Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla KOONTÂRPIISAR TUÂJ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla

KOONTÂRPIISAR TUÂJ

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2018 räjja. Koontârpiisar tuâjaid kooll jm. håiddad almmjallaš konttâr veäʹǩǩen mähsstrafiikk (Heeros), kaaupšemlaasktõõzz, nuʹtt jeeʹres veäʹǩǩteei tällõsvaaldâšm ǥo takai koontârpiisar tuâjaid. Koontârpiisar toiʹmmai taarb mieʹldd vaaldâšmpiisar sâjjsiʹžžen di håidd jeeʹres vaaldâšmjååʹđteei jeäʹrben meäʹrreem tuâjaid. Koontârpiisar toimmpäiʹǩǩ lij Aanrest Sajoozzâst.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj oudldem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (sääʹmteʹǧǧlääʹjjest uvddum asetõs 1727/1995). Tuâj oʹnstam håiddmõõžž ooudâs veäʹǩǩad määŋgbeällsaž härjjnummuš koontârtuâjaid. Uʹvddep äärv jiõččnaž da tääʹrǩes tuejjummša di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Päʹlǩǩ meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI da II joouk mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 1849,51 euʹrred /mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrrõõtti härjjnemlõõʹzzid.

Ooccmõõžžid mätt- da tuâjjtuõđštõõzzivuiʹm šâdd tooimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 9.4.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin Sajos, 99870 Inari leʹbe info@samediggi.fi Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106 Sääʹmteeʹǧǧ toimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 26.3.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla MIEʹRRÄIGGSAŽ JIEʹLLEMVUEʹǨǨPIISAR tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla

MIEʹRRÄIGGSAŽ JIEʹLLEMVUEʹǨǨPIISAR

tuâj. Piisar tuâjjan lij jm. valmštõõllâd sääʹm jieʹllemvuõʹjjid da sääʹm dommvuuʹd mäddââʹnnma kuulli aaʹššid toimmvouddses kuulli aaʹššin di tuejjeed jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši valmštõõllʼjen. Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt aainâs 31.12.2018 räjja. Teäggtõõzz ainsmâʹttem mâŋŋa tuâjj juätkkjeʹči eeʹjjest 2019.

Tuâj põõrǥât vuäǯǯad põõššjen eeʹjj 2019 äiʹǧǧen. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj oudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95).  Tuâj oʹnstam håiddmõš õõlǥat šiõǥǥ sääʹmkulttuur, sääʹmvuuʹd da -jieʹllemvuõʹjji tobddmõõžž. Päʹlǩǩ meäʹrrââtt Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/IV-II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 466,87 – 2 570,81 euʹrred /mp kõõskâst). ). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset tuâjast haʹrjjnem mieʹldd meäʹrrõõtti haʹrjjnemlõõʹzzid  di 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz, jõs tuâjjlaž tuejjad sääʹmvuuʹdest.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm šâdd tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 4.4.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin Sajos, 99870 Inari leʹbe addrõʹsse info@samediggi.fi. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ toimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 19.3.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Sää’mtee’gg te’lfonkõõskõs lij kidd 16.3.2018

Sää’mtee’gg te’lfonkõõskõs lij kidd 16.3.2018.

  • 16.3.2018 halltõõzz da tuâjjlažkååʹdd õõudâsviikkâm- da strategiasaǥstõõllmõš Aanrest.

 

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla mieʹrräiggsaž aaʹšši ouʹddepuʹhtti tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla

MIEʹRRÄIGGSAŽ AAʹŠŠI OUʹDDEPUʹHTTI TUÂJ

Aaʹšši ouʹddepuʹhtti väʹlddtuâjjan lij tuejjeed sosiaal- da tiõrvâsvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši ouʹddepuhttjen da piisren. Tuâjj älgg 2.4.2018 da poott 28.7.2018. Tuâjjla toimmpäiʹǩǩ lij sääʹmