Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad Sääʹmteeʹǧǧ såbbra heelǥeed lääʹǩǩhäämstõõzz ođđ sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs tuʹmmii čuäʹjted Sääʹmteeʹǧǧ såbbra, što tõt heelǥeʹče halltõõzz eʹtǩǩõõzz sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsen. Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩeäčč, što sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 paragraaf meâldlaž saǥstõõllâmõõlǥtõs ij teâuddjam vueʹǩǩsânji.

– Sääʹmteʹǧǧ ǩiõčči 9 paragraaf meâldlaž saǥstõõllmõõžžâst 30.8., što kõõččmõõžžâst åårrai saǥstõõllmõš ij leämmaž ko teeknlaž kuullâmpodd ij-ka kõõččmõõžžâst åårrai saǥstõõllmõš teâuddam sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 paragraaf jurddi tuõtt saǥstõõllmõõžžâst, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Looǥǥ Sääʹmteeʹǧǧ vasttõõzz 14.9. riikksuåvtõʹsse obbnes tääiʹben.

– Vuõiggâdvuõttminister da Sääʹmteʹǧǧ lie raajjâm õõutsââʹjest vuäpstõsmušttâz 9 paragraaf meâldlaž saǥstõõllâm-mõõntõõllmõõžžâst, da nuʹtt-ba lij samai pannäʹšš, što sääʹmteʹǧǧlääʹjj kuõskki saǥstõõllmõõžžâst saǥstõõllâmõõlǥtõs ij teâuddjam leʹbe Sääʹmteeʹǧǧ saǥstõõllâmraukkmõõžžid jeät miâsttjam, juätkk Sanila-Aikio.

Tuåimmkååʹdd tuâjj vuåppâmjooukeezvuiʹm õuddni tälvva 2017-2018, leša tuâj väʹǯǯlõmâs pääiʹǩ leʹjje tuåimmkååʹdd teâđast aalǥ rääʹjest. Tän määinast Sääʹmteʹǧǧ čåuddõõʹđi saǥstõõllmõõžžin, leša väʹlddministeeʹr älšmâʹttmen saǥstõõllmõõžžid tuʹmmeeš kuuitâǥ veâl juäʹtǩǩed. Tuåimmkåʹdd kuõʹđi smiõtlmes ceäʹlǩǩem vääras ǩieʹssmannust 2018.

– Sääʹmteʹǧǧ tuõđi raauki mieʹrǩǩeed tuåimmkååʹdd 13.6. õnnum såbbar påʹrddǩerjja, što puõʹtti vaali čõõđ viikkmõš ânnʼjõž lääʹjj vuâđâld lij tuâjj-joouk vuäǯǯam tuåimmapiijjmõõžž vuâstta da seämmast še vuâstta tõn Lääʹddjânnam halltõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž õhttsažfiʹttjõõzz, kååʹtt leäi vuâđđan tuâjj-joouk šiõttummša, jâskk Sanila-Aikio.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩeäčč, što lääʹǩǩ Sääʹmteeʹǧǧest lij kõskksaž lääʹǩǩ säʹmmlai jiiʹjjez ǩiõl da kulttuur kuõskki jiõččvaaldâšm, jiõččvaaldâšm riâššõõttmõõžž da tõn mieʹldd säʹmmlai jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ vueiʹnnemkuuʹlmest. Lääʹǩǩ Sääʹmteeʹǧǧest tuåimmapeejj Lääʹddjânnam vuâđđlääʹjjest säʹmmlaid alggmeeran staanum vuõiggâdvuõđid. Sääʹmteʹǧǧlääʹjj väʹǯǯtõõzz di muuttâstaarb lie mäŋggan vueʹzzest leämmaž teâđast juʹn-ba lääʹjj šiõtteem rääʹjest. Sääʹmteeʹǧǧ prioriteeʹtten lij leämmaž juʹn määŋg vaalpââʹj ääiʹj oođeed lääʹjj Sääʹmteeʹǧǧest.

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi