Sää´mte´ǧǧ oudd teâttan, što lij piijjâm ooccâmnalla pue´tti pirrõspiisar vee´rjsâjjõsvuõđ

Sää´mte´ǧǧ oudd teâttan, što lij piijjâm ooccâmnalla pue´tti pirrõspiisar vee´rjsâjjõsvuõđ äigga 24.9.2018 – 7.6.2019. Pirrõspiisar tuâjjan lij håiddad pirrõshoiddu da mäddâânnmõ´šše kuulli aa´ššid, jeä´rben valmštõõllâd kuåivâslää´jj da biodiversite´ttsuåppmõõžž tiu´ddepiijjmõ´šše kuulli tuâjaid.

Šiõttõsvuâđđli´žžen ââ´ntemõõlǥtõssân lij tuâj oudldem škoou´l’jummuš da lââ´ssen õõlǥtet sää´mǩiõl silttõõzz (asetõs 1727/95). Tuâj o´nnstemvuõđlaž håiddmõõžž ooudâs ve´ǩǩe suåppi õllškooultu´tǩǩõs, pirrõsaa´šši da vaaldšemvuõđlaž tuâjai tobddmõš da ri´jttjeei eŋgglõsǩiõl silttummuš. Pä´lǩǩummuš meä´rtââvv Sää´mtee´ǧǧ pä´lǩǩeemriâšldõõǥǥ vä´ǯǯelvuõtt-tää´zz IV/IV-II mie´ldd (vuâđđpä´lǩǩ lij kõõskin 2491,54 – 2596,52 eu´rred/mp).

Tuâjja tiuddummšest jää´ǩǩtet kuei´t mannu ǩiččlõddâmääi´j. Ooccmõõžžid mie´lddõõzzineez âlgg vuõltteed Sää´mtee´ǧǧ piisarkådda 7.9.2018 čiâss 16.00 räjja addrõ´sse: Sajos, 99870 Aanar. Lââ´ssteâđaid tuâjast oudd pirrõspiisar Anni-Helena Ruotsala te´l. 010 839 3184. Sää´mtee´ǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd interne´ttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 13.8.2018 Sää´mte´ǧǧ