Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2018 ââʹnet 24.9.2018 čiâss 10 ääʹljeeʹl Aanrest

Halltõs lij tuʹmmääm täʹbbe såbbreʹstes seʹrdded Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2018 ââʹnnemnalla mâʹŋŋlest ko ääiʹjben lij iʹlmmtum. Sääʹmteeʹǧǧ såbbar 3/2018 ââʹnet 24.9.2018 čiâss 10 ääʹljeeʹl Aanrest. 

Halltõs tuʹmmii seʹrdded sååbbarääiʹj, ko Sääʹmteeʹǧǧ såbbra ǩiõttʼtõõllâmnalla puõʹtti halltõõzz eʹtǩǩõshäämas sääʹmteʹǧǧlääʹjj muʹttmest ij leäkku veâl loopplaž häämstes.

Lääʹddjânnam škooulid teâtt säʹmmlai pirr

Mättʼtõs- da kulttuurministeria lij miõttâm Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz da Nuorten Akatemia Dihtosis-haʹŋǩǩõʹsse teäggtõõzz. Haʹŋǩǩõõzzin tuejjeet sääʹmkulttuur škooulin tobddsen.

Säʹmmla õhttu-i alggmeer Euroop unioonâst, leša Lääʹddjânnam škooulin säʹmmlai pirr mättʼtet čuuʹt occanj da määŋg vuâra mättǩiiʹrjin teâtt lij occanj da vuämmnam. Täʹbbe juʹn pâʹjjel 70 % sääʹmnuõrin da –päärnain jeälste säʹmmlai dommvuuʹd oolǥpeäʹlnn, koʹst sij vuäiʹtte teâđ vääʹnnvuõđ diõtt jouddâd čårstum da ǩeeuʹsuum. Aktiivlaž sääʹmnuõr jouʹdde še vuâsttlõõžži vââjjsaaǥǥivuiʹm. Õhttân mäinnan tääzz lij mediast uvddum õõutpeällsaž koovv säʹmmlain. Haʹŋǩǩõõzz tääʹrǩmõs äʹššen lij lââʹzzted jeänbõs nuõri teâđ säʹmmlai pirr.

Säʹmmlai meersažpeeiʹv ââʹnet 6. peeiʹv täʹlvvmannust. 6.2.1917 õʹnneš Taarrjânnam Trondheimist vuõssmõs tâʹvvjânnmallaš sääʹmsåbbar, kååʹtt alttii säʹmmlai kõskksaž õhttsažtuâj rââst väʹlddkåʹddraaʹji. Säʹmmlai meersažpeeiʹv ââʹnet juõʹǩǩ eeʹjj jeeʹresåʹrnn sääʹmjânnam da Lääʹddjânnmest õuddmiârkkân sääʹmvuuʹd škooulin ââʹnet teʹl juhllpeeiʹv. Haʹŋǩǩõõzz õhttân mieʹrren lij lanseerâʹstted säʹmmlai meersažpeeiʹv väʹlddkååddlaž teemapeiʹvven Lääʹddjânnam škooulin. Teemapeeiʹv lââʹssen škooulin riâššât ǩeâđđa vuässtõʹtti tuâjjpaaʹjid, koid tuõʹllʼje škooultum sääʹmnuõr.

Haʹŋǩǩõõzz Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjliʹžžen lij vaʹlljuum kulttuurpuuʹtʼtummuž (AMK) mättʼtõõtti aanarsäʹmmlaž Minna Lehtola. Minna tuâjjan lij õhttsažtuâjast sääʹmnuõrivuiʹm noorrâd teâđ tõʹst, mâiʹd säʹmmlai pirr õõlǥče mušttled lääʹdd päärnaid da nuõrid. Nuorten Akatemia lij kuuʹǩǩ ääiʹj härjjnam jeeʹresnallšem haʹŋǩǩõõzzi da vuässtõʹtti tuâjjpaaʹji riâššmõʹšše da sij vaʹsttee haʹŋǩǩõõzzâst tõʹst, mõõn nalla teâđ âlgg čuäʹjted miõllǩieʹssjen da fiʹttjemnallšmen päärnaid da nuõrid.

 

Lââʹssteâđ:

Kaisa Tapiola-Länsman, Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisar, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179

Hilla Aaltio, Projeʹkttkoordinaattor, Nuorten Akatemia, hilla.aaltio@nuortenakatemia.fi, 045 260 8801

Seminaar sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest di Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹjj jiõččhiâvtummši cõggma

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs reäšš kålggmannu 5. peeiʹv seminaar sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmeem da -viõkkvääʹld pirr di sääʹm nuõrid jurddum digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹj kålggmannu 5.-7. peeiʹv õhttsažtuâjast jeeʹres tuåimmjeeʹjivuiʹm Aanrest.

Seminaari sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummšest da viõkkvääʹldest 5.10.2018

Seminaarâst smiõttât, mõõn nalla staanâd sääʹmpäärnaid da -nuõrid staanlaž šõddâmpirrõs, mii lij  seksuaalʼlaž heâmmummuš da viõkkväʹldd, mâid vueiʹtet tuejjeed tõn cõggma di mâid tuejjeed, jos jiõčč joudd seksuaalʼlaž heâmmummuž da viõkkvääʹld vuâlla. Seminaarâst lie ämmatniiʹǩǩi saakkvuâr, sääʹmnuõri jiiʹjjez ǩiõččlâsttmõõžž di tuâjjpääʹj. Seminaari pukid äävai da määustem da tõn riâššât Sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst Aanrest.

Nuorisoneuvoston vuoden 2018 teemana lij puhtted kuõsttjeeʹjen sääʹmnuõri seksuaalʼlaž heâmmummuž da -viõkkvääʹld da ooccâd naaʹlid mõõn nalla tõõzz kässjõõttâd. Taarr Sääʹmteeʹǧǧ nuõripolittlaž luʹvddkåʹdd (SáNuL) lij pohttam õuʹdde, što säʹmmla neezzan, åumma da päärna jouʹdde täujja seksuaalʼlaž heâmmeem ouʹdde da SáNuL vuäinn ääʹšš õhttsažkååddlaž äʹššen, koozz pukin õhttsažkååʹddest âlgg kässjõõttâd.

Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹjj 5.-7.10.2018

Tuâjjpääʹj mieʹrren lij jueʹǩǩed mušttlem veäkka ǩiõččlâsttmõõžžid da jurddjid jiõččhiâvtummši cõggmest da miõl pueʹrrvââjjam tuärjjummšest sääʹmnuõri seʹst. Vuässõõtti mättje, mõõn nalla mainnsest raajât digitaalʼlaž mušttlõõzz ââʹneeʹl äuʹǩǩen Adobe Final Cut Pro -prograamm. Tuâjjpääʹjest vuässõõtti jueʹǩǩe jooukâst mušttlõõzzâs.

Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpäjja vuäiʹtte vuässõõttâd 18-30-âkksa sääʹmnuõr, ǩeäk tuejjee ämmat-täiddsaž fasilitaattortiimin. Digitaalʼlaž mušttlem mõõntõõllmõš tuärjjad vuässõõđjid ââʹnned teknologia jiiʹjjez mušttlõõzzi jueʹǩǩmest. Fasilitaattoor taʹrjjee vuässõõttjid oođâsveeʹrd, kååʹtt vieʹǩǩat siʹjjid altteed mušttlõõzz raajjmõõžž. Vuässõõtti vuäiʹtte raajjâd mušttlõõzzâs õhttu leʹbe uuʹcces jooukin. Mušttlõõzzin kõskksââʹjest lie miõlltiõrvâsvuõtt da miõl pueʹrrvââjjam, jiõččhiâvtummši cõggmõš, psyyklaž ǩiõrddmõš da õõutstõõzz tuåimmjummuš sääʹmnuõr vueiʹnnemkuuʹlmest.

