 lij ÕM alggmeerai ǩiõli eeʹǩǩ. Teeʹmeeʹjj jurddjen lij puʹhtted ouʹdde maaiʹlm alggmeerai ǩiõli vueʹjj. Kulttuurluʹvddkåʹdd älšmâtt ooccjid vuässõõttâd teeʹmekka.

Ooccâmlomaakk

Vuäitak laaddâd vueʹlnn pdf-lomaakk, koon tiuddääk. Lomaakk vuäitt tiuddeed vueʹzzest neʹttlookkjin še, mâʹte Chrome leʹbe Internet Explorer.

Teknlaž vuäppõõzz

Õhttõõzz tuåimmjemveä´ǩǩvuõtt

Reâuggamveä´ǩǩteä´ǧǧ

Proje´kttveä´ǩǩvuõtt

Teäǧǧčiõlǥtõs

Sääʹmteʹǧǧ jääʹrjast valmštõõttâmpeeiʹv auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõʹsse 5.10.

Sääʹmǩiõllsa auktorisõsttum jåårǥlõʹtti lie occanj da sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr haaʹlad tuärjjeed da älšmâʹtted sääʹm jåårǥlõʹttjid čõõđted auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz. Auktorisõsttum ǩiõlljåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõs vuäitt leeʹd väʹǯǯel valmštõõttâmtaa da valmštõõttâm tuärjjan Sääʹmteʹǧǧ jääʹrjast valmštõõttâmpeeiʹv, koon mieʹrren lij tobdstâʹtted auktorisõsttum ǩiõlljåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõʹsse. Valmštõõttâmpeiʹvv lij vuõss-sââʹjest tuʹtǩǩõʹsse iʹlmmtõõttjid, leša valmštõõttâmpeivva vuäiʹtte pueʹtted še jeärraz, ǩeäi miõll ǩeäss tuʹtǩǩõõzz da jåårǥlâʹttemsueʹrj årra.

Mättʼtõshalltõõzz vaaldšem auktorisõsttum ǩiõlljåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz jääʹrjstet juõʹǩǩ eeʹjj, tän eeʹjj tuʹtǩǩõspeiʹvv lij sueʹvet 10.11.2018 da iʹlmmtõõttmõš tuʹtǩǩõʹsse lij puuttâm. Auktorisõsttum ǩiõlljåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz vuäitt čõõđted pukin Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlin da tõt lij veerǥlaž tuõđstõs jåårǥlõʹtti ämmat-tääidast. Auktorisõsttum jåårǥlõʹtti lij äʹšštobddi, ǩeäʹst lij vuõiggâdvuõtt raajjâd auktorisõsttum jåårǥlõõzzid. Tuʹtǩǩõõzz siiskõõzz pirr vuäitt lookkâd tääʹrǩben mättʼtõshalltõõzz seeidain: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat

Valmštõõttâmpeeiʹv jäʹrjstet 5.10.2018 čiâss 13-17 Sajoozzâst. Peeiʹv programm  lij kuõʹhtten vueʹzzest, vuõssmõs vueʹzzest čiâss 13-15 tobdstõõđât tuʹtǩǩõõzz siiskõʹsse da raajõʹsse di jåårǥlâʹttem etiiʹǩǩe. Nuuʹbb vueʹzzest čiâss 15-17 tuejjeet ooudǩiõʹtte uvddum tuâjai vuâđald jåårǥlâʹttemharjtõõzzid da sannõstuâj. Peeiʹv äiʹǧǧen vuässõõtti vuäǯǯa vuäʹppõõzzid tuʹtǩǩõʹsse valmštõõttma da ǩiõllhuõllmallaš tuärj. Škooulteeʹjen valmštõõttâmpeeiʹvest lie auktorisõsttum jåårǥlõʹtti Maiju Saijets da Merja Fofonoff.

Iʹlmmtõõttmõš valmštõõttâmpeivva da lââʹssteâđ ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikiost:

anne-kirste.aikio@samediggi.fi
Mob. +358 40 707 5626
Teʹl. 010 839 3124

Sääʹm ǩiõllvuäpstõk 27.9.2018 čiâss 18-20 – Mainstep kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđâst

Sääʹm ǩiõllvuäpstõk 27.9.2018 čiâss 18-20 – Mainstep kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđâst: Määŋgǩiõllsaž päärna õuddpeâmm.

