Sääʹmteʹǧǧ ååcc tuåimmpäiʹǩǩ huõllʼjeei

Sääʹmteʹǧǧ ååcc

TUÅIMMPÄIʹǨǨ HUÕLLʼJEEI

Mieʹrräiggsaž tiuddpeivvsaž tuõjju 30.7.2018 – 31.5.2019. Sajoozz tuåimmpäiʹǩǩhuõllʼjeei tuâjaid koʹlle vahttmäästar tuâj, äʹššneǩ-kääzzkõs, såbbri da šõddmõõžži riâššmõʹšše kuulli tuâj di taarb mieʹldd paaiʹǩi čiistân âânnmõš. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj oudldem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâj oʹnstam håiddmõõžž veäʹǩǩte riʹjttjeei tuâjast haʹrjjnummuš sueʹrj tuâjain, jiõččaltteemvuõtt da soojjlõsvuõtt di pueʹrr vuârrvaaiktem- da äʹššneǩ-kääzzkâʹsttemtääid. Riʹjttjeei eŋglõs da ruõcc ǩiõl tääidaid ǩiõččât pueʹrren. Tuâjast ââʹnet 3 määnpââʹj ǩiõččlõddâmääiʹj.

Päʹlǩǩ meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI/II mieʹldd, vuâđđpäʹlǩǩ 1 868,01 euʹrred/mp, koon lââʹssen määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuâjast haʹrjjnem mieʹldd meäʹrrõõtti haʹrjjnemlõõʹzzid. Ooccmõõžžid mätt- da tuâjjtuõđštõõzzivuiʹm âlgg šâdd tuåimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 29.6.2016 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin Sajos, 99870 Inari leʹbe neʹttpååʹšt mieʹldd info@samediggi.fi

Lââʹssteâđaid tuâjast oudd markknâʹsttemjååʹđteei Katariina Guttorm, teʹl. 010 839 3109. Sääʹmtegga da sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoʹsse vuäitt tobdstõõttâd addrõõzzin www.samediggi.fi  da www.sajos.fi

8.6.2018 Sääʹmteʹǧǧ