Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli ciâlkâlm-maacctõõzz da valmštõõli 9 § meâldlaž saǥstõõllmõõžžid

Sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttâz valmštõõllâm tuâjj-joukk lij ǩieʹssmannust 2018 õlmstâttam eʹtǩǩõõzzâs sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩen, koon vuâđald valmštõllum halltõõzz eʹtǩǩõshäämas lij veiddsânji leämmaž ciâlklmid uʹvddemnalla sueiʹnnmannust 2018. Eʹtǩǩõs lij siiskõõzzâs peäʹlest määŋgai paaiʹǩi kompromiss, ij-ka Sääʹmteʹǧǧ leäkku veâl ouddam loopplaž sääʹnes eʹtǩǩõõzz siiskõõzzâst. Eʹtǩǩõshäämas lij ǩiõttʼtõllum Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzzâst da äʹšštobddiluʹvddkooʹddin, da tõn pirr ââʹnet sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § meâldlaž saǥstõõllmid vuõiggâdvuõttministeriain.

– Alggmeervuõiggâdvuõđ äʹšštobddji, sääʹmõhttsažkååʹddest vuåǯǯum maacctõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ äʹšštobddiluʹvddkooʹddi sääʹn mieʹldd kuâsttai čiõlggân, što eʹtǩǩõshäämas ij leäkku Sääʹmteeʹǧǧ priimmâmnalla tââʹđstes, tuâtt saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

– Halltõs tuõđi såbbreʹstes, što sääʹmõhttsažkååʹddest di Sääʹmteeʹǧǧ äʹšštobddiluʹvddkooʹddin puättam maacctõs lij samai čiõlǥâs da maacctõõzz põõrǥât väʹldded lokku lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz puõʹtti ǩiõttʼtõõllâmpooddin, särnn I vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto.

Ouʹddel eʹtǩǩõshämmaz viikkmõõžž Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbar ǩiõttʼtõõllâmnalla loopplaž tuʹmmstõõǥǥ raajjma, Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad muttsid, koi mieʹldd eʹtǩǩõs pueʹrben vaʹstteʹče Sääʹmteeʹǧǧ da sääʹmõhttsažkååʹdd vuäinnmõõžž oođeemnalla åårrai lääʹjj siiskõõzzâst da teâudče obb oođeemtuâj mieʹrren pijjum meeraikõskksaž õõlǥtõõzzi kaiʹbbjõõzzid.

– Sääʹmteeʹǧǧ halltõs eʹtǩǩad jeeʹrab mieʹldd, što puõʹtti vaalid õõlǥče ââʹnned muʹttemnalla eʹtǩǩuum 3 § meâldlaž jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ meäʹrteeʹlmin da što 9 § õhttsažtuåimm- da saǥstõõllâmkaiʹbbjõõzz di vuõiǥeemluʹvddkååʹdd nõõmtummuž taʹrǩstet sääʹmõhttsažkååʹddest vuåǯǯum maacctõõzz vuâđald, ǩeäss õʹhtte II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

Sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj kõskksõmâs kuʹǩes ääiʹj täävtõs lij säʹmmlai jiõččmeäʹrreemvuõiggâdvuõđ ooudâsviikkmõš. Tän täävtõʹsse kuåsttâm diõtt pukin tääʹrǩmõssân meersaž lääʹjjšiõtteem vueʹssen lij sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩ. Sääʹmteʹǧǧlääʹjj siiskõõzz oođummuš lij säʹmmlai peäʹlnn ǩiõččeeʹl čuuʹt miârkteei oođõs.

Lââssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi