Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩtuåimmkååʹdd eʹtǩǩõshämmaz pirr teâđte Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaid

Sääʹmteʹǧǧlääʹǩǩtuåimmkåʹdd teâđti sääʹmteʹǧǧlääʹjj muttsen eʹtǩǩuum hämmaz pirr Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaid da tuâjjlažkådda tiuddsåbbar ooudpeäʹlnn õnnum teâđtempooddâst. Eʹtǩǩõshämmaz vuõlttee täʹbbe ceäʹlǩǩemnalla. Täävtõssân lij, što Sääʹmteʹǧǧ ǩiõttʼtââll muuttâseʹtǩǩõõzz påʹrǧǧmannu ääiʹj.

– Kõrr saǥstõõllmõõžž lie tuâǥǥpeäʹlnn da tuåimmkååʹddest leäʹp õsttâm ååʹn maksiim. Ååʹn Sääʹmteʹǧǧ âlgg ärvstõõllâd õõutveäkka sääʹmõhttsažkooʹddin, lij-a eʹtǩǩõs priimmâm nalla, õʹhtteǩeäss Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Ceäʹlǩǩemääiʹj mâŋŋa čõõđtet sääʹmteʹǧǧlääʹjj 9 § saǥstõõllmõõžž di Sääʹmteeʹǧǧ siiskâž ǩiõttʼtõõllmõõžž. Sääʹmteʹǧǧ âlgg priimmâd eʹtǩǩõõzz, što tõt ouddneʹči riikkpeeiʹvid ǩiõttʼtõõllâm nalla.

– Nuʹtt eeʹǩǩpeäʹl kõrr tuâjj lij ååʹn tueʹǩǩen da leäʹp õsttâm õõut kõskktäävtõõzz. Pueʹtti lääuʹǩ lie eʹtǩǩõshämmaz ceäʹlǩǩemäiʹǧǧ da Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõttʼtõõllâm. Tuäivam ååʹn säʹmmlain aktiivlažvuõđ ääʹššest, juätkk Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso.

– Eʹtǩǩõshämmaz ǩiõččeen lij šiõǥǥ muʹštted, što häämas lij täi saǥstõõllmõõžži puåđõs da vaʹsttad tõn liinj, koozz saǥstõõllmõõžžin leäʹp piâssâm, ceälkk Sääʹmteeʹǧǧ vs. lääʹǩǩpiisar Kalle Varis.

Vuõiggâdvuõttministeria mõõnni skamm-mannust vuâđđääm tuåimmkååʹdd tuâjj lij vuâđđõõvvâm vuâđđvuõiggâdvuõđid, jeeʹres vuâđđlääʹjj õõlǥtõõzzid da Lääʹddjânnam meeraikõskksaž ooumažvuõiggâdvuõttõõlǥtõõzzid di Õhttõõvvâm meerkooʹddi alggmeerai vuõiggâdvuõđi čõõđtõʹsse.

Lââʹssteâđ eʹtǩǩõshämmaz kõskksaž eʹtǩǩõõzzin:

 

Lââʹssteâđaid ouʹdde:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ II väärrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso puh. +358 40 187 1331, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Vs. lääʹǩǩpiisar Kalle Varis, 010 839 3187, kalle.varis(at)samediggi.fi