Lappi mäddkåʹddoođõs – Kõõjjõs kääzzkõõzzi ââʹnnem da puõʹttiääiʹj kääzzkâʹsttemtaarbi pirr

Kõõjjõõzz mieʹrren lij noorrâd teâđ Lappi mäddkååʹdd jeälsteeʹjin ǩiõččlâsttmõõžži pirr sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, kääzzkâʹsttemtaarbin da vuârddmõõžžin mäddkååʹdd kääzzkâʹsttemlåppõõzz raajjâm diõtt. Teâđaid ǩiõttʼtõõlât peittsest da kõõjjõʹsse vaʹstteet nõõmteʹmen, nuʹtt što vaʹstteei persoon ij puäʹđ õlmmsa. Kõõjjõõzzâst lie 10 kõõččmõššâd da tõõzz vaʹsttummuš veekk nuʹtt 15 minuuttâd. Puåđõõzzi pirr mušttlep eeʹjj 2018 äiʹǧǧen.

Späʹssbõõššâp čuuʹt juʹn ooudǩiõʹtte tuu vaʹsttõõzz ooudâst.
Lappi mäddkååʹdd vuässadvuõtttuâjj-joukk.

Sääʹmteʹǧǧ paʹlǩǩii reʹttev sääʹmǩiõl mättʼtõõttjid

Sääʹmteʹǧǧ juõʹjji škoouli ǩiđđprääʹznǩin stipeeʹndid sääʹmǩiõl mättʼtõõttjid, kook liâ spraavdõõttâm puârast sääʹmǩiõl mättjummšid. Stipeeʹndid uʹvddeš kuuđ sääʹmǩiõl teeʹst pâʹjjmättʼtõõttituʹtǩǩõõzzâst čõõđtam mättʼtõõttja, nenjmlo vuâđđmättʼtõõzz čõõđtam škooulnekka da kääuʹc Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzzâst valmštõõvvâm mättʼtõõttja.

 

Sääʹmteeʹǧǧ stipeeʹndid vuåǯǯu škoouli mieʹldd peäggtum pueʹtti nuõr:

 

Pâʹjjmättʼtõõđi:

Âʹvvel lookkjiškooul: Iina Kyrö (aanrõšǩiõll), Janita Känsälä (tâʹvvsääʹmǩiõll), Sara Keränen (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Ounasvaara lookkjiškooul, Ruäʹvnjargg: Hilla Tähkäpää (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Uccjooǥǥ sääʹmlookkjiškooul: Jere Pieski (tâʹvvsääʹmǩiõll), Miska Pohjanrinne (tâʹvvsääʹmǩiõll)

 

Vuâđđmättʼtõõzz čõõđtam škooulneeʹǩǩ:

Aanar škooul: Elna Aikio (tâʹvvsääʹmǩiõll), Hanno Länsman (tâʹvvsääʹmǩiõll), Maiju Sigga Seurujärvi (aanrõšǩiõll), Anna Pyykkö (aanrõšǩiõll)

Âʹvvel pââibužškooul: Elle-Noora Haataja (tâʹvvsääʹmǩiõll), Taina Hakovirta (aanrõšǩiõll)

Karigasnjaarg škooul: Eelis Niittyvuopio (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Järvikylien škooul, Suäʹđjel: Mette Penttinen (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Hetta pââibužškooul: Sunna Siilasjoki (tâʹvvsääʹmǩiõll), Niillas-Iisko Näkkäläjärvi (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Uccjokknjääʹlm škooul: Álgen Aikio (tâʹvvsääʹmǩiõll), Mihkku Laiti (tâʹvvsääʹmǩiõll)

Aleksanteri Kena škooul, Suäʹđjel: Minja Ylilokka (tâʹvvsääʹmǩiõll), Meeri Sieppi (tâʹvvsääʹmǩiõll)

 

Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzzâst valmštõõvvâm mättʼtõõđi:

Aanrõšǩiõll: Tytti Kyrö

Tâʹvvsääʹmǩiõll: Teija Kaartokallio

Nuõrttsääʹmǩiõll: Almira Gerasimoff, Anne Mäkinen, Eveliina Feodoroff-Rantala, Maarit Haltta, Minna Moshnikoff, Sari Saxholm

 

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat leekk da šiõǥǥ ǩieʹssluõvâsvuõđ pukid!