Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd lij ǩidd 2.7.-3.8.

Sääʹmteeʹǧǧ piisarkåʹdd lij ǩidd 2.7.- 3.8.2018 kõõskâst.

Sääʹmteʹǧǧ tuäivat šiõǥǥ ǩieʹzz pukid!

Mieʹrräiggsaž projeʹktt-tuâjjlaž Dihtosis-sääʹmškooulkõʹllʼjummuž haʹŋǩǩõʹsse

Tuâjj älgg 1.10.2018 da peštt 15.2.2019 räjja. Haʹŋǩǩõõzzâst tuejjeet sääʹmkulttuur tobddsen škooulin. Haʹŋǩǩõõzzâst raajât škooulkõʹllʼjummši vääras materiaalid, kõʹllʼjet škooulin di lanseerâʹstted saaʹmi meersažpeeiʹv väʹlddkååddlaž teeʹmmpeiʹvven Lääʹddjânnam škooulin. Projeʹktt-tuâjjla tuâjjan lij koordinâʹstted, måkam teâđ saaʹmi pirr õõlǥči škooulin mainsted leʹbe peäggted, õhttsažtuâjjan vuäʹpstemjooukin, nuõripiisrin da Nuõrten Akatemiain.

Tuâj šiõǥǥ oʹnnstummuž veäʹǩǩat ââʹnteei škoouʹlʼjummuš, sääʹmkulttuur tobddmõš, ǩiõččlâsttmõš veiddsõs aunstõõzzi vaaldšummšest di odd jiõččvälddsaž  reâuggmõʹšše da õhttsažtuõjju jeeʹres tuåimmjeeʹjivuiʹm. Projeʹktt-tuâjjlast oudldet sääʹmǩiõl tääid.

Projeʹktt-tuâjjla paʹlǩǩummuš meäʹrrââtt Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz V/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 139,83 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju haʹrjjnem mieʹldd meäʹrrõõtti haʹrjjnemlõõʹzzid.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzivuiʹm âʹlǧǧe tuåimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 3.8.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse Sajos, 99870 Inari leʹbe info(at)samediggi.fi.

Lââʹssteâđaid  tuâjast oudd nuõripiisar Kaisa Tapiola-Länsman, kaisa.tapiola-lansman(at)samediggi.fi, 050 382 5179 da nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Risten Mustonen risten.mustonen(at)samediggi.fi, 040 529 6093. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 29.6.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Mieʹrräiggsaž projeʹktt-tuâjjalž De! -Sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur kaartʼtummuš da ooudummuš haʹŋǩǩõʹsse

Tuâjj älgg 1.9.2018 da peštt 31.8.2019 räjja. Projeʹktt-tuâjjlaž vaʹsttad haʹŋǩǩõõzz čõõđ viikkmest da raportâsttmõõžžâst. Tuõjju kooll kaartʼted sääʹmǩiõllsaž nuõrikulttuur taarb da ânnʼjõž riâššjeeʹjid, ooudeed tuåimmjummuž plaanum årra di säʹtted tõn põõšši tuåimmjummšen. Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij vuäǯǯam haʹŋǩǩõʹsse teäggtõõzz Tââʹvmõs Lappi Leaderist.

Tuâj oʹnstam håiddmõõžž vieʹǩǩat šiõttlõs škooultõs, haʹrjjnummuš projeʹktt-tuõjju da raportâsttmõʹšše, šiõǥǥ teeknlaž tääid di oodd jiõččnaž reâuggmõʹšše. Projeʹktt-tuâjjlast oudldet sääʹmǩiõl tääid.

Projeʹktt-tuâjjla paʹlǩǩummuš meäʹrrââtt Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz V/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 139,83 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju haʹrjjnem mieʹldd meäʹrrõõtti haʹrjjnemlõõʹzzid.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzivuiʹm âʹlǧǧe tuåimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 3.8.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse Sajos, 99870 Inari leʹbe info(at)samediggi.fi.

Lââʹssteâđaid  tuâjast oudd nuõripiisar Kaisa Tapiola-Länsman, kaisa.tapiola-lansman(at)samediggi.fi, 050 382 5179 da nuõrisuåvtõõzz saaǥǥjååʹđteei Risten Mustonen risten.mustonen(at)samediggi.fi, 040 529 6093. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjummša vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzâst www.samediggi.fi.

