Škooultõskåčč sääʹmnuõrid ooumažvuõiggâdvuõđi pirr

Puäʹđ mättjed ooumažvuõiggâdvuõđi pirr! Ooumažvuõiggâdvuõttleett da Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz riâššâm škooultõõzzâst mõõnnâp čõõđ mõõk ooumažvuõiggâdvuõđ lie da mâid tõi vuiʹm tuejjeet. Ǩiõttʼtõõllâp jeäʹrben alggmeervuõiggâdvuõđid da säʹmmlai vuâstta puättam ooumažvuõiggâdvuõttneeuʹrtummšid Lääʹddjânnmest. Smiõttâp õõutveäkka vueʹjjid peälšted da ooudeed ooumažvuõiggâdvuõđi teâuddmõõžž.

Äiʹǧǧ: sueʹvet 22.9.2018 čiâss 9.30-15.30

Päiʹǩǩ: Oulu väʹlddǩeʹrjjpõrtt, Kaarlenväylä 3, Mäddkåʹddnorldõklõnnj (3. ǩeârdd)

Äiʹǧǧtaullhäämas:

9.15-9.30        Tueʹleskååʹff

9.30-11.00      Ooumažvuõiggâdvuõđ: mõõk tõk lie, koʹst tõk puäʹtte da mâiʹd tõi vuiʹm tuejjeet? Saǥstõõllâp ooumažvuõiggâdvuõttriâšldõõǥǥ pirr da tõn tuåimmjen pirr vuäjjneeʹl aainâs tõõzz, mõõn nalla ooumažvuõiggâdvuõđ vaaikte takai jieʹllmest da kuâsttje juõʹǩǩpeivvsaž tuåimmjummšest. Matti Jutila, ooumažvuõiggâdvuõđi äʹšštobddi

11.00-12.00    Kõskkpeiʹvvporrmõš

12.00-13.30    Ooumažvuõiggâdvuõđi ooudummuš vaaiktemtuâjain: Vaaiktem plaanummuš, šiõttlõs äiʹǧǧ da jeeʹresnallšem vueʹjj. Tuejjeet õõutveäkka vaaiktem plaan vuässõõttji vaʹlljeem ääʹšš pirr. Heli Markkula, vaaiktemtuâj jååʹđteei

13.45-15.15    Vuõiggâdvuõđi peälštummuš: Koid aaʹššid lääitat vuõiǥâs-suudišttmid, koin aaʹššin kuõddčed lääǥǥlažvuõttvuåppjid (õuddm. eeʹttiǩ-kååʹdd vuõiggâdvuõttäʹššooumže)? Mâiʹd lij pueʹrr väʹldded lokku? Måkam argumentaatiotuärj vuäitt vuäǯǯad Euroop ooumažvuõiggâdvuõttsuudišttâm vueʹjjest? Heta Heiskanen, ALL-YOUTH STN

15.15-15.30    Jõskkmõš, maacctõs da juätkktuâj plaanummuš

Škooultõs lij määustem da vuässõõđjid taʹrjjeet kõskkpeiʹvvporrmõõžž.

Lââʹssteâđ da iʹlmmtõõttmõõžž 19.9.2018 mõõneeʹst:

Kaisa Tapiola-Länsman, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179