Saamelaiskäräjät osallistuu Alkuperäiskansojen oikeuksien asiantuntijamekanismin (EMRIP) 11. istuntoon Genevessä

Saamelaiskäräjät toi istunnossa esille kokemuksiaan Alkuperäiskansojen oikeuksien asiantuntijamekanismin (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, EMRIP) maavierailusta Suomeen helmikuussa 2018. Saamelaiskäräjien mukaan vierailu onnistui hyvin, ja Asiantuntijamekanismin antamista neuvoista sekä analyysistä oli hyötyä saamelaiskäräjälain uudistamisprosessin yhteydessä.

Saamelaiskäräjät osallistui tiistaina 10. heinäkuuta vuoropuheluun Asiantuntijamekanismin maavierailuun liittyen. Saamelaiskäräjät kutsui asiantuntijamekanismin maavierailulle Suomeen hyödyntäen Asiantuntijamekanismin uusittua mandaattia maavierailuiden suhteen. Asiantuntijamekanismi hyväksyi kutsun ja vieraili Suomessa helmikuussa 2018. Saamelaiskäräjien sekä vierailun tavoitteena oli meneillään oleva saamelaiskäräjälain uudistus ja erityisesti pykälät 3 ja 9. Asiantuntijamekanismi tapasi vierailunsa aikana Saamelaiskäräjiä, valtion edustajia sekä eri sidosryhmiä. Vierailu Suomeen oli Asiantuntijamekanismin ensimmäinen vierailu uusitun mandaatin alla.

Asiantuntijamekanismin maavierailujen käsittely keskittyi kahteen tähän mennessä tehtyyn vierailuun, ensimmäinen Suomeen ja toinen Meksikoon. Käsittelyn aikana Asiantuntijamekanismin jäsenet, Saamelaiskäräjien edustaja sekä valtion edustaja kommentoivat Suomeen tehtyä vierailuja. Esille nousivat mm. vierailun käytännön järjestelyt, hyöty vierailusta ja ehdotukset Asiantuntijamekanismin tulevaisuuden vierailuja varten sekä Suomen vierailun seuranta.

”Saamelaiskäräjät neuvotteli aktiivisesti ja tuki maavierailu-mahdollisuuden sisältämistä Asiantuntijamekanismin mandaattiin sen uusimisen yhteydessä. Näin ollen Saamelaiskäräjät on erittäin tyytyväinen, että Asiantuntijamekanismin ensimmäinen maavierailu kohdistui Suomeen. Vierailusta oli hyötyä erityisesti Saamelaiskäräjälain 9 §:n uudistamisen yhteydessä” Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kommentoi maavierailun käsittelyn jälkeen.

Saamelaiskäräjien edustajina Asiantuntijamekanismin istunnossa ovat II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sekä puheenjohtajan avustaja Inka Saara Arttijeff.

Saamelaiskäräjien kansainvälistä toimintaa koskevan strategian yksi tavoitteista on YK:n ja sen ihmisoikeusneuvoston, sen alkuperäiskansamekanismien tehokas hyödyntäminen saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia koskevissa asiayhteyksissä sekä alkuperäiskansaoikeuksien toteutumisessa.

YK:n ihmisoikeusneuvoston alainen alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevän asiantuntijamekanismin mandaatti uusittiin vuonna 2016. Uuden mandaatin myötä asiantuntijamekanismi voi pyydettäessä avustaa jäsenvaltioita ja alkuperäiskansoja alkuperäiskansajulistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi esimerkiksi helpottamalla vuoropuhelua sekä tarjoamalla neuvoja kansallisen lainsäädännön kehittämiseksi. Alkuperäiskansoilla on näin ollen mahdollisuus käyttää asiantuntijamekanismia hyväkseen julistuksen toimeenpanemisen yhteydessä. Mekanismi kokoontuu vuosittain istuntoihin, johon myös Saamelaiskäräjät osallistuu. Uuden mandaatin myötä mekanismin jäsenmäärä nousi kattamaan kaikki seitsemän alkuperäiskansojen sosiokulttuurista aluetta.

Lisätietoja:

II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, 040 187 1331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Puheenjohtajan avustaja Inka Saara Arttijeff, 050 574 7629, inka-saara.arttijeff(at)samediggi.fi

Kuva: Saamelaiskäräjien edustaja II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sekä Suomen valtion edustaja neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman oikeusministeriöstä osallistuivat maavierailua käsittelevään vuoropuheluun.