Tiõrv pueʹttem Sääʹm ǩiõllvuäpstõõǥǥ kuälmad Facebook-livevuõlttõʹsse 27.9.2018 čiâss 18-20. Vuõlttõspäiʹǩǩen Sajos, Aanar. Livestriimjummuš Sääʹm ǩiõllvuäpstõk-seeidai pääiʹǩ.

Vuõlttõõzzâst kaaunõõttveʹted ǩiõlltuʹtǩǩeeʹjivuiʹm da sääʹmǩiõllsa ouddpeâmm da ǩiõllpieʹsstuåim äʹšštobddjivuiʹm. Niina Siltala da Pirjo Lotvonen lie jeäʹǩǩää aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsa ǩiõllpieʹsstuåim äʹšštobddjen da tuejjeeʹjen. Merja Pieski pohtt mieʹldes jieʹnnǩiõllsaid jurddum tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm vueiʹnnemkuuʹlm.

Laura Arola da Annika Pasanen kommentâʹstte saǥstõõllmõõžž ǩiõlljeälltem da ǩiõlltuʹtǩǩeem vueiʹnnemkuuʹlmin. Vuõlttõõzz äiʹǧǧen äʹšštobddjid vuäitt vuõltteed kõččmõõžžid päärna määŋgǩiõllsaž ouddnummuž da sääʹm ouddpeâmm kuõskeeʹl.

Sääʹm ǩiõllvuäʹpstõs

Sääʹm ǩiõllvuäʹpstõs lij vueʹssen Perhepalvelumalli Lappiin-haʹŋǩǩõõzzâst (Lape-haʹŋǩǩõs), koon mieʹrren lij raaveed še säʹmmlai vuâđđkääzzkõõzzid. Lape-haʹŋǩǩõs lij vueʹssen soti- da mäddkåʹddoođõõzzâst. Sääʹm ǩiõlin lij jååʹttmen kõrr jeälltempââʹjj, koʹst piârrjin lij tarbb kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ oʹhjjummša. Ääiʹjmeâldlaž oʹhjjõõzz vaarvuâlaž uuʹccbõsǩiõli mainsteeʹjid lij tän poodd kuuitâǥ väʹǯǯel vuäǯǯad. Sääʹmǩiõllsai piârrji kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ vuäʹpstummuš lij ǩiččlâttmõš vueʹllǥaž kõddâz kääzzkõʹsse, koon mieʹrren lij raaveed sääʹmǩiõllsai piârrji määŋgǩiõllsažvuõtt-tääidaid.

Ǩiõllvuäʹpstõs lij jurddum pukid piârrjid, kook lie persteʹmen raaveed sääʹmǩiõl da määŋgǩiõllsažvuõđ piârrjest. Puk puärraz da piârri vuäzzla lie tiõrvpueʹttmest kuullâd, mõõn nalla jiiʹjjes tooimi da vaʹlljummšivuiʹm vuäitt tuärjjeed da raaveed piârrjes kuõiʹtǩiõllsažvuõđ. Uuʹccbõsǩiõl seeiltummuš da serddmõš päärnaid (jeäʹrben gååradpirrõõzzâst) õõlǥat puärrsin samai jõnn aktiivlažvuõđ da ouddõõzzi vuåppmõõžž. Ǩiõllmainsteeʹjid âlgg smeʹllkâʹtted ââʹnned uuʹccbõsǩiõl, što ǩiõl seerdče päärnaid. Toimmjummšest vääʹldet lokku kolmm sääʹmǩiõllsaž joouk: aanarsääʹm, tâʹvvsääʹm da nuõrttsääʹm.

Ǩiõllvuäʹpstõs âânn seʹst Facebook-seeidaid, koozz noorât ääiʹjpoddsaž teâđ kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ pirr. Seeidai mieʹldd lij hiâlpp uʹvdded maacctõõzz da tuäivvjid jäʹrjstemnalla puõʹtti ǩiõllvuäʹpstõsvuõlttõõzzi siiskõõzzid. Seeidain vuäitt še saǥstõõllâd kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ pirr da tõõzz kuulli vaʹǯǯtõõzzi da šiõǥǥ naaʹli pirr. Privat oʹhjjõs lij vuäǯǯmest privat saaǥǥ mieʹldd. Facebook-joouk tuõʹllʼje Lape-haʹŋǩǩõõzz haʹŋǩǩõstuâjjlaž Riitta Lehtola, sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllpieʹssoʹhjjeei Annika Pasanen di määŋgǩiõllsažvuõttaktiiv Laura Arola.

Ǩiõllvuäʹpstõõzzâst jääʹrjstet ǩiiđ da čõõuč 2018 äiʹǧǧen 5 livevuõlttõõzz, koin ǩiõttʼtõõlât kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ jeeʹres bieʹlid. Jurddjen lij uʹvdded puärrsid ânnsallaš vuäʹpstõõzz kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ vaʹǯǯtõõzzin, pueʹrr vueʹjjin, päärna ouddpeâmm vaʹlljummšest da škoouljååʹttmest kuõiʹt- da määŋgǩiõllsiʹžžen. Livevuõlttõõzzin mainsteeʹjen lie sääʹm ǩiõlljeälltummuž äʹšštobddi da puärraz.  Vuõssmõs vuõlttõʹsse vuäitak vuässõõttâd neeʹtt mieʹldd tuu jiijjâd sååʹff âʹlnn. Ǩiiđ da čõõuč puõʹtti vuõlttõsaaiʹjid da aaʹššid iʹlmmtet Ǩiõllvuäʹpstõõzz Facebook-seeidain.

Seminaar sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest, äiʹǧǧmeäʹr

Seminaar täävtõssân lij, što sääʹmnuõr peäʹsse jueʹǩǩed siʹjjid õuʹdde puättam aaʹššid da jurddjeez seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest. Taarr Sääʹmteeʹǧǧ nuõripoliittlaž luʹvddkåʹdd lij alttääm saǥstõõllmõõžž ääʹšš pirr da mieʹrren lij veeideed saǥstõõllmõõžž pirr sääʹmjânnam.  Lij pueʹrr kaggâd ääʹšš kueʹsttma, ko tõn diõtt jiânttõõvât čuuʹt täujja.  Seminaar pârgg uʹvdded tuâjjneävvaid seksuaalʼlaž viõkkvääʹld vuâlla jouddâm nuõrin kaaunõõttmõʹšše da suu tuärjjummša di juõʹǩǩka jiiʹjjes õuʹdde puättam aaʹšši ǩiõttʼtõõllma.

Äiʹǧǧ: piâtnâc 5.10.2018 čiâss 9.00-15.30

Päiʹǩǩ: Aanar, Sajoozz Parlameʹnttpäiʹǩǩ Solju

Äiʹǧǧmeäʹr

9.00-9.10        Seminaar äävummuš, Risten Mustonen nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei

9.10-9.40        Seʹkss iʹlla raajteʹmes– raaj lie Vaʹstteei kriistuâjjlaž Kati Puhakka, Raiskauskriisikeskus Tukinainen

9.40-10.10      Seksuaalviõkkväʹldd nuõri tobddmen Seksuaalviõkkväʹlddtuâj oʹhjjeei Noora Wilhelmsson, Otava-haʹŋǩǩõs, Tyttöjen Talo® Ruäʹvnjargg

10.10-10.40    Sääʹmǩiõllsaž da -kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzz Sääʹm siltteemkõõskõs ‐ psyykklaž pueʹrrvââjjam da peänechuõll, SÁNAG tuåim čuäʹjtõõllmõš, Raghild Varsi Dahl Sääʹmnuõri psykiaatrlaž joukk, projeʹkttjååʹđteei /seksoloog Ingunn Eriksen AMATHEA-haʹŋǩǩõs

10.40-11.00    Rape culture – mii da ǩeän vaiggâdvuõtt tõt lij? Nuõrr säʹmmlaž jieʹllikarttraajji  Sunna Nousuniemi

11.00-12.00    Sääʹmnuõri paneeʹlsaǥstõõllmõš

12.00-13.00    Porrmõš, Sajoozz restrantt Čaiju

13.00-14.00    Tuâjjpääʹj:

Seksuaalviõkkvääʹld vuâlla jouddâm nuõrin kaaunõõttmõš  Seksuaalviõkkväʹlddtuâj oʹhjjeei Noora Wilhelmsson, Otava-haʹŋǩǩõs, Tyttöjen Talo® Ruäʹvnjargg Oʹhjjeei Elina Kreus, Tyttöjen Talo® Ruäʹvnjargg

Vuässõʹtti tuâjjpääʹjj: Seksuaalʼlaž viõkkvääʹld vuâlla jouddâm nuõri tuärjjummuš di sääʹmnuõri pueʹrrvââjjam tuärjjtuåimi plaanmõš pâjjuʹčtel, psykoloog Tomi Guttorm, Ämmtallaš uʹčtelõllškooul / Oamk 

Tuâjjpääʹjest ǩiõttʼtõõlât ouddmiârkid, koid vuässõõʹtti vuäiʹtte kueʹđđed nõõmteʹmen õhttsaž tuejjeemvuõđđu (Vuâmmaž! teâttmašina mieʹldd). Lââʹssen tuâjjpääʹjest plaanât õhttsažtuåimast tuärjjtuåimid sääʹmnuõrid. Tuâjjpääʹj mâŋŋa lij še vueiʹttemvuõtt saǥstõõllâd privaatlânji psykoloogin lääddas leʹbe säämas.

Seksuaalškoouʹlʼjem miârktõs seksuaalʼlaž viõkkvääʹld cõggmest vaʹstteei kriistuâjjlaž Kati Puhakka Raiskauskriisikeskus Tukinainen.

Tuâjjpääʹjest vuäjjnet seksuaalškoouʹlʼjummuž miârktõʹsse di smiõttât še konkreettlaž neävvaid vuässõõttji miõllǩieʹssem mieʹldd.

14.00-14.30    Kååʹffstueʹll

14.30-15.30    Tuâjjpaaʹji õʹhtteǩeässmõš

 

Seminaar lij määustem da vuässõõttjid taʹrjjeet kõskkpeiʹvvporrmõõžž da kooʹfid. Seminaar ǩiõl lie sääʹmm da lääʹdd. Šõddmõõžžâst lij tuʹlǩǩõs. Programm-muttâz vâjja pueʹtted.

Lââʹssteâđ da iʹlmmtõõttmõõžž 27.9.2018 mõõneeʹst:

Kaisa Tapiola-Länsman, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179

 

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad Sääʹmteeʹǧǧ såbbra heelǥeed lääʹǩǩhäämstõõzz ođđ sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmii čuäʹjted Sääʹmteeʹǧǧ såbbra, što tõt heelǥeʹče halltõõzz eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsen. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩeäčč, što sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 paragraaf meâldlaž saǥstõõllâmõõlǥtõs ij teâuddjam vueʹǩǩsânji.

– Sääʹmteʹǧǧ ǩiõčči 9 paragraaf meâldlaž saǥstõõllmõõžžâst 30.8., što kõõččmõõžžâst åårrai saǥstõõllmõš ij leämmaž ko teeknlaž kuullâmpodd ij-ka kõõččmõõžžâst åårrai saǥstõõllmõš teâuddam sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 paragraaf jurddi tuõtt saǥstõõllmõõžžâst, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Looǥǥ Sääʹmteeʹǧǧ vasttõõzz 14.9. riikksuåvtõʹsse obbnes tääiʹben.

– Vuõiggâdvuõttminister da Sääʹmteʹǧǧ lie raajjâm õõutsââʹjest vuäpstõsmušttâz 9 paragraaf meâldlaž saǥstõõllâm-mõõntõõllmõõžžâst, da nuʹtt-ba lij samai pannäʹšš, što sääʹmteʹǧǧlääʹjj kuõskki saǥstõõllmõõžžâst saǥstõõllâmõõlǥtõs ij teâuddjam leʹbe Sääʹmteeʹǧǧ saǥstõõllâmraukkmõõžžid jeät miâsttjam, juätkk Sanila-Aikio.

Tuåimmkååʹdd tuâjj vuåppâmjooukeezvuiʹm õuddni tälvva 2017-2018, leša tuâj väʹǯǯlõmâs pääiʹǩ leʹjje tuåimmkååʹdd teâđast aalǥ rääʹjest. Tän määinast Sääʹmteʹǧǧ čåuddõõʹđi saǥstõõllmõõžžin, leša väʹlddministeeʹr älšmâʹttmen saǥstõõllmõõžžid tuʹmmeeš kuuitâǥ veâl juäʹtǩǩed. Tuåimmkåʹdd kuõʹđi smiõtlmes ceäʹlǩǩem vääras ǩieʹssmannust 2018.

– Sääʹmteʹǧǧ tuõđi raauki mieʹrǩǩeed tuåimmkååʹdd 13.6. õnnum såbbar påʹrddǩerjja, što puõʹtti vaali čõõđ viikkmõš ânnʼjõž lääʹjj vuâđâld lij tuâjj-joouk vuäǯǯam tuåimmapiijjmõõžž vuâstta da seämmast še vuâstta tõn Lääʹddjânnam halltõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž õhttsažfiʹttjõõzz, kååʹtt leäi vuâđđan tuâjj-joouk šiõttummša, jâskk Sanila-Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩeäčč, što lääʹǩǩ Sääʹmteeʹǧǧest lij kõskksaž lääʹǩǩ säʹmmlai jiiʹjjez ǩiõl da kulttuur kuõskki jiõččvaaldâšm, jiõččvaaldâšm riâššõõttmõõžž da tõn mieʹldd säʹmmlai jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ vueiʹnnemkuuʹlmest. Lääʹǩǩ Sääʹmteeʹǧǧest tuåimmapeejj Lääʹddjânnam vuâđđlääʹjjest säʹmmlaid alggmeeran staanum vuõiggâdvuõđid. Sääʹmteʹǧǧlääʹjj väʹǯǯtõõzz di muuttâstaarb lie mäŋggan vueʹzzest leämmaž teâđast juʹn-ba lääʹjj šiõtteem rääʹjest. Sääʹmteeʹǧǧ prioriteeʹtten lij leämmaž juʹn määŋg vaalpââʹj ääiʹj oođeed lääʹjj Sääʹmteeʹǧǧest.

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Tiõrvpueʹttem digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpäjja 5.-7.10.2018 Aanra!

Tuâjjpääʹjest vuäjjnet nuõri ǩiõččlâsttmõõžžid da jurddjid jiõččhiâvtummši cõggmõõžžâst da miõl pueʹrrvââjjmõõžžâst sääʹmnuõri seʹst.

Tuâjjpääʹjj lij jurddum sääʹm nuõrid Lääʹddjânnmest, Ruõccâst da Taarrâst. Vuässõõtti vuäiʹtte leeʹd 16 ‒ 30 -âkksa. Tuâjjpääʹj riâššât Sajoozzâst, Aanrest. Tuejjummuš älgg piâtnâc 5.10. jeäʹǩǩää da peštt pâʹsspeeiʹv jeäʹǩǩespeeiʹv räjja. Riâšši mähss mäʹtǩǩ- da instemkuulid di porrmõõžžid.

Mieʹrren lij jueʹǩǩed mušttlem veäkka ǩiõččlâsttmõõžžid da jurddjid jiõččhiâvtummši cõggmest da miõl pueʹrrvââjjam tuärjjummšest sääʹmnuõri seʹst. Vuässõõđi mättje, mõõn nalla mainnsest raajât digitaalʼlaž mušttlõõzz ââʹneeʹl äuʹǩǩen Adobe Final Cut Pro -prograamm. Tuâjjpääʹjest vuässõõtti vuäiʹtte jueʹǩǩed mušttlõõzzâs jouʹǩǩe.

Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpäjja vuäiʹtte vuässõõttâd 10‒15 sääʹmnuõr, kook tuejjee ämmat-täiddsaž fasilitaattortiimin. Digitaalʼlaž mušttlem mõõntõõllmõš tuärjjad vuässõõttjid ââʹnned teknologia jiiʹjjez mušttlummšin. Fasilitaattoor taʹrjjee vuässõõtjid oođâsveeʹrd, kååʹtt vieʹǩǩat siʹjjid altteed mušttlõõzz raajjmõõžž. Vuässõõđi vuäiʹtte raajjâd mušttlõõzzid õhttu leʹbe uʹcc jooukin. Mušttlõõzz koʹlle miõltiõrvâsvuõʹtte da miõl pueʹrrvââjjma, jiõččhiâvtummši cõggma, psyyklaž ǩiõrddmõʹšše da õõutstõõzz tuåimmjummša sääʹmnuõri vueiʹnnemkuuʹlmest.

Vuässõõđjid taʹrjjeet še vueiʹttemvuõđ jueʹǩǩed mušttlõõzzâs vueʹssen tuʹtǩǩummšest da saaǥǥtummšest aarktlaž suåvtõõzz tuʹmmjeeʹjid. Mušttlõõzzi raajjâm lââʹssen vuässõõtti koʹlle aarktlaž suåvtõõzz da tõn ǩeâllʼjeei ouddnummuž tuâjj-joouk tuâj pirr, jiõččhiâvtummši cõggâm pirr da tuʹtǩǩeemetiikk pirr.

