Oulu universitehta oaččui ruhtadeami sámegielat ávnnasoahpaheddjiid skuvlenprošektii

Oahpahus- ja kulturministeriija juolludii Oulu universitehtii 750 000 euro sámegielat ávnnasoahpaheddjiid skuvlenprošektii. Prošeaktaohccin lei Oulu universitehta Giellagas-instituhtta ja ovttasbargoguoibmin bajásgeassindiehtagiid dieđagoddi, Sámi oahpahusguovddáš ja Sámediggi. – Prošeavtta ruhtadeapmi lea duođaid buorre ođas, illuda Sámedikki sátnejođiheaddji Tiina Sanila-Aikio. Sámegielat oahpaheddjiid váilun lea leamašan guhká min dieđus, ja oktan deháleamos áššiin bargolisttus. Oahpaheaddjidili buorideapmi namuhuvvo maiddái Sámedikki válgabaji doaibmaprográmmas.

Sámediggi ollašuhtii golggotmánus ovdačielggadeami, mas čielggaduvvojedje sámegielat oahpaheddjiid fidnen, dilli ja skuvlendárbbut. – Sámegielat oahpaheddjiin lea vátnivuohta, daningo vuosttaš buolvva oahpaheaddjit leat juo báhcán dahje báhcime ealáhahkii, eaige ođđa oahpaheaddjit válmmaštuva nu olu ja johtilit go mis livččii dárbu, muitala Sámedikki skuvlenčálli Ulla Aikio-Puoskari. – Vátnivuohta guoská namalassii sámegielat ávnnasoahpaheddjiid. Ávnnasoahpaheddjiid vátnivuohta lea hehtten duođaid olu sámegielat oahpahusa viiddideami vuođđooahpahusa bajit luohkáide. Prošeavtta ulbmilin lea láhčit gelbbolaš oahpaheddjiide vejolašvuođa sámegielaid studeremii ja sámegielat oahpahusbargui. Prošeakta lágida dasa lassin maiddái dakkár sámegielat bargiide, geat oahpahit, muhto geain ii leat gelbbolašvuohta, vejolašvuođa háhkat ávnnasoahpaheaddji gelbbolašvuođa.

Oahpahus- ja kulturministeriija juolludii oahpaheaddjiskuvlejumi ovddidanprošeavttaide oktiibuot 12. miljovnna euro. Sierraveahkkeruđaid ulbmilin lea ovddidit Oahpaheaddjiskuvlejumi ovddidanprográmma. Veahkkeruhta mieđihuvvui oahpahus- ja kulturministeriija doaibmansuorgái gullevaš universitehtaide ja ámmátallaskuvllaide, maid bargguide gullá oahpaheddjiid skuvlen. Erenomáš stáhtaveahkit juolluduvvojedje oktiibuot 12,7 miljovnna euro, 1–3 jagát prošeavttaide. Dat álget jagi 2018. Prošeavttat sihke ođasmahttet oahpaheddjiid vuođđo-, oahpistan- ja dievasmahttinskuvlejumi ja nannejit allaskuvllaid ja skuvlema lágideddjiid ovttasbarggu. Ovddidanprošeavttat, mat ruhtaduvvojit, leat oktiibuot 25. Dat leat oassin oahpaheaddjiskuvlejumi ovddidanprográmma.

Oahpahus- ja kulturministeriija dieđáhus 6.2018: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/%20korkeakoulujen-opettajankoulutuksen-kehittamishankke-2

 

Lassidieđut:

Skuvlenčálli Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi, 010 8393 112