Oahpahusráđđehusa stáhtaveahkit giellalávgundoaimmaid ovddideapmái leat dál ohcan láhkái

Oahpahusráđđehus lea almmuhan ohcan láhkái jagi 2018 stáhtavehkiid giellalávgundoaimmaid viiddideami várás. Juohkin láhkái lea 842 000 euro. Stáhtavehkiid ulbmilin lea Suoma giellaskuvlenpolitihka mielde lasihit ja viiddidit suopmelaččaid giellamáhtu giellalávgun- ja eará guovttegielat oahpahusa ovddidemiin. Stáhtaveahkit leat oaivvilduvvon árabajásgeassima, ovdaoahpahusa ja vuođđooahpahusa ordnejeaddjiide. Ohcanáigi lea 3.5.-4.6.2018 dmu 16.15 rádjái.

– Ovddit jagiin dát earenoamáš stáhtaveahkit leat mieđihuvvon maiddái sámi giellalávgundoaimmaid ovddideapmái, muitala Sámedikki skuvlenčálli Ulla Aikio-Puoskari. – Veahkkeruđaid leat ožžon ee. Ohcejoga, Soađegili ja Enodaga gielddat. Sámi giellalávgunluohkká lea doaibman Ohcejogas guokte jagi. Soađegili girkosiiddas sámi giellalávguma ovddideapmi álggahuvvui davvisámegiela giellabeasi vuođđudemiin ja Soabbáda skuvlla plánain lea dál maiddái sámi giellalávgunluohká vuođđudeapmi. Enodagas giellalávgunoahpahus ollašuhttojuvvo giela riggodahtti oahpahussan Heahtá skuvllas.

– Eará gielddain, mat ordnejit sámeoahpahusa, maiddái Gihttel ja Roavvenjárga leat ožžon stáhtaveahki giellalávgundoaimma ovddideapmái. Sámegielat árabajásgeassin ja davvisámegiela oahpahus besse johtui Gihttela Sirkka-gilis mannan čavčča. Roavvenjárggas dát stáhtaveahkki dagai vejolažžan sámegiela oahpahusa ovddideaddji oahpaheaddji bálkáheami ja plánain lea maid guovttegielalaš oahpahusa álggaheapmi boahttevaš jagiin.

Lassedieđut Oahpahusráđđehusa stáhtavehkiid ohcamis.