Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla VAAL-LUʹVDDKÅÅʹDD PIISAR

Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd iʹlmmat ooccâmnalla

VAAL-LUʹVDDKÅÅʹDD PIISAR

mieʹrräiggsaž tuâj ääiǥas 1.6.2018-31.12.2019. Vaal-luʹvddkåʹdd toimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest. Piisar tuâjjan lij vaal-luʹvddkååʹdd vuâllsiʹžžen valmštõõllâd da toiʹmme piijjâd vaalid di toiʹmmjed vaal-luʹvddkååʹdd valmštõõllʼjen da piisren såbbrin.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj oudldem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (asetõs 1727/95). Tuâjast oʹnnstummuž veäʹǩǩat suåppi õllškooultuʹtǩǩõs di vaaldšmallaš tuâjai da säʹmmlaid kuõskki vuõiggâdvuõđlaž aaʹšši tobddmõš. Päʹlǩǩummuš meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz III/I-III – IV/II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ kõõskâst 3064,92-2596,52 euʹrred /mp).

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzivuiʹm âlgg tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 9.5.2018 čiâss 15:00 mõõneeʹst addrõõzzin Saamelaiskäräjien vaalilautakunta, Sajos, 99870 Inari. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaal-luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Janne Näkkäläjärvi, neʹttpååʹšt: janne.nakkalajarvi(at)gmail.com. Sääʹmteeʹǧǧ toimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 9.4.2018, Sääʹmteeʹǧǧ vaal-luʹvddkåʹdd