Midjiide šaddá ođđa Lappi – Johtinplána beaivemearit Sámeguovllus

OĐĐA LAPPI -johtinplána beaivemearit Sámeguovllus:

Soađegilis, Anáris, Ohcejogas ja Eanodagas ordnejuvvo beaivvi áigge sámegielat dilálašvuohta, gos lea maid dulka mielde. Báikki alde leat maiddái davvisámegielat bargit. Sáhtát ságastallat sámegielat bálvalusaid válmmaštallin sihke sámegielat prošeaktabargiiguin ja jearrat ođastusa birra.

Mán/Vuo 28.5. Soađegilis

Dis/Maŋ 29.5. Anáris

Gas 30.5. Ohcejogas

Duo 31.5. Eanodagas

Geahča dárkkit prográmma:

www.lapinmaakunta.fi/uusilappi ja gielddadálu almmuhantávvalis.

 

Midjiide šaddá ođđa Lappi

Ovtta Lappi šaddadeapmái dárbbašuvvo olles eanagoddi!

Eanagotte- ja sode-ođastus leat stuorra ođastusat, mii guoská maid du. Mii, ođastusa válmmaštallit, johtit miehtá Lappi miesse-geassemánus 2018 muitaleamen eanagotteođastusa birra ja guldaleamen du.

Boađe ságastallat minguin njunnálagaid ja váikkut dasa, mo ihtáža Lappi doaibmá! Vuolábealde gávnnat johtinbáikkiid ja beaivemeriid.

Dahkat seammás maid jearahallama, man ulbmilin lea čoaggit dieđuid Lappi eanagotti ássiin sosiála- ja dearvvašvuođabálvalan-vásáhusain, bálvalandárbbuin ja vuordámušain eanagotti bálvalanlohpádusa čállima várás. Sáhtát vástidit gažadeapmái maid interneahtas ja dat jorgaluvvo iešguđege sámegillii.

Mii lea eanagotte- ja sode-ođastus ja manin dat dahkkojuvvo?

Eanagotte- ja sode-ođastusain sihkkarastit, ahte buohkain lea boahttevuođas buori kvalitehta ja dásseveardásaš almmolaš bálvalusat juohke sajes riikkas.

Ođastus váikkuha buohkaid 180 000 lappilačča bálvalusaide.

Ođastus guoská sullii 9 000 olbmo barggu min eanangottis.

Boahttevaš eanagottis lea mearkkašahtti doaimmat

Eanagoddi vástida jagi 2020 rájes earret eará sosiála- ja dearvvašvuođafuolahusas, bargo- ja fitnodatbálvalusain, šibitdoavttirfuolahus, sadjásašvuođabálvalusain, eanagottelávvemis ja gádjundoaimmain.  Lassin eanangotti ordnenvástui sirdašuvvet ovdamearkan guovlluid ovdáneapmi, johtalusa plánen, birasdearvvašvuođafuolahus sihke eanangotti identitehta ja kultuvrra ovddideapmi.

Mo bálvalusat boahttevuođas buvttaduvvo?

Eanagoddi ordne bálvalusaid iešguđege vuogi mielde, ássiid dárbbuid mielde ja lahka olbmuid. Bálvalusat ođastuvvojit digitálalažžan dakkár áššiin, maiguin dat lea heivvolaš.

Ođđa doaibmanvuogit váldojuvvojit atnui ja ássiid váikkuhanvejolašvuođat bálvalusaid ovddideamis lassánit.

Váikkut!

Gii mearridan du bálvalusain? Geavat iežat jiena historjjálaš vuosttas eanagotteválggas!

Lassidieđut:

Plánjjeadji Sarita Kämäräinen, sarita.kamarainen(at)samediggi.fi/ +358 40 724 8224

www.lapinmaakunta.fi