Sääʹmteʹǧǧ jääʹrjast valmštõõttâmpeeiʹv auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõʹsse 5.10.

Sääʹmǩiõllsa auktorisõsttum jåårǥlõʹtti lie occanj da sääʹmteeʹǧǧ sääʹmǩiõl koontâr haaʹlad tuärjjeed da älšmâʹtted sääʹm jåårǥlõʹttjid čõõđted auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz. Auktorisõsttum ǩiõlljåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõs vuäitt leeʹd väʹǯǯel valmštõõttâmtaa da valmštõõttâm tuärjjan Sääʹmteʹǧǧ jääʹrjast valmštõõttâmpeeiʹv, koon mieʹrren lij tobdstâʹtted auktorisõsttum ǩiõlljåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõʹsse. Valmštõõttâmpeiʹvv lij vuõss-sââʹjest tuʹtǩǩõʹsse iʹlmmtõõttjid, leša valmštõõttâmpeivva vuäiʹtte pueʹtted še jeärraz, ǩeäi miõll ǩeäss tuʹtǩǩõõzz da jåårǥlâʹttemsueʹrj årra.

Mättʼtõshalltõõzz vaaldšem auktorisõsttum ǩiõlljåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz jääʹrjstet juõʹǩǩ eeʹjj, tän eeʹjj tuʹtǩǩõspeiʹvv lij sueʹvet 10.11.2018 da iʹlmmtõõttmõš tuʹtǩǩõʹsse lij puuttâm. Auktorisõsttum ǩiõlljåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz vuäitt čõõđted pukin Lääʹddjânnmest mainstum sääʹmǩiõlin da tõt lij veerǥlaž tuõđstõs jåårǥlõʹtti ämmat-tääidast. Auktorisõsttum jåårǥlõʹtti lij äʹšštobddi, ǩeäʹst lij vuõiggâdvuõtt raajjâd auktorisõsttum jåårǥlõõzzid. Tuʹtǩǩõõzz siiskõõzz pirr vuäitt lookkâd tääʹrǩben mättʼtõshalltõõzz seeidain: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat

Valmštõõttâmpeeiʹv jäʹrjstet 5.10.2018 čiâss 13-17 Sajoozzâst. Peeiʹv programm  lij kuõʹhtten vueʹzzest, vuõssmõs vueʹzzest čiâss 13-15 tobdstõõđât tuʹtǩǩõõzz siiskõʹsse da raajõʹsse di jåårǥlâʹttem etiiʹǩǩe. Nuuʹbb vueʹzzest čiâss 15-17 tuejjeet ooudǩiõʹtte uvddum tuâjai vuâđald jåårǥlâʹttemharjtõõzzid da sannõstuâj. Peeiʹv äiʹǧǧen vuässõõtti vuäǯǯa vuäʹppõõzzid tuʹtǩǩõʹsse valmštõõttma da ǩiõllhuõllmallaš tuärj. Škooulteeʹjen valmštõõttâmpeeiʹvest lie auktorisõsttum jåårǥlõʹtti Maiju Saijets da Merja Fofonoff.

Iʹlmmtõõttmõš valmštõõttâmpeivva da lââʹssteâđ ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikiost:

anne-kirste.aikio@samediggi.fi
Mob. +358 40 707 5626
Teʹl. 010 839 3124