Tuâjjpääʹj reäʹšše Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs õõutveäkka kanadallaš äʹšštobdditiimin, sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriain da aarktlaž suåvtõõzzin. Tõt lij vueʹssen aarktlaž suåvtõõzz projeeʹktest Circumpolar Resilience, Engagement and Action Through Story (CREATeS).

Tuâjjpääʹj tuejjeemǩiõllân lij eŋglõsǩiõll, leša tuʹlǩǩummuš sääʹmǩiõlid lij taʹrjjummšest.

Tuâjjpääʹjj lij vueʹssen aarktlaž vuuʹd meersaž tuâjjpaaʹji rääidast. Sajoozzâst, Aanrest, riâššât 30.1.-1.2.2019 rääid ǩiõrǥteei tuâjjpääʹj, koozz vuäiʹtte vuässõõttâd aarktlaž vuuʹd jeeʹres alggmeerai nuõr.

Lââʹssteâđ da iʹlmmtõõttmõõžž 30.9.2018 mõõneeʹst:

Kaisa Tapiola-Länsman, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179

   

Škooultõskåčč sääʹmnuõrid ooumažvuõiggâdvuõđi pirr

Puäʹđ mättjed ooumažvuõiggâdvuõđi pirr! Ooumažvuõiggâdvuõttleett da Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz riâššâm škooultõõzzâst mõõnnâp čõõđ mõõk ooumažvuõiggâdvuõđ lie da mâid tõi vuiʹm tuejjeet. Ǩiõttʼtõõllâp jeäʹrben alggmeervuõiggâdvuõđid da säʹmmlai vuâstta puättam ooumažvuõiggâdvuõttneeuʹrtummšid Lääʹddjânnmest. Smiõttâp õõutveäkka vueʹjjid peälšted da ooudeed ooumažvuõiggâdvuõđi teâuddmõõžž.

Äiʹǧǧ: sueʹvet 22.9.2018 čiâss 9.30-15.30

Päiʹǩǩ: Oulu väʹlddǩeʹrjjpõrtt, Kaarlenväylä 3, Mäddkåʹddnorldõklõnnj (3. ǩeârdd)

Äiʹǧǧtaullhäämas:

9.15-9.30        Tueʹleskååʹff

9.30-11.00      Ooumažvuõiggâdvuõđ: mõõk tõk lie, koʹst tõk puäʹtte da mâiʹd tõi vuiʹm tuejjeet? Saǥstõõllâp ooumažvuõiggâdvuõttriâšldõõǥǥ pirr da tõn tuåimmjen pirr vuäjjneeʹl aainâs tõõzz, mõõn nalla ooumažvuõiggâdvuõđ vaaikte takai jieʹllmest da kuâsttje juõʹǩǩpeivvsaž tuåimmjummšest. Matti Jutila, ooumažvuõiggâdvuõđi äʹšštobddi

11.00-12.00    Kõskkpeiʹvvporrmõš

12.00-13.30    Ooumažvuõiggâdvuõđi ooudummuš vaaiktemtuâjain: Vaaiktem plaanummuš, šiõttlõs äiʹǧǧ da jeeʹresnallšem vueʹjj. Tuejjeet õõutveäkka vaaiktem plaan vuässõõttji vaʹlljeem ääʹšš pirr. Heli Markkula, vaaiktemtuâj jååʹđteei

13.45-15.15    Vuõiggâdvuõđi peälštummuš: Koid aaʹššid lääitat vuõiǥâs-suudišttmid, koin aaʹššin kuõddčed lääǥǥlažvuõttvuåppjid (õuddm. eeʹttiǩ-kååʹdd vuõiggâdvuõttäʹššooumže)? Mâiʹd lij pueʹrr väʹldded lokku? Måkam argumentaatiotuärj vuäitt vuäǯǯad Euroop ooumažvuõiggâdvuõttsuudišttâm vueʹjjest? Heta Heiskanen, ALL-YOUTH STN

15.15-15.30    Jõskkmõš, maacctõs da juätkktuâj plaanummuš

Škooultõs lij määustem da vuässõõđjid taʹrjjeet kõskkpeiʹvvporrmõõžž.

Lââʹssteâđ da iʹlmmtõõttmõõžž 19.9.2018 mõõneeʹst:

Kaisa Tapiola-Länsman, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179