Tuâjjpääʹjj: Säʹmmlai lääʹmesoummi kääzzkõõzz 5.9.2018

Äiʹǧǧ: seärad 5.9.2018 čiâss 9-16.00

Päiʹǩǩ: Sajos, Aanar (vueiʹttemvuõtt ougglõsõhttvuõʹtte)

Täävtõs: Šõddmõõžž mieʹrren lij saǥstõõllâd lämmsažkääzzkõõzzi pirr sääʹm lääʹmes oummi vueiʹnnemkuuʹlmest. Šõddmõš jåttat THL Vammaispalvelujen käsikirjaan puõʹtti sääʹm lämmsi kääzzkõõzzid kuõskki aunstõõzz raajjâmtuâj.

Iʹlmmtõõttmõš: 24.8.2018 mõõneeʹst pia.ruotsala@samediggi.fi. Peäggat iʹlmmtõõttmen vueiʹtlvaž spesiaaldieʹttporrmõššâd da jos haaʹlääk vuässõõttâd ougglõsõhttvuõđin.

Programm

Vuâmmaž! Muttâz vuäiʹtte pueʹtted prograʹmme.

Saaǥǥjååʹđteeʹjen tueʹlespeeiʹv Pia Ruotsala-Kangasniemi, Sääʹmteʹǧǧ

čiâss 9.00 Kååʹff da tiõrvtõõllmõš

čiâss 9.30 Ääʹveemsaakkvuâr

  • Pia Ruotsala-Kangasniemi, Sääʹmteʹǧǧ
  • Päivi Nurmi-Koikkalainen da Marika Kangas-Aramo, THL

čiâss 10.00 ÕM lämmsažsuåppmõš, Kalle Könkkölä, Kynnys rõ

čiâss 10.20 Tiõrvʼvuõđ Grönlantist: Tâʹvvjânnmallaš õhttsažtuâjj da lääʹmes oummi vueʹǩǩ, Sanna Ahola, THL

čiâss 10.45 Tuʹtǩǩeei saakkvuârr: Määŋgvuâđđsaž čårstummuš

čiâss 11.15 Sääʹm lääʹmes oummu saakkvuârr lämmsažkääzzkõõzzi pirr da tõi teâuddjem pirr

čiâss 11.30 -12.15 porrmõš (jiõččmääuslaž)

Jeäʹǩǩespeeiʹv saaǥǥjååʹđteeʹjen Päivi Nurmi-Koikkalainen, THL

čiâss 12.15 Lämmsažkääzzkõõzzin tuejjeei oummu saakkvuârr

čiâss 12.30 Lämmsažkääzzkõõzzi ǩiõttǩeeʹrj čuäʹjtõõllmõš, Marika Kangas-Aramo THL

Tuâjjpääʹj

čiâss 13.00 -16.00, kååʹff tuâjjpaaʹji luäʹmest.

Tuâjjpaaʹji mieʹrren lij saǥstõõllâd, vuäǯǯad teâđ da jurddjid lämmsažkääzzkõõzzin da lämmsažsosiaaltuâjast sääʹm lääʹmes oummi vueiʹnnemkuuʹlmest. Mieʹrren lij vuäǯǯad materiaal/ideaid/vueiʹnnemkuuʹlmid ođđ lämmsažkääzzkõslääʹjjšeâttmõõžž suåvldem tuärjjan Lämmsažkääzzkõõzzi ǩiõttǩerjja.

čiâss 13-15 Learning cafe (joouk vuässâʹtte vuârai mieʹldd tuâjjpaaʹjid jeeʹres teemain):

  • Teema 1 liikkummuš/jååʹđtemkääzzkõõzz sääʹm lääʹmes oummi vueiʹnnemkuuʹlmest
  • Teema 2 lämmsažsosiaaltuâj äʹššneǩproseʹss sääʹm lääʹmes oummi vueiʹnnemkuuʹlmest
  • Teema 3 valmštummuš da tuärjj sääʹm lääʹmes oummi vueiʹnnemkuuʹlmest

čiâss 15.00 Tuâjjpaaʹji puʹrǧǧummuš da õʹhtteǩeässmõš

Peiʹvv poott čiâss 16.00

 

Lââʹssteâđaid ouʹdde:

Vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi, 010 839 3106, pia.ruotsala(at)samediggi.fi