Aanrest 29.6.2018 Sääʹmteʹǧǧ

 

         

Sääʹmteʹǧǧ oudd teâttân, što ooccamnalla lij mieʹrräiggaž aaʹšši ouʹddepuʹhtti tuâjj

Aaʹšši ouʹddepuʹhtti ouddtuâjjan lij tuåimmjed sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši ouʹddepuʹhttjen da piisren. Tuâjj älgg 3.9.2018 da poott 28.6.2019. Šiõttõsvuâđđliʹžžân lij veeʹrj ooudldem škoouʹlʼjumuš da lââʹssen õõlǥtet sääʹmǩiõl silttõõzz (asetõs 1727/95). Tuâi oʹnnstemvuõđlaž håiddmõõžž ooudad ââʹnteei õllškooultuʹtǩǩõs, šiõǥǥ  sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõđtobddmõš. Šiõǥǥ vaaldšemvuõđlaž tuâjai da täällvaaldšem tobddmõš ǩiõččât ouddõssân.

Päʹlǩǩmõš meäʹrrââtt sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩmõšriâšldõõǥǥ õõlǥtemtääʹzz IV/IV-II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij välillä 2 491,54 – 2 596,52 eeuʹr kõõskâst määʹnnpââʹj). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:n sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjjtobddâmlââʹzz mieʹldd meäʹrrõõtti tuâjjtobddâm lääʹzz.  . Ooccmõõžž mieʹlddõõzzineez âʼʹlǧǧe tuåimtet sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkådda 17.8.2018 čiâss  16.00 mõõʹneeʹst addrõõzzin Sajos, 99870 Aanar / info(at)samediggi.fi.

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldšemjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimjumuʹšše vuäitt tobddstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Anáris 28.6.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Tiuddeei ooccmõš vuõiggâdvuõttministeria sääʹm ǩiõll-lääʹjj 31 § nuäjja mahssum veäʹǩǩtõõzzid

Vuõiggâdvuõttministeria lij iʹlmmtam ooccâmnalla sääʹm ǩiõll-lääʹjj (1086/2003) 31 §:st jurddum  veäʹǩǩtõõzzid. Veäʹǩǩtõõzzi vääras lie tän eeʹjj ââʹnnemnalla õhttsiʹžže 120 000 euʹrred. Vuõiggâdvuõttministeria lij miõttâm 16.3.2018 puuttâm ooccâmääiʹjest veäʹǩǩtõõzzid 70 000 eeuʹr ooudâst. Tän tiuddeei ooccmõõžžâst vueiʹtet miõttâd veäʹǩǩtõõzzid 50 000 eeuʹr õõudâst.

Veäʹǩǩtõõzz vueiʹtet miõttâd säʹmmlai dommvuuʹd kooʹddid, sieʹbrkooʹddid da paalǥâskooʹddid di lääʹjj 18 §:st jurddum privat ooccjid peäggtum lääʹjj suåvldem diõtt šõddi jeeʹrab lââʹssmääusai käʹttma. Ååʹn ooccâmnalla åårrai veäʹǩǩtõõzz lie jurddum mâŋŋa 1.1.2018 šõddi lââʹsskuulid. Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio auʹǯǯai ooccâd veäʹǩǩtõõzz.

– Ååʹn tän tiuddeei ooccâmääiʹjest auʹǯǯjam jeäʹrben tõid kooʹddid, sieʹbrkooʹddid, paalǥâskooʹddid da jeärrsid, kook jie leäkku veäʹǩǩtõõzz veâl ooccâm tän eeǥǥas.

Veäʹǩǩtõõzzin vuäitt käʹtted sääʹm ǩiõll-lääʹjj suåvldummšest šõddi kuulid.

– Veäʹǩǩtõõzzin vuäitt ouddmiârkkân mäʹhssed iʹlmmtõõzzin, lomaakkin leʹbe jeeʹres teâđtummšest šõddi jåårǥlâʹttemkuulid. Veäʹǩǩtõõzz lie miõttum še jieʹrbi mieʹldd tuʹlǩǩeemkuulid leʹbe kååʹdd tuâjjlažkååʹdd sääʹmǩiõl škooultõõttmest šõddi sâjjsažkuulid.

Luõvâld ǩeeʹrjtum ooccmõõžžid âlgg tuåimted vuõiggâdvuõttministeriaaʹje 31.8.2018 čiâss 16:15 liâđǥlanji addrõʹsse oikeusministerio@om.fi. Ooccmõõžžid vuäitt tuåimted še pååʹštaddrõʹsse Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto.

Lââʹssteâđ vuõiggâdvuõttministeria veäʹǩǩtõõz pirr

 

Lââʹssteâđaid ouʹdde:

Ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio, 010 839 3124, anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩtuåimmkååʹdd eʹtǩǩõshämmaz pirr teâđte Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaid

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩtuåimmkåʹdd teâđti sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsen eʹtǩǩuum hämmaz pirr Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaid da tuâjjlažkådda tiuddsåbbar ooudpeäʹlnn õnnum teâđtempooddâst. Eʹtǩǩõshämmaz vuõlttee täʹbbe ceäʹlǩǩemnalla. Täävtõssân lij, što Sääʹmteʹǧǧ ǩiõttʼtââll muuttâseʹtǩǩõõzz påʹrǧǧmannu ääiʹj.

– Kõrr saǥstõõllmõõžž lie tuâǥǥpeäʹlnn da tuåimmkååʹddest leäʹp õsttâm ååʹn maksiim. Ååʹn Sääʹmteʹǧǧ âlgg ärvstõõllâd õõutveäkka sääʹmõhttsažkooʹddin, lij-a eʹtǩǩõs priimmâm nalla, õʹhtteǩeäss Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Ceäʹlǩǩemääiʹj mâŋŋa čõõđtet sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § saǥstõõllmõõžž di Sääʹmteeʹǧǧ siiskâž ǩiõttʼtõõllmõõžž. Sääʹmteʹǧǧ âlgg priimmâd eʹtǩǩõõzz, što tõt ouddneʹči riikkpeeiʹvid ǩiõttʼtõõllâm nalla.

– Nuʹtt eeʹǩǩpeäʹl kõrr tuâjj lij ååʹn tueʹǩǩen da leäʹp õsttâm õõut kõskktäävtõõzz. Pueʹtti lääuʹǩ lie eʹtǩǩõshämmaz ceäʹlǩǩemäiʹǧǧ da Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõttʼtõõllâm. Tuäivam ååʹn säʹmmlain aktiivlažvuõđ ääʹššest, juätkk Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

– Eʹtǩǩõshämmaz ǩiõččeen lij šiõǥǥ muʹštted, što häämas lij täi saǥstõõllmõõžži puåđõs da vaʹsttad tõn liinj, koozz saǥstõõllmõõžžin leäʹp piâssâm, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ vs. lääʹǩǩpiisar Kalle Varis.

Vuõiggâdvuõttministeria mõõnni skamm-mannust vuâđđääm tuåimmkååʹdd tuâjj lij vuâđđõõvvâm vuâđđvuõiggâdvuõđid, jeeʹres vuâđđlääʹjj õõlǥtõõzzid da Lääʹddjânnam meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttõõlǥtõõzzid di Õhttõõvvâm meerkooʹddi alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõʹsse.

Lââʹssteâđ eʹtǩǩõshämmaz kõskksaž eʹtǩǩõõzzin:

 

Lââʹssteâđaid ouʹdde:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso puh. +358 40 187 1331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Vs. lääʹǩǩpiisar Kalle Varis, 010 839 3187, kalle.varis(at)samediggi.fi

Oulu universitetta teäggtõs sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹli škooultõshaʹŋǩǩõʹsse

Mättʼtõs- da kulttuurministeria miõđi Oulu universitetta 750 000 euro haʹŋǩǩõsteäggtõõzz sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹli škooultõshaʹŋǩǩõʹsse. Haʹŋǩǩõsooccjen leäi Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituutt da õhttsažtuejjkueiʹmmen pedagoogtiõđi tiõđkåʹdd, Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõs da Sääʹmteʹǧǧ. – Haʹŋǩǩõsteäggtõs lij samai rämmai oođâs, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio. Vääʹnn sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹlin lij leämmaž kuuʹǩǩ teâđast da tuejjliistâst pâʹjjen. Uʹčteeʹlvueʹjj pueʹrummuš peäggtet Sääʹmteeʹǧǧ vaalpoodd  tuåimmjemprograammâst še.

Sääʹmteʹǧǧ viiǥǥi kålggmannust čõõđ ouddčiõlǥtõõzz sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹli vuäǯǯamvuõđâst, vueʹjjest da škoouʹlʼjemtaarbin. – Sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹlin lij samai jõnn vääʹnn tõn diõtt, go vuõssmõs sokkpuõlvvõõǥǥi uʹčteeʹl lie pääʹccmen jeältõʹǩǩe da ođđ uʹčteeʹl valmštâʹvve čuuʹt meälǥžet, maainâst Sääʹmteeʹǧǧ škoouʹlʼjempiisar Ulla Aikio-Puoskari. – Šuurmõs vääʹnn lij âiʹdde sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹlin. Aaunâsuʹčteeʹlvääʹnn lij leämma õhtt šuurmõs cõgldõõzzin sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz veeidummšest vuâđđmättʼtõõzz  pââiklaassin. Plaanum haʹŋǩǩõõzz mieʹrren lij nuuʹbb beäʹlnn vueiʹtlvâʹstted juʹn ââʹnteei uʹčteeʹlid sääʹmǩiõli mättʼtõõllmõš  da sääʹmǩiõllsaž mättʼtemtuejj, nuuʹbb beäʹlnn vueiʹtlvâʹstted pannââʹnteei oummid aaunâsuʹčteeʹl ââʹntemvuõđ haʹŋǩǩummuš.

Mättʼtõs- da kulttuurministeria miõđi uʹčteeʹlškooultõõzz ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõõzzid õhttsiʹžže 12 miljoon euʹrred. Spesiaalveäʹǩǩvuõđi täävtõssân lij Uʹčteeʹlškooultõõzz Ooudâsviikkâmprograamm  tiuʹddepiijjmõõžž ooudummuš. Veäʹǩǩvuõđ miõʹtteš škoouʹlʼjem- da kulttuurministeria tuåimmvoudda kuulli universiteeʹttid da ämmatõllškooulid, koin lij uʹčteeʹlškoouʹlʼjemtuejj.  Spesiaal valdiaveäʹǩǩvuõđid miõʹtteš õhttsiʹžže 12,7 miljoon euʹrred 1-3-ekksaž haʹŋǩǩõõzzid, kook jåʹttje eeʹjjest 2018. Haʹŋǩǩõõzzin oođeet uʹčteeʹli vuâđđ-, harjjnâʹttem- da tiuddeemškoouʹlʼjummuž. 25 haʹŋǩǩõssâd koid teäggtet, lie vueʹss uʹčteeʹlškooultõõzz ooudâsviikkâmprograamm.

MKM teâđtõs 15.6.2018: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/%20korkeakoulujen-opettajankoulutuksen-kehittamishankke-2

 

Lââʹssteâđaid oudd:

Škoouʹlʼjempiizar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi, 010 8393 112

Sääʹmteʹǧǧ ååcc tuåimmpäiʹǩǩ huõllʼjeei

Sääʹmteʹǧǧ ååcc

TUÅIMMPÄIʹǨǨ HUÕLLʼJEEI

Mieʹrräiggsaž tiuddpeivvsaž tuõjju 30.7.2018 – 31.5.2019. Sajoozz tuåimmpäiʹǩǩhuõllʼjeei tuâjaid koʹlle vahttmäästar tuâj, äʹššneǩ-kääzzkõs, såbbri da šõddmõõžži riâššmõʹšše kuulli tuâj di taarb mieʹldd paaiʹǩi čiistân âânnmõš. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj oudldem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõõžž veäʹǩǩte riʹjttjeei tuâjast haʹrjjnummuš sueʹrj tuâjain, jiõččaltteemvuõtt da soojjlõsvuõtt di pueʹrr vuârrvaaiktem- da äʹššneǩ-kääzzkâʹsttemtääid. Riʹjttjeei eŋglõs da ruõcc ǩiõl tääidaid ǩiõččât pueʹrren. Tuâjast ââʹnet 3 määnpââʹj ǩiõččlõddâmääiʹj.

Päʹlǩǩ meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI/II mieʹldd, vuâđđpäʹlǩǩ 1 868,01 euʹrred/mp, koon lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjast haʹrjjnem mieʹldd meäʹrrõõtti haʹrjjnemlõõʹzzid. Ooccmõõžžid mätt- da tuâjjtuõđštõõzzivuiʹm âlgg šâdd tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 29.6.2016 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin Sajos, 99870 Inari leʹbe neʹttpååʹšt mieʹldd info@samediggi.fi

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd markknâʹsttemjååʹđteei Katariina Guttorm, teʹl. 010 839 3109. Sääʹmtegga da sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzin www.samediggi.fi  da www.sajos.fi

8.6.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccuum hääʹmest tän eeʹjj loopp räjja

Sääʹm ǩiõli noormtemtuâjj juätkkai, håʹt Giellagáldu-juätkkprojeʹktt puuđi vueʹssmannu looppâst. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuž leäʹt tän räjja teäggtam Interreg-projeʹktt-teäggtummšin. Sääʹmteeʹǧǧ lie kaunnâm kõskkpoddsaž räʹtǩǩummuž tâʹvvjânnamlaž õhttsažtuâj teäggtummša. Sääʹm Ǩiõllkaʹddi tuåimmjummuš juätkkai uuʹccab ekonoomlaž da tuâjjlažkåʹddresuuʹrsin tän eeʹjj loopp räjja.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi ij pââʹst tuõʹlljed tuåimmjummšid seämma tääʹzzest ko Interreg-projeeʹkt pââʹjest. Tät kuõskat jeäʹrben ǩiõllvuäʹpstemkääzzkõõzz.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi taʹrjjad ǩiõllvuäʹpstemkääzzkõõzz puõʹtti nalla:

  • aanarsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.5.–31.7.2018
  • nuõrttsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.8.–31.10.2018
  • tâʹvvsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 1.10.–31.12.2018
  • juuʹlevsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 13.8 –31.12.2018
  • saujjsääʹmǩiõll äiʹǧǧkõõskâst 20.8 –31.12.2018

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddjest lie õinn vitt jeeʹres ǩiõlljuâǥǥtõõzz: saujj-, juuʹlev-, tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs, kook vaʹsttee ǩeeʹrjtum ǩiõl noormi da ođđ terminologia noormtummšest. Ǩiõlljuâǥǥtõõzz jie vueiʹt noorrõõttâd nuʹtt täujja ko ääiʹjben uuʹccuum resuursi diõtt. Ǩiõlljuâǥǥtõõzz noorrâʹtte jäänmõsân koumm vuâra loppeeʹjj pooddâst. Tän diõtt noormtemproseʹss lij meälǥab ko ääiʹjben.

Ǩiõlljuâǥǥtõõzzi lââʹssen Sääʹm Ǩiõllkalddja leäʹt alttuum piiddâmsääʹmǩiõl tuâjj-joouk, koon tuâjjan lij noormted piiddâmsääʹmǩiõl ǩeeʹrjtemriâšldõõǥǥ. Juʹrddjen lij, što tuâjj-joukk noorrââtt vuõssmõs vuâra ääiʹjmõsân ǩieʹssmannust.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimm õinn Säʹmmlaž Parlamentaarlaž suåvtõõzz vueʹlnn da Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåimmjummuš juätkkai Sääʹmtiiʹǧǧi õhttsažtuâjjan. Lääʹddjânnam Sääʹmteʹǧǧ jååʹđat õhttsažtuâj. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi kõskkpoddsaž jååʹđteejen tuåimm Lääʹddjânnam Sääʹmteeʹǧǧ mä. sääʹm ǩiõllaaʹššipiisar Marko Marjomaa.

Sääʹm ǩiõli noormtemtuâj puõʹttivuõtt lij õinn pannčiõlǥas, ko põõšši teäggtummuž ij leäkku.

 

Lââʹssteâđaid oudd Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi kõskkpoddsaž jååʹđteei Marko Marjomaa.

marko.marjomaa(at)samediggi.fi, +358 10 839 3183, +358 50 438 2484

www.giella.org