Mušttlõõzzid liântteet, da tõid vuäitt jueʹǩǩed jeeʹres kulddleeʹjid seminaarin da šõddmõõžžin da/leʹbe interneeʹttest. Tuʹtǩǩeei âʹnne mušttlõõzzid tuʹtǩǩeemaunnsen viikkâd ooudâs fiʹttjõõzz tõʹst, mõõn nalla miõlltiõrvâsvuõđ vueiʹtet ooudeed da jiõččhiâvtummšid cõggâd aarktlaž vuuʹd alggmeerai kuulli nuõri seʹst. Mušttlõõzzi raajjâm lââʹssen vuässõõtti koʹlle aarktlaž suåvtõõzz da tõn ǩeâllʼjeei ouddnummuž tuâjj-joouk tuâj pirr, jiõččhiâvtummši cõggâm pirr da tuʹtǩǩeemetiikk pirr.

Tuâjjpääʹj reäšš Lääʹdd sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs õõutveäkka kanadalallaš äʹšštobdditiimin, sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeriain da aarktlaž suåvtõõzzin. Tõt lij vueʹssen aarktlaž suåvtõõzz projeeʹktest Circumpolar Resilience, Engagement and Action Through Story (CREATeS). Tuâjjpääʹjest tuejjeemǩiõllân lij eŋgglõsǩiõll, leša tuʹlǩǩõs sääʹmǩiõlid lij še taʹrjjuum.

Tuâjjpääʹjj lij vueʹssen aarktlaž vuuʹd meersaž tuajjpaaʹji rääidast. Sajoozzâst, Aanrest, riâššât 30.1.-1.2.2019 rääid ǩiõrǥteei tuâjjpääʹj, koozz vuäiʹtte vuässõõttâd aarktlaž vuuʹd jeeʹres alggmeerai nuõr.

 

Lââʹssteâđ:

Risten Mustonen, Nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei, risten.mustonen@samediggi.fi, 040 529 60 93

Kaisa Tapiola-Länsman, Nuõripiisar Sääʹmteʹǧǧ, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi, 050 382 5179

Digitaalʼlaž mušttlem tuâjjpääʹjj:

Meri Larivaara, Saǥstõõlli veʹrǧǧneǩ, Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria, meri.larivaara@stm.fi, 050 563 3634

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli ciâlkâlm-maacctõõzz da valmštõõli 9 § meâldlaž saǥstõõllmõõžžid

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõllâm tuâjj-joukk lij ǩieʹssmannust 2018 õlmstâttam eʹtǩǩõõzzâs sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen, koon vuâđald valmštõllum halltõõzz eʹtǩǩõshäämas lij veiddsânji leämmaž ciâlklmid uʹvddemnalla sueiʹnnmannust 2018. Eʹtǩǩõs lij siiskõõzzâs peäʹlest määŋgai paaiʹǩi kompromiss, ij-ka Sääʹmteʹǧǧ leäkku veâl ouddam loopplaž sääʹnes eʹtǩǩõõzz siiskõõzzâst. Eʹtǩǩõshäämas lij ǩiõttʼtõllum Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzzâst da äʹšštobddiluʹvddkooʹddin, da tõn pirr ââʹnet sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § meâldlaž saǥstõõllmid vuõiggâdvuõttministeriain.

– Alggmeervuõiggâdvuõđ äʹšštobddji, sääʹmõhttsažkååʹddest vuåǯǯum maacctõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ äʹšštobddiluʹvddkooʹddi sääʹn mieʹldd kuâsttai čiõlggân, što eʹtǩǩõshäämas ij leäkku Sääʹmteeʹǧǧ priimmâmnalla tââʹđstes, tuâtt saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

– Halltõs tuõđi såbbreʹstes, što sääʹmõhttsažkååʹddest di Sääʹmteeʹǧǧ äʹšštobddiluʹvddkooʹddin puättam maacctõs lij samai čiõlǥâs da maacctõõzz põõrǥât väʹldded lokku lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz puõʹtti ǩiõttʼtõõllâmpooddin, särnn I vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto.

