Sääʹmteʹǧǧ ij priimmâm eʹtǩǩõshämmaz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttma

/

Mâŋŋa jõnn saǥstõõllâm Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar heelǥii halltõõzz eʹtǩǩõshämmaz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttma. Sååbbar jiõnsti tuʹmmstõõǥǥâst koolm vuâra. Mââimõsân jiõnsteš halltõõzz eʹtǩǩõõzzâst heelǥeed eʹtǩǩõshämmaz da Jan Saijets eʹtǩǩõõzzâst oudlded tuejjeed muttsid eʹtǩǩõshämmsa jiõni 11-8 (õhtt kuâras jiõnn).

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj vaʹǯǯtõõzz di muuttâstaarb lie määŋg beäʹlnn leämmaž teâđast juʹn-ba lääʹjj šiõtteem rääʹjest. Sääʹmteeʹǧǧ prioriteeʹtten lij leämmaž juʹn määŋg vaalpââʹj ääiʹj oođeed lääʹjj Sääʹmteeʹǧǧest. – Späʹssbõõššâd sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõllâm tuåimmkååʹdd tuâjstes di pukid, kook lie vuässõõttâm lääʹjj oođummša, alttad saaǥǥjååʹđteei Sanila-Aikio vuâđđõõttmõõžžâs eʹtǩǩõshämmaz heelǥummšest.

– Sääʹmteʹǧǧlääʹjj vueiʹtet ââʹnned säʹmmlai vuâđđlääʹǩǩen. Tõt lij säʹmmlai suvereniteeʹtt symbool di jiiʹjjen ǩiõl da kulttuur kuõskki jiõččvaaldâšm kuʹlmmǩeäʹdǧǧ. Sääʹm da Sääʹmteeʹǧǧ luʹvddkååʹdd lie mâŋŋa lääʹǩǩhämmaz vueiʹnnmest ouddam raavâs vuäinnmõõžž lääʹjj jeänmõsân miârkteei vääʹnnvuõđin nuʹtt riiʹǩǩe ko Sääʹmteeʹǧǧ halltõʹsse, juätkk Sanila-Aikio.

Lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz jeänmõsân miârkteei vaʹǯǯtõõzz leʹjje 3 § viõʹǩǩepueʹttem serddmõš, 26 § vuõiǥeemluʹvddkååʹdd norrõs da nõõmtemnääʹll, 9 § sääʹnnhäämm di 10 § norrõs. Looǥǥ puk vuâđđõõttmõõžžid tääiʹben.

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar saǥstõõli kuuʹǩǩ ouʹddel tuʹmmstõktuâj

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩii såbbra lääʹǩǩhämmaz heelǥummuž, ko tõt ǩiõčči, što Sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § meâldlaž saǥstõõllâmõõlǥtõs ij teâuddjam vueʹǩǩšânji. Eʹtǩǩõs vuäǯǯai såbbrest mâŋŋa kuʹǩes saǥstõõllmõõžži kolmm vueʹstteʹtǩǩõõzz: 1) Anu Avaskari eʹtǩǩõs priimmâd sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsivuiʹm, 2) Pentti Pieski eʹtǩǩõs priimmâd lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz da 3) Jan Saijets eʹtǩǩõs oudlded tuejjeed muttsid eʹtǩǩõshämmsa. Sååbbar tuʹmmii jiõnsted eʹtǩǩõõzzi jäʹrjstõõzz mieʹldd, Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz eʹtǩǩõs heelǥeed lääʹǩǩhämmaz leäi vuâđđeʹtǩǩõssân.

Vuõssmõs jiõnstõõzz vuõiʹti Pentti Pieski eʹtǩǩõs priimmâd lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz jiõni 3 – 5 (kuâras 12). Nuuʹbb jiõnstõõzz vuõiʹti Jan Saijets eʹtǩǩõs oudlded tuejjeed muttsid eʹtǩǩõshämmsa jiõni 3 – 7 (kuâras 10). Kuälmad da mââimõs jiõnstõõzz vuõiʹti eʹtǩǩõs heelǥeed lääʹǩǩhämmaz jiõni 11 – 8 (kuâras 1).

Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmii jiõnstõõzz mâŋŋa heelǥeed sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩeʹtǩǩõõzz. Tuʹmmstõõǥǥâst jeeʹres miõl leʹjje Kari Kyrö, Anu Avaskari, Pigga Keskitalo da Pentti Pieski. Lââʹssen Tiina Sanila-Aikio raauki õhtteed påʹrddǩerjja vuâđđõõttmõõžž eʹtǩǩõshämmaz heelǥeem diõtt.

Jiõnstemloǥstõk

Jiõnstummuš 1
Jaa: Anu Avaskari eʹtǩǩõs priimmâd sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsivuiʹm
Ei: Pentti Pieski eʹtǩǩõs priimmâd lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz

Jiõnstummuš 2
Jaa: Pentti Pieski eʹtǩǩõs priimmâd lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz
Ei: Jan Saijets eʹtǩǩõs oudlded tuejjeed muttsid eʹtǩǩõshämmsa

Jiõnstummuš 3
Jaa: Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz eʹtǩǩõs heelǥeed lääʹǩǩhämmaz
Ei: Jan Saijets eʹtǩǩõs oudlded tuejjeed muttsid eʹtǩǩõshämmsa

Äänestysluettelo
Jiõnstummuš 1Jiõnstummuš 2Jiõnstummuš 3
Aikio JouniKuârasKuârasJaa
Avaskari AnuJaaKuârasJaa
Feodoroff VeikkoKuârasEiEi
Hetta JoukoKuârasKuârasJaa
Holmberg AslakKuârasEiEi
Juuso Tuomas AslakKuârasEiEi
Jääskö Neeta KuârasEiEi
Keskitalo PiggaJaaKuârasJaa
Kustula Kirsti EiKuârasJaa
Kyrö KariJaaKuârasJaa
Magga Ulla-MaaritKuârasKuârasJaa
Magga-Vars PetraKuârasKuârasJaa
Nuorgam AnneKuârasEiEi
Paltto HeikkiKuârasEiEi
Pieski PenttiEiJaaEi
Saijets Janne KuârasEiEi
Sanila TanjaKuârasKuârasKuâras
Sanila-Aikio TiinaKuârasKuârasJaa
Sara MagretaEiKuârasJaa
Sujala AnttiEiJaaJaa
Tapiola NillaEiJaaKuâras
Äänestyksen tulosJaa 3, Ei 5
Kuâras 12
Meädda 1
Jaa 3, Ei 7
Kuâras 10
Meädda 1
Jaa 11, Ei 8
Kuâras 1
Meädda 1

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi