Lappi mäddkåʹddoođõs – Kõõjjõs kääzzkõõzzi ââʹnnem da puõʹttiääiʹj kääzzkâʹsttemtaarbi pirr

Kõõjjõõzz mieʹrren lij noorrâd teâđ Lappi mäddkååʹdd jeälsteeʹjin ǩiõččlâsttmõõžži pirr sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzin, kääzzkâʹsttemtaarbin da vuârddmõõžžin mäddkååʹdd kääzzkâʹsttemlåppõõzz raajjâm diõtt. Teâđaid ǩiõttʼtõõlât peittsest da kõõjjõʹsse vaʹstteet nõõmteʹmen, nuʹtt što vaʹstteei persoon ij puäʹđ õlmmsa. Kõõjjõõzzâst lie 10 kõõččmõššâd da tõõzz vaʹsttummuš veekk nuʹtt 15 minuuttâd. Puåđõõzzi pirr mušttlep eeʹjj 2018 äiʹǧǧen.

Späʹssbõõššâp čuuʹt juʹn ooudǩiõʹtte tuu vaʹsttõõzz ooudâst.
Lappi mäddkååʹdd vuässadvuõtttuâjj-joukk.