Sääʹm ǩiõllvuäpstõk 27.9.2018 čiâss 18-20 – Mainstep kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđâst

Sääʹm ǩiõllvuäpstõk 27.9.2018 čiâss 18-20 – Mainstep kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđâst: Määŋgǩiõllsaž päärna õuddpeâmm.

Tiõrv pueʹttem Sääʹm ǩiõllvuäpstõõǥǥ kuälmad Facebook-livevuõlttõʹsse 27.9.2018 čiâss 18-20. Vuõlttõspäiʹǩǩen Sajos, Aanar. Livestriimjummuš Sääʹm ǩiõllvuäpstõk-seeidai pääiʹǩ.

Vuõlttõõzzâst kaaunõõttveʹted ǩiõlltuʹtǩǩeeʹjivuiʹm da sääʹmǩiõllsa ouddpeâmm da ǩiõllpieʹsstuåim äʹšštobddjivuiʹm. Niina Siltala da Pirjo Lotvonen lie jeäʹǩǩää aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsa ǩiõllpieʹsstuåim äʹšštobddjen da tuejjeeʹjen. Merja Pieski pohtt mieʹldes jieʹnnǩiõllsaid jurddum tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ouddpeâmm vueiʹnnemkuuʹlm.

Laura Arola da Annika Pasanen kommentâʹstte saǥstõõllmõõžž ǩiõlljeälltem da ǩiõlltuʹtǩǩeem vueiʹnnemkuuʹlmin. Vuõlttõõzz äiʹǧǧen äʹšštobddjid vuäitt vuõltteed kõččmõõžžid päärna määŋgǩiõllsaž ouddnummuž da sääʹm ouddpeâmm kuõskeeʹl.

Sääʹm ǩiõllvuäʹpstõs

Sääʹm ǩiõllvuäʹpstõs lij vueʹssen Perhepalvelumalli Lappiin-haʹŋǩǩõõzzâst (Lape-haʹŋǩǩõs), koon mieʹrren lij raaveed še säʹmmlai vuâđđkääzzkõõzzid. Lape-haʹŋǩǩõs lij vueʹssen soti- da mäddkåʹddoođõõzzâst. Sääʹm ǩiõlin lij jååʹttmen kõrr jeälltempââʹjj, koʹst piârrjin lij tarbb kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ oʹhjjummša. Ääiʹjmeâldlaž oʹhjjõõzz vaarvuâlaž uuʹccbõsǩiõli mainsteeʹjid lij tän poodd kuuitâǥ väʹǯǯel vuäǯǯad. Sääʹmǩiõllsai piârrji kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ vuäʹpstummuš lij ǩiččlâttmõš vueʹllǥaž kõddâz kääzzkõʹsse, koon mieʹrren lij raaveed sääʹmǩiõllsai piârrji määŋgǩiõllsažvuõtt-tääidaid.

Ǩiõllvuäʹpstõs lij jurddum pukid piârrjid, kook lie persteʹmen raaveed sääʹmǩiõl da määŋgǩiõllsažvuõđ piârrjest. Puk puärraz da piârri vuäzzla lie tiõrvpueʹttmest kuullâd, mõõn nalla jiiʹjjes tooimi da vaʹlljummšivuiʹm vuäitt tuärjjeed da raaveed piârrjes kuõiʹtǩiõllsažvuõđ. Uuʹccbõsǩiõl seeiltummuš da serddmõš päärnaid (jeäʹrben gååradpirrõõzzâst) õõlǥat puärrsin samai jõnn aktiivlažvuõđ da ouddõõzzi vuåppmõõžž. Ǩiõllmainsteeʹjid âlgg smeʹllkâʹtted ââʹnned uuʹccbõsǩiõl, što ǩiõl seerdče päärnaid. Toimmjummšest vääʹldet lokku kolmm sääʹmǩiõllsaž joouk: aanarsääʹm, tâʹvvsääʹm da nuõrttsääʹm.

Ǩiõllvuäʹpstõs âânn seʹst Facebook-seeidaid, koozz noorât ääiʹjpoddsaž teâđ kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ pirr. Seeidai mieʹldd lij hiâlpp uʹvdded maacctõõzz da tuäivvjid jäʹrjstemnalla puõʹtti ǩiõllvuäʹpstõsvuõlttõõzzi siiskõõzzid. Seeidain vuäitt še saǥstõõllâd kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ pirr da tõõzz kuulli vaʹǯǯtõõzzi da šiõǥǥ naaʹli pirr. Privat oʹhjjõs lij vuäǯǯmest privat saaǥǥ mieʹldd. Facebook-joouk tuõʹllʼje Lape-haʹŋǩǩõõzz haʹŋǩǩõstuâjjlaž Riitta Lehtola, sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllpieʹssoʹhjjeei Annika Pasanen di määŋgǩiõllsažvuõttaktiiv Laura Arola.

Ǩiõllvuäʹpstõõzzâst jääʹrjstet ǩiiđ da čõõuč 2018 äiʹǧǧen 5 livevuõlttõõzz, koin ǩiõttʼtõõlât kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ jeeʹres bieʹlid. Jurddjen lij uʹvdded puärrsid ânnsallaš vuäʹpstõõzz kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ vaʹǯǯtõõzzin, pueʹrr vueʹjjin, päärna ouddpeâmm vaʹlljummšest da škoouljååʹttmest kuõiʹt- da määŋgǩiõllsiʹžžen. Livevuõlttõõzzin mainsteeʹjen lie sääʹm ǩiõlljeälltummuž äʹšštobddi da puärraz.  Vuõssmõs vuõlttõʹsse vuäitak vuässõõttâd neeʹtt mieʹldd tuu jiijjâd sååʹff âʹlnn. Ǩiiđ da čõõuč puõʹtti vuõlttõsaaiʹjid da aaʹššid iʹlmmtet Ǩiõllvuäʹpstõõzz Facebook-seeidain.