Ouʹddel eʹtǩǩõshämmaz viikkmõõžž Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar ǩiõttʼtõõllâmnalla loopplaž tuʹmmstõõǥǥ raajjma, Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad muttsid, koi mieʹldd eʹtǩǩõs pueʹrben vaʹstteʹče Sääʹmteeʹǧǧ da sääʹmõhttsažkååʹdd vuäinnmõõžž oođeemnalla åårrai lääʹjj siiskõõzzâst da teâudče obb oođeemtuâj mieʹrren pijjum meeraikõskksaž õõlǥtõõzzi kaiʹbbjõõzzid.

– Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad jeeʹrab mieʹldd, što puõʹtti vaalid õõlǥče ââʹnned muʹttemnalla eʹtǩǩuum 3 § meâldlaž jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ meäʹrteeʹlmin da što 9 § õhttsažtuåimm- da saǥstõõllâmkaiʹbbjõõzz di vuõiǥeemluʹvddkååʹdd nõõmtummuž taʹrǩstet sääʹmõhttsažkååʹddest vuåǯǯum maacctõõzz vuâđald, ǩeäss õʹhtte II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj kõskksõmâs kuʹǩes ääiʹj täävtõs lij säʹmmlai jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ ooudâsviikkmõš. Tän täävtõʹsse kuåsttâm diõtt pukin tääʹrǩmõssân meersaž lääʹjjšiõtteem vueʹssen lij sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ. Sääʹmteʹǧǧlääʹjj siiskõõzz oođummuš lij säʹmmlai peäʹlnn ǩiõččeeʹl čuuʹt miârkteei oođõs.

Lââssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmvuuʹd škooul vuäǯǯa sǩiâŋkkân sääʹm – lääʹddǩiõllsaid lookkâmǩiiʹrjid

Sääʹm dommvuuʹd škooul vuäǯǯa škoouleeʹjj äʹlǧǧempoodd jõnn paʹǩeeʹtt sääʹm- da lääʹddǩiõllsaid lookkâmǩiiʹrjid,  Paʹǩeeʹtt seʹst lie lååi jeeʹresnallšem sääʹmǩiõllsaž ǩeʹrjjed da kääuʹc jeeʹresnallšem lääʹddǩiõllsaž ǩeʹrjjed. Jueʹǩǩ paʹǩeʹtt seʹst lie õhttsiʹžže 50 ǩeʹrjjed, kooi mäinnan lij nââneed jeärben  3.- ja 4. -klassniiʹǩǩi lookkâmsilttõõzz da -staarjõõzz. 

Sǩiâŋkk-ǩiiʹrjid teäggad Lääʹddjânnam kultturfoond Lukuklaani-haʹŋǩǩõs, koin Sääʹmteeʹǧǧ škooultõs- da mäʹttmateriaalkoontâr lij õhttsažtuejast, Sääʹmteʹǧǧ lij teäʹǧǧtâm sääʹmǩiõllsaž ǩiiʹrjid. Ǩeeʹrj lie aanar-, nuõrttsääʹm- da tâʹvvsääʹmǩiõllsa da lie vaʹlljuum škoouli mättʼtõsǩiõli da  tuõivvji meâldlânji. Sääʹmteʹǧǧ vaʹsttad  täi ǩeʹrjjpaʹǩeeʹtti jueʹǩǩmest sääʹmvuuʹd škooulid.

Lukuklaani sǩiâŋkk juõʹǩǩ Lääʹddjânnam vueʹll- da õhttnaž-škooulid  50 ǩeeʹrj paʹǩeeʹtt  čâhčča 2018. Tõt lij  noorrâm pâʹjjel 100 000 ǩeʹrjjed tän vääras. Ruõcc- da lääʹddǩiõllsaid škooulniiʹǩǩid lie smiõttum jiijjâs-i nallšem ǩeʹrjjpaʹǩeeʹtt.

Ǩeʹrjjhaʹŋǩǩõõzzi tueʹǩǩen åårrai Lääʹddjânnam Kultturfondd lij privatt fondd, koon tuåimm vuâđđââvv testameeʹnti pääiʹǩ da sǩiâŋkkummšin vuõǯǯun vaarin. Päärnaiǩeerjlažvuõđ ämmatniiʹǩǩi vieʹǩǩeʹld vaʹlljuum ǩeeʹrj lie smiõttum jeäʹrben 3-4. klassniiʹǩǩid, kook lie tän haʹŋǩǩõõzz täävtõsjoouk.

