Ǩeäss-a tuu miõll ooudeed sääʹmǩiõllsaž nuõrituâj? Puäʹđ Walkers- tuõjju!

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs lij vuäǯǯam Aseman Lapset rõ Walkers-tooim liikkeei nuõrituâj aaut (Walkers autt, leʹbe wauto) ââʹnnma čõhččmannust rosttovmännǥa 2018. Jurddjen lij ǩiõččâd, mäʹhtt liikkeei nuõrituâjj suåvči sääʹmvoudda. Autt liikkad täi neellj määnpââʹj äiʹǧǧen säʹmmlai dommvuuʹdest, mâʹte Uccjooǥǥ, Aanar, Jeänõõǥǥ da Suäʹđjel Lappi paalǥâskååʹdd vuuʹdest. Walkers toiʹmmjem vuâđđan lij staanlaž pääʹlǩtaa tuejjeei rääʹvesoummi nuõrid uʹvddem äiʹǧǧ.

Wauto lij sääʹmvuuʹdest jååʹđeeʹn määŋgǩiõllsaž da -kulttuurlaž sââʹjj, koʹst pukin lij vuõiggâdvuõtt mainsted jiiʹjjes jieʹnnǩiõl. Aautâst lij pâi aainâs õhtt sääʹmǩiõltäiddsaž rääʹvesooumaž, koin vuäitt ââʹnned sääʹmǩiõl. Aautâst tuejjee kooʹddi da sieʹbrkooʹddi nuõrituâjjla õõutsââʹjest pääʹlǩtaa tuejjeeʹjivuiʹm. Aaut õhttân jurddjen lij vaʹstteed jõnn taʹrbbe vuäǯǯad sääʹmǩiõllsaž nuõrituâj säʹmmlai dommvuuʹdest.

Sääʹmteeʹǧǧ nuõrisuåvtõs ååcc ååʹn sääʹmǩiõllsaid pääʹlǩtaa tuejjeeʹjid Walkers-toiʹmmjummša. Aseman Lapset rõ oudd škooultõõzz pääʹlǩteʹmes tuâjjlaid Walkers-vuâđđjurddjin da tuõjju vuäiʹtte ooʒʒõõttâd puk pâʹjjel 18-ekksa. Jurddjen lij vuäǯǯad mieʹldd tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹm mainsteeʹjid pääʹlǩteʹmes tuâjjliʹžžen. Wauto liikkad vuõss-sââʹjest vuudin, koin jie leäkku pääiʹǩ nuõrid.

Wauto konseʹptt lij õõutǩeârddsaž: mõõnât tok, koʹst nuõr lie da puuʹtet staanlaž rääʹvesoummid sij ääʹjtummša. Kuâsstet kooʹfin, speâllat da mainstet  rääʹvesoummivuiʹm. Taarb mieʹldd nuõrr ooumaž vuäǯǯ še čiŋŋlab oʹhjjõõzz jieʹllemvuâkkses. Wauto vuäʹmast da tõn tooim koordinâstt Aseman Lapset rõ. Tâvva puõʹtti autt lij organisaatiost kuälmad, da tõt lij haʹŋǩǩuum Lääʹdd Lions-leett sǩiâŋkktieʹǧǧivuiʹm.

Sääʹmǩiõllsaž nuõrituâjj ij leäkku ääiʹjben jiânnai riâššum Lääʹddjânnmest. Uccjooǥǥ kååʹddest toiʹmmji sääʹmǩiõllsaž nuõrituâjjlaž mättʼtõs- da kulttuurministeria miõttâm projeʹktt-teäggtõõzzin pâʹjjel eeʹjj, toimmjummuš puuđi čâhčča 2015. Nuõr õʹnne sääʹmǩiõllsaž nuõrituâjjla pueʹrren, ǥo vuõss vuâra nuõr põʹstte ââʹnned jiiʹjjez jieʹnnǩiõl nuõrituâjast.

Wauto toimmjummša vuäitt tobdstõõttâd Sääʹmnuõri čeäppõspeeiʹvin Aanrest 12.4.2018. Ođđeeʹjjmannust ǩieʹssmannu räjja Wauto toiʹmmai Kihttel  da Suäʹđjel vuuʹdin, koʹst tõn toimmjummšest vaʹsttee kooʹddin nuõrikääzzkõõzz.

Lââʹssteâđ:

Kaisa Tapiola-Länsman
Sääʹmteeʹǧǧ nuõripiisar
kaisa.tapiola-lansman@samediggi.fi
050 382 5179

Niilo Karjalainen
Wauto-toimmvaʹstteei, Aseman Lapset rõ
niilo.karjalainen@asemanlapset.fi
040 575 9364