Oulu universitetta teäggtõs sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹli škooultõshaʹŋǩǩõʹsse

Mättʼtõs- da kulttuurministeria miõđi Oulu universitetta 750 000 euro haʹŋǩǩõsteäggtõõzz sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹli škooultõshaʹŋǩǩõʹsse. Haʹŋǩǩõsooccjen leäi Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituutt da õhttsažtuejjkueiʹmmen pedagoogtiõđi tiõđkåʹdd, Sääʹmvuuʹd škoouʹlʼjemkõõskõs da Sääʹmteʹǧǧ. – Haʹŋǩǩõsteäggtõs lij samai rämmai oođâs, tuâtt Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio. Vääʹnn sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹlin lij leämmaž kuuʹǩǩ teâđast da tuejjliistâst pâʹjjen. Uʹčteeʹlvueʹjj pueʹrummuš peäggtet Sääʹmteeʹǧǧ vaalpoodd  tuåimmjemprograammâst še.

Sääʹmteʹǧǧ viiǥǥi kålggmannust čõõđ ouddčiõlǥtõõzz sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹli vuäǯǯamvuõđâst, vueʹjjest da škoouʹlʼjemtaarbin. – Sääʹmǩiõllsaž uʹčteeʹlin lij samai jõnn vääʹnn tõn diõtt, go vuõssmõs sokkpuõlvvõõǥǥi uʹčteeʹl lie pääʹccmen jeältõʹǩǩe da ođđ uʹčteeʹl valmštâʹvve čuuʹt meälǥžet, maainâst Sääʹmteeʹǧǧ škoouʹlʼjempiisar Ulla Aikio-Puoskari. – Šuurmõs vääʹnn lij âiʹdde sääʹmǩiõllsaž aaunâsuʹčteeʹlin. Aaunâsuʹčteeʹlvääʹnn lij leämma õhtt šuurmõs cõgldõõzzin sääʹmǩiõllsaž mättʼtõõzz veeidummšest vuâđđmättʼtõõzz  pââiklaassin. Plaanum haʹŋǩǩõõzz mieʹrren lij nuuʹbb beäʹlnn vueiʹtlvâʹstted juʹn ââʹnteei uʹčteeʹlid sääʹmǩiõli mättʼtõõllmõš  da sääʹmǩiõllsaž mättʼtemtuejj, nuuʹbb beäʹlnn vueiʹtlvâʹstted pannââʹnteei oummid aaunâsuʹčteeʹl ââʹntemvuõđ haʹŋǩǩummuš.

Mättʼtõs- da kulttuurministeria miõđi uʹčteeʹlškooultõõzz ooudâsviikkâmhaʹŋǩǩõõzzid õhttsiʹžže 12 miljoon euʹrred. Spesiaalveäʹǩǩvuõđi täävtõssân lij Uʹčteeʹlškooultõõzz Ooudâsviikkâmprograamm  tiuʹddepiijjmõõžž ooudummuš. Veäʹǩǩvuõđ miõʹtteš škoouʹlʼjem- da kulttuurministeria tuåimmvoudda kuulli universiteeʹttid da ämmatõllškooulid, koin lij uʹčteeʹlškoouʹlʼjemtuejj.  Spesiaal valdiaveäʹǩǩvuõđid miõʹtteš õhttsiʹžže 12,7 miljoon euʹrred 1-3-ekksaž haʹŋǩǩõõzzid, kook jåʹttje eeʹjjest 2018. Haʹŋǩǩõõzzin oođeet uʹčteeʹli vuâđđ-, harjjnâʹttem- da tiuddeemškoouʹlʼjummuž. 25 haʹŋǩǩõssâd koid teäggtet, lie vueʹss uʹčteeʹlškooultõõzz ooudâsviikkâmprograamm.

MKM teâđtõs 15.6.2018: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/%20korkeakoulujen-opettajankoulutuksen-kehittamishankke-2

 

Lââʹssteâđaid oudd:

Škoouʹlʼjempiizar Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi, 010 8393 112