Lââʹssteâđ:

Miina Seurujärvi, miina.seurujarvi(at)samediggi.fi, 010 839 3193.

Snimmõõzzâst aanarsääʹmǩiõllsaž mättmateriaaltuejjlaž Miina Seurujärvi noorrmen škooulid vuõltteemnalla ǩeʹrjjpaʹǩeeʹttid.

Sää´mte´ǧǧ oudd teâttan, što lij piijjâm ooccâmnalla pue´tti pirrõspiisar vee´rjsâjjõsvuõđ

Sää´mte´ǧǧ oudd teâttan, što lij piijjâm ooccâmnalla pue´tti pirrõspiisar vee´rjsâjjõsvuõđ äigga 24.9.2018 – 7.6.2019. Pirrõspiisar tuâjjan lij håiddad pirrõshoiddu da mäddâânnmõ´šše kuulli aa´ššid, jeä´rben valmštõõllâd kuåivâslää´jj da biodiversite´ttsuåppmõõžž tiu´ddepiijjmõ´šše kuulli tuâjaid.

Šiõttõsvuâđđli´žžen ââ´ntemõõlǥtõssân lij tuâj oudldem škoou´l’jummuš da lââ´ssen õõlǥtet sää´mǩiõl silttõõzz (asetõs 1727/95). Tuâj o´nnstemvuõđlaž håiddmõõžž ooudâs ve´ǩǩe suåppi õllškooultu´tǩǩõs, pirrõsaa´šši da vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõš da ri´jttjeei eŋgglõsǩiõl silttummuš. Pä´lǩǩummuš meä´rtââvv Sää´mtee´ǧǧ pä´lǩǩeemriâšldõõǥǥ vä´ǯǯelvuõtt-tää´zz IV/IV-II mie´ldd (vuâđđpä´lǩǩ lij kõõskin 2491,54 – 2596,52 eu´rred/mp).

Tuâjja tiuddummšest jää´ǩǩtet kuei´t mannu ǩiččlõddâmääi´j. Ooccmõõžžid mie´lddõõzzineez âlgg vuõltteed Sää´mtee´ǧǧ piisarkådda 7.9.2018 čiâss 16.00 räjja addrõ´sse: Sajos, 99870 Aanar. Lââ´ssteâđaid tuâjast oudd pirrõspiisar Anni-Helena Ruotsala te´l. 010 839 3184. Sää´mtee´ǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd interne´ttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 13.8.2018 Sää´mte´ǧǧ

Tuâjjpääʹjj: Säʹmmlai lääʹmesoummi kääzzkõõzz 5.9.2018

Äiʹǧǧ: seärad 5.9.2018 čiâss 9-16.00

Päiʹǩǩ: Sajos, Aanar (vueiʹttemvuõtt ougglõsõhttvuõʹtte)

Täävtõs: Šõddmõõžž mieʹrren lij saǥstõõllâd lämmsažkääzzkõõzzi pirr sääʹm lääʹmes oummi vueiʹnnemkuuʹlmest. Šõddmõš jåttat THL Vammaispalvelujen käsikirjaan puõʹtti sääʹm lämmsi kääzzkõõzzid kuõskki aunstõõzz raajjâmtuâj.

Iʹlmmtõõttmõš: 24.8.2018 mõõneeʹst pia.ruotsala@samediggi.fi. Peäggat iʹlmmtõõttmen vueiʹtlvaž spesiaaldieʹttporrmõššâd da jos haaʹlääk vuässõõttâd ougglõsõhttvuõđin.

Programm

Vuâmmaž! Muttâz vuäiʹtte pueʹtted prograʹmme.

Saaǥǥjååʹđteeʹjen tueʹlespeeiʹv Pia Ruotsala-Kangasniemi, Sääʹmteʹǧǧ

čiâss 9.00 Kååʹff da tiõrvtõõllmõš

čiâss 9.30 Ääʹveemsaakkvuâr

  • Pia Ruotsala-Kangasniemi, Sääʹmteʹǧǧ
  • Päivi Nurmi-Koikkalainen da Marika Kangas-Aramo, THL

čiâss 10.00 ÕM lämmsažsuåppmõš, Kalle Könkkölä, Kynnys rõ

čiâss 10.20 Tiõrvʼvuõđ Grönlantist: Tâʹvvjânnmallaš õhttsažtuâjj da lääʹmes oummi vueʹǩǩ, Sanna Ahola, THL

čiâss 10.45 Tuʹtǩǩeei saakkvuârr: Määŋgvuâđđsaž čårstummuš

čiâss 11.15 Sääʹm lääʹmes oummu saakkvuârr lämmsažkääzzkõõzzi pirr da tõi teâuddjem pirr

čiâss 11.30 -12.15 porrmõš (jiõččmääuslaž)

Jeäʹǩǩespeeiʹv saaǥǥjååʹđteeʹjen Päivi Nurmi-Koikkalainen, THL

čiâss 12.15 Lämmsažkääzzkõõzzin tuejjeei oummu saakkvuârr

čiâss 12.30 Lämmsažkääzzkõõzzi ǩiõttǩeeʹrj čuäʹjtõõllmõš, Marika Kangas-Aramo THL

Tuâjjpääʹj

čiâss 13.00 -16.00, kååʹff tuâjjpaaʹji luäʹmest.

Tuâjjpaaʹji mieʹrren lij saǥstõõllâd, vuäǯǯad teâđ da jurddjid lämmsažkääzzkõõzzin da lämmsažsosiaaltuâjast sääʹm lääʹmes oummi vueiʹnnemkuuʹlmest. Mieʹrren lij vuäǯǯad materiaal/ideaid/vueiʹnnemkuuʹlmid ođđ lämmsažkääzzkõslääʹjjšeâttmõõžž suåvldem tuärjjan Lämmsažkääzzkõõzzi ǩiõttǩerjja.

čiâss 13-15 Learning cafe (joouk vuässâʹtte vuârai mieʹldd tuâjjpaaʹjid jeeʹres teemain):

  • Teema 1 liikkummuš/jååʹđtemkääzzkõõzz sääʹm lääʹmes oummi vueiʹnnemkuuʹlmest
  • Teema 2 lämmsažsosiaaltuâj äʹššneǩproseʹss sääʹm lääʹmes oummi vueiʹnnemkuuʹlmest
  • Teema 3 valmštummuš da tuärjj sääʹm lääʹmes oummi vueiʹnnemkuuʹlmest

čiâss 15.00 Tuâjjpaaʹji puʹrǧǧummuš da õʹhtteǩeässmõš

Peiʹvv poott čiâss 16.00

 

Lââʹssteâđaid ouʹdde:

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, 010 839 3106, pia.ruotsala(at)samediggi.fi

Auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz ââʹnet 10.11.2018

Auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz ââʹnet sueʹvet 10.11.2018 čiâss 9.00–17.00. Iʹlmmtõõttmõš tuʹtǩǩõʹsse lij älggam 1.8. da poott 31.8.2018 čiâss 16.15. Iʹlmmtõõttâd vuäitak tän liiŋk pääiʹǩ 1.8. ääʹljeeʹl: https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat/tutkintoon_osallistuminen

Tuʹtǩǩõõzz jåårǥlâʹttemtuâjai vueʹlǧǧemǩiõl lie dommjânnmallaš ǩiõl (lääʹdd, ruõcc da aanar-, nuõrtt-, leʹbe tâʹvvsääʹmm) da veeʹres ǩiõl. Koon ǩiõʹlle jåårǥlââʹttet meäʹrrââtt 31.8.2018 mõõneeʹst puättam iʹlmmtõõttmõõžži mieʹldd.

Tuʹtǩǩõspooddid vueiʹtet ââʹnned Heʹlssnest, Aanrest, Joensuu-gåårdest, Oulust, Tampereest da Turkust, jõs kõõččmõõžžâst åårrai päiʹǩǩ-kooʹddid iʹlmmtâʹtte ooʹccmõssân vitt tuʹtǩǩõõzz tuejjeei.

Sääʹmteʹǧǧ älšmâtt jåårǥlõʹttjid čõõđted auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõõzz! Tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõlid lie tåʹlǩ måtam auktorisõsttum jåårǥlõʹtti.

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat še vueiʹttemvuõđâst ââʹnned valmštâʹttempeeiʹv auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõʹsse valmštõõttâm vääras, jos haaʹleei tõõzz käunnʼje. Auktorisõsttum jåårǥlõʹtti tuʹtǩǩõs vuäitt leeʹd vaʹǯǯlõs čõõđted valmštõõttâmtaa.

Iʹlmmtõõttmõš valmštâttmõʹšše da lââʹssteâđaid ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikiost: anne-kirste.aikio@samediggi.fi, mob. +358 40 707 5626, tel. 010 839 3124

Šiõǥǥ meeraikõskksaž maaiʹlm alggmeerai peeiʹv!

ÕM peäggtem alggmeerai peiʹvv lij påʹrǧǧmannu 9. peiʹvv. Peiʹvv lij õhtt sääʹmliippkaggâmpeeiʹvin, kook lie eeʹjjest kuâtmlo. Eeʹjjest 2018 teeʹmmen lij alggmeerai siirdčõõttmõš da liikkeemvuõtt (Indigenous peoples’ migration and movement).

Looǥǥ lââʹzz peeiʹv pirr:

Lääʹǩǩhäämas ođđ sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen ouddnam luʹvddkooʹddi ǩiõttʼtõõllâmnalla

Lääʹǩǩhäämas ođđ sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen lij ååʹn Sääʹmteeʹǧǧ luʹvddkooʹddi ǩiõttʼtõõllâmnalla. Ceäʹlǩǩemäiʹǧǧ puuđi sueiʹnnmannu looppâst da noori nuʹtt 50 ceâlklmed veʹrǧǧniiʹǩǩin, õutstõõzzin di oʹdinakai oummin. Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar ǩiõttʼtââll lääʹǩǩhämmaz såbbreʹstes čõhččmannu 14. peeiʹv.

Lääʹǩǩhäämas ođđ sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen šõõddi ceäʹlǩǩemnalla ǩieʹssmannust da mieʹrräiʹǧǧ ceâlklmid leäi sueiʹnnmannu 27. peeiʹv. Mieʹrräigga mõõneeʹst ceâlkalm puõʹtte nuʹtt 50 jeeʹres tuåimmjest.

– Leäm toođvaž uvddum ceâlklmi jõnn mieʹrre, da späʹssbõõžžam pukid ceâlkalm ouddam vueʹsspieʹlid. Lij samai miõlǩieʹssi piâssâd vueiʹnned obbvuõđ ceâlkalm-määcctõõzzâst. Sääʹmteeʹǧǧ siiskâž ǩiõttʼtõõllmõš älgg luʹvddkooʹddin da ouddan alggčõõuč ääiʹj Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbra”, särnn õiʹdde tuõjju eeʹǩǩluäʹmest mäccam Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Väʹlddvueʹss sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩhämmsest uvddum ceâlklmin lij lookkâmnalla lausuntopalvelu-neʹttseeidain. Lââʹssen vueʹss ceâlklmin lij õlmstõttum vuõiggâdvuõttministeria seeidain.

Lääʹǩǩhämmaz ǩiõttʼtõõllmõõžž ouddnem Sääʹmteeʹǧǧest:

  • Luʹvddkååʹdd ouʹdde ceâlklmeez halltõʹsse 16.8. mõõneeʹst
  • Halltõs ǩiõttʼtââll lääʹǩǩhämmaz såbbriʹnes 17.8. da 31.8.
  • Sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 paragraaff meâldlaž saǥstõõllmõš vuõiggâdvuõttministeriain 20.8.
  • Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar ǩiõttʼtââll lääʹǩǩhämmaz såbbreʹstes 14.9.

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi