Ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž oʹhjjeemjoukk noorõõđi da riâššõõđi

Sääʹmteʹǧǧ kååččai sääʹm kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž jäʹrjsteei kooʹddid da õhttõõzzid 26.4. vuõssmõs ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž oʹhjjeemjoouk såbbra. Oʹhjjeemjoukk lij såbbreʹstes riâššõõttâm da mainstõõllâm ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž vaʹǯǯtõõzzi, oʹnnstummši di ääiʹjpoddsaž oouʹdeemtaarbi pirr. Oʹhjjeemjoouk saaǥǥtuõʹllʼjeeʹjen tuåimm Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Neeta Jääskö. Oʹhjjeemjoukk vaʹlljii kõskkvuõđstes väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen Rauni Äärelä-Vihriälä.

– Såbbrest čõnnõõđim õhttsaž täävtõʹsse oouʹdeed sääʹm kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž da raajjâd sääʹmpäärnai ǩiõlljeälltummša šiõǥǥ da nâânn pirrõõzz, ceälkk oʹhjjeemjoouk saaǥǥtuõʹllʼjeei Neeta Jääskö.

Sääʹmteʹǧǧ tuʹmmji rosttovmannu 2017 såbbrest oʹhjjeemjoouk alttummšest, da sääʹm kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž jäʹrjsteei kååʹdd da õhttõõzz lie nõõmtam jiijjâz eeʹttǩeeʹjid oʹhjjeemjouʹǩǩe. Oʹhjjeemjoouk tuåimmpââʹjj lij nellj eeʹjj, da tõt tuejjad tuâj sääʹm kulttuur- da ǩiõllpieʹsstuåimmjummuž kuʹǩesäiggsaž oouʹdummuž ouʹdde Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllsuåvtõõzz vuäʹppstõsuʹvddi orgaanân. Oʹhjjeemjooukâst lie mieʹldd Sääʹmteeʹǧǧ lââʹssen Uccjooǥǥ kåʹdd, Aanar kåʹdd da Anarâškielâ servi, Jeänõõǥǥ kåʹdd, Suäʹđjel kåʹdd, Oulu gåårad, Ruäʹvnjaarǥ gåårad da City-Sámit ry.

Lââʹssteâđ:

Mä. ǩiõllpieʹssoʹhjjeei Annika Pasanen, teʹl. 010 839 3119, annika.pasanen(at)samediggi.fi

Ǩieʹsskumikampanja kondoom še koolm sääʹmǩiõʹlle

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõõzz tän eeʹjj teeman lie seksuaaltiõrvâsvuõttääʹšš. Teema kuuleeʹl nuõri kõõskâst tobddum Ǩieʹsskumikampanja kondoom jåårǥle Lääʹddjânnmest mainstum koolm sääʹmǩiõʹlle. Kampanjaaʼje kuulli Räʹǩstõõllâm-määstar-seksuaaltiõrvâsvuõttkõõjjõõzz vuäitt tuejjeed še säämas.

Ǩieʹsskumikampanja mušttal nuõrid, mõõn tääʹrǩes lij ââʹnned kondoom. Kampanja mušttat, što pukin õõlǥče leeʹd seämma seksuaalvuõiggâdvuõđ da vueʹlǧǧemsââʹj ââʹnned cõõggõõttmõõžž di vuäǯǯad teâđ staan cõõggõõttmõõžžâst.

Sääʹmǩiõllsaž Ǩieʹsskumi lie vuäǯǯmest nuõrisuåvtõõzz riâššâm šõddmõõžžin di alggmeerai musikkšõddmõš Ijahis Idjast.

Kampanjast lie mieʹldd YleX, Suomen Punainen Risti, Väestöliitto, Syöpäjärjestöt da Sotilaskotiliitto. Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria tuärjjad kampanja. Kampanja äiʹǧǧen jueʹjjet 220 000 ǩieʹsskumid jeeʹres šõddmõõžžin.

Lââʹssteâđ:

Kaisa Tapiola-Länsman, 050 382 5179, kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi

Sari Hälinen, sari.halinen@vaestoliitto.fi

 

 

Mieʹrräiggsa projeʹktt-tuâjjla Sääʹm-musikk-kõõskõʹšše

Tuâjj älgg 4.6 da peštt 31.8.2018 räjja. Projeʹktt-tuâjjla tuõjju kooll jm. sääʹm-musikk-kõõskõõzz veäʹǩǩteeʹjen tuåimmjumuš di Iinteʹmes iinn alggmeerai musikkfeʹsttvaal veäʹǩǩpuuʹtʼteei tuâi. Tuâi oʹnnstemvuõđlaž håiddmõõžž oouʹdad ââʹnteei škoouʹlʼjumuš, sääʹmǩiõlsilttõs di riʹjttjeei eŋgglõsǩiõl silttõs. Projeʹktt-tuâjjla päʹlǩǩmõš meäʹrrjââvv Lääʹddjânnam sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtttääʹzz VII/I mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 1 755,62 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset 24 %:t sääʹmvuuʹd lââʹss da tuâjjtobddmõõžž mieʹldd meäʹrrjâʹvve tuâjjtobddâmlääʹzz. Projeʹktt-tuâjjla tuåimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõõzz Sajoozzâst.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzineez âʹlǧǧe vuõltteed sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkådda 11.5.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõʹsse Sajos, 99870 Aanar. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd sääʹm-musikk-kõõskõõzz plaaneei Oula Guttorm teʹl. 050 574 2765, oula.guttorm(at)samediggi.fi. Sääʹmteeʹǧǧ tuåimmjumuʹšše vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi da Iinteʹmes iinn-alggmeerai musikkpoʹdde addrõõzzâst: www.ijahisidja.fi.

Aanrest 17.4.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Puäʹđ saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr Vuõčču 23.4.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs reäšš såbbres õhttvuõđâst saǥstõõllâmpoodd Vuâčč škooulâst vuõssaarǥ 23.4.2018 čiâss 18-20. Poodd mieʹrren lij kaaunõõttâd vuuʹd säʹmmlaivuiʹm da uʹvdded vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

Sääʹmteeʹǧǧ toimmplaan-tällõsarvvlõõzz 2018 mieʹldd halltõõzz såbbrid riâššât vuäittmõõžž mieʹldd Uccjooǥǥâst, Vuâččast, Heʹlssnest, Jeänõõǥǥ Karesâvvnest da Aanrest. Såbbri õhttvuõđâst riâššât päiʹǩǩ-kååʹddest saǥstõõllâmpoodd, koʹst halltõs kaaunââtt vuuʹd säʹmmlaivuiʹm, mušttal õʹhtteǩieʹzzeeʹl halltõspââʹj tooimin da oudd pannveerǥlab vuäittmõõžž saǥstõõllâd ääiʹjpoddsaž aaʹšši pirr.

– Riâžžim vuõssmõs saǥstõõllâmpoodd vueiʹvvgååradvuuʹd säʹmmlaid täʹlvvmannust Heʹlssnest. Saǥstõõllâmpooddi mieʹrren lij nââneed sääʹmõõutstõõzz da Sääʹmteeʹǧǧ kõskksaž dialoog õhttsaž aaʹšši ooudeem diõtt, särnn Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio.

Puõʹtti saǥstõõllâmpoodd riâššât Vuâčč škooulâst 23.4.2018 čiâss 18-20.

– Tuäivtam Vuâčč vuuʹd säʹmmlaid tiõrvpueʹttjen vaalpââʹj nuuʹbb saǥstõõllâmpoʹdde. Puõʹtti saǥstõõllâmpooddi pirr iʹlmmtep ǥu tõk lie ääiʹjpoddsa, Sanila-Aikio särnn.

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

 

 

 

Seuʹrre ääiʹjpoddsaž aaʹššid Sääʹmteeʹǧǧ some-kanaalin

Sääʹmteeʹǧǧ veerǥlaž Facebook– da Twitter-seeidain piâzzak seuʹrrjed Sääʹmteeʹǧǧ ääiʹjpoddsaž šõddmõõžžid, toimmjummuž, bieʹllväʹlddmid di haʹŋǩǩõõzzid.

Sosiaalʼlaž media seeidai jurddjen lij ooudeed teâđ vuäǯǯmõõžž Sääʹmteeʹǧǧ pirr. Haaʹleep puʹhtted Sääʹmteeʹǧǧ tooimid âʹlddlab säʹmmlai aarǥ, Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio särnn.

Nuʹtt še Sääʹmteeʹǧǧ ođđ neʹttseeid lie õlmstõttum da ođđ materiaal puuʹtʼtummuš seeidaid lij jååʹttmen. – Seeidaid peeiʹvtet čõõđ ääiʹj, što pâʹsttep pueʹrben kääzzkâʹstted seeidai õõʹnnʼjid da teâđ käunnʼje soojjlubun, juätkk Sääʹmteeʹǧǧ mä. saaǥǥtempiisar Johanna Alatorvinen.

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥtemstrategia

Sääʹmteʹǧǧ priimi saaǥǥtemstrategia såbbreʹstes 19.6.2017. Strategia mieʹrren lij oʹhjjeed da ooudeed Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥtummuž. Ođđ saaǥǥtemneävvaid lij tarbb, ǥo nuʹtt 65 % Lääʹddjânnam säʹmmlain jeälste sääʹm dommvuuʹd åålǥbeäʹlnn. Tän õõl saaǥǥtem ooudummuš lij vieʹltʼtem Sääʹmteeʹǧǧ toiʹmmjem vääras da juuʹrdeeʹl tõn, što sääʹmkõõččmõõžž puäʹtte ouʹdde vuõigg raami seʹst.

Saaǥǥtemvuâđđjurddjen äävas da viõusâs saaǥǥtemstrategia meâldlaž saaǥǥtummšest lij, što sääʹmkõõččmõõžžid kuõskki teâđjååttmõš puârran, šiõǥǥ vaaldâšm da säʹmmlai vueiʹttemvuõtt vaaikted siʹjjid kuõskki tuʹmmstõktuõjju. Sääʹmteʹǧǧ âânn saaǥǥtummšest äʹrbbvuõđlaž naaʹli lââʹssen še sosiaalʼlaž media neävvaid aktiivlanji.

Sääʹmteʹǧǧ lij piijjâm vääraid eeʹjj 2018 tällõsärvvlõʹsse nuʹtt oskkum oummi ǥo tuâjjlažkååʹdd saaǥǥtemškooultõõzz jäʹrjstummša. Lââʹssen Sääʹmteʹǧǧ lij paʹlǩǩääm mieʹrräiggsaž saaǥǥtempiisar. Saaǥǥtempiisar alttii tuâjstes pâʹzzlâšttam-mannust 2018 da suu tuâjjan lij plaanâd, seuʹrrjed, viikkâd čõõđ da koordinâʹstted Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥtummuž.

www.facebook.com/saamelaiskarajat/

www.twitter.com/Saamelaiskaraja

Lââʹssteâđ:

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥtempiisar Johanna Alatorvinen teʹl. 040 553 493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi

Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Mieʹlddõõzz

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla VAAL-LUʹVDDKÅÅʹDD PIISAR

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla

VAAL-LUʹVDDKÅÅʹDD PIISAR

mieʹrräiggsaž tuâj ääiǥas 1.6.2018-31.12.2019. Vaal-luʹvddkåʹdd toimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Piisar tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâllsiʹžžen valmštõõllâd da toiʹmme piijjâd vaalid di toiʹmmjed vaal-luʹvddkååʹdd valmštõõllʼjen da piisren såbbrin.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj oudldem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâjast oʹnnstummuž veäʹǩǩat suåppi õllškooultuʹtǩǩõs di vaaldšmallaš tuâjai da säʹmmlaid kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹšši tobddmõš. Päʹlǩǩummuš meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz III/I-III – IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ kõõskâst 3064,92-2596,52 euʹrred /mp).

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzivuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 9.5.2018 čiâss 15:00 mõõneeʹst addrõõzzin Saamelaiskäräjien vaalilautakunta, Sajos, 99870 Inari. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Janne Näkkäläjärvi, neʹttpååʹšt: janne.nakkalajarvi(at)gmail.com. Sääʹmteeʹǧǧ toimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 9.4.2018, Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd

 

Ǩeäss-a tuu miõll ooudeed sääʹmǩiõllsaž nuõrituâj? Puäʹđ Walkers- tuõjju!

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij vuäǯǯam Aseman Lapset rõ Walkers-tooim liikkeei nuõrituâj aaut (Walkers autt, leʹbe wauto) ââʹnnma čõhččmannust rosttovmännǥa 2018. Jurddjen lij ǩiõččâd, mäʹhtt liikkeei nuõrituâjj suåvči sääʹmvoudda. Autt liikkad täi neellj määnpââʹj äiʹǧǧen säʹmmlai dommvuuʹdest, mâʹte Uccjooǥǥ, Aanar, Jeänõõǥǥ da Suäʹđjel Lappi paalǥâskååʹdd vuuʹdest. Walkers toiʹmmjem vuâđđan lij staanlaž pääʹlǩtaa tuejjeei rääʹvesoummi nuõrid uʹvddem äiʹǧǧ.

Wauto lij sääʹmvuuʹdest jååʹđeeʹn määŋgǩiõllsaž da -kulttuurlaž sââʹjj, koʹst pukin lij vuõiggâdvuõtt mainsted jiiʹjjes jieʹnnǩiõl. Aautâst lij pâi aainâs õhtt sääʹmǩiõltäiddsaž rääʹvesooumaž, koin vuäitt ââʹnned sääʹmǩiõl. Aautâst tuejjee kooʹddi da sieʹbrkooʹddi nuõrituâjjla õõutsââʹjest pääʹlǩtaa tuejjeeʹjivuiʹm. Aaut õhttân jurddjen lij vaʹstteed jõnn taʹrbbe vuäǯǯad sääʹmǩiõllsaž nuõrituâj säʹmmlai dommvuuʹdest.

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs ååcc ååʹn sääʹmǩiõllsaid pääʹlǩtaa tuejjeeʹjid Walkers-toiʹmmjummša. Aseman Lapset rõ oudd škooultõõzz pääʹlǩteʹmes tuâjjlaid Walkers-vuâđđjurddjin da tuõjju vuäiʹtte ooʒʒõõttâd puk pâʹjjel 18-ekksa. Jurddjen lij vuäǯǯad mieʹldd tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹm mainsteeʹjid pääʹlǩteʹmes tuâjjliʹžžen. Wauto liikkad vuõss-sââʹjest vuudin, koin jie leäkku pääiʹǩ nuõrid.

Wauto konseʹptt lij õõutǩeârddsaž: mõõnât tok, koʹst nuõr lie da puuʹtet staanlaž rääʹvesoummid sij ääʹjtummša. Kuâsstet kooʹfin, speâllat da mainstet  rääʹvesoummivuiʹm. Taarb mieʹldd nuõrr ooumaž vuäǯǯ še čiŋŋlab oʹhjjõõzz jieʹllemvuâkkses. Wauto vuäʹmast da tõn tooim koordinâstt Aseman Lapset rõ. Tâvva puõʹtti autt lij organisaatiost kuälmad, da tõt lij haʹŋǩǩuum Lääʹdd Lions-leett sǩiâŋkktieʹǧǧivuiʹm.

Sääʹmǩiõllsaž nuõrituâjj ij leäkku ääiʹjben jiânnai riâššum Lääʹddjânnmest. Uccjooǥǥ kååʹddest toiʹmmji sääʹmǩiõllsaž nuõrituâjjlaž mättʼtõs- da kulttuurministeria miõttâm projeʹktt-teäggtõõzzin pâʹjjel eeʹjj, toimmjummuš puuđi čâhčča 2015. Nuõr õʹnne sääʹmǩiõllsaž nuõrituâjjla pueʹrren, ǥo vuõss vuâra nuõr põʹstte ââʹnned jiiʹjjez jieʹnnǩiõl nuõrituâjast.

Wauto toimmjummša vuäitt tobdstõõttâd Sääʹmnuõri čeäppõspeeiʹvin Aanrest 12.4.2018. Ođđeeʹjjmannust ǩieʹssmannu räjja Wauto toiʹmmai Kihttel  da Suäʹđjel vuuʹdin, koʹst tõn toimmjummšest vaʹsttee kooʹddin nuõrikääzzkõõzz.

Lââʹssteâđ:

Kaisa Tapiola-Länsman
Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisar
kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi
050 382 5179

Niilo Karjalainen
Wauto-toimmvaʹstteei, Aseman Lapset rõ
niilo.karjalainen@asemanlapset.fi
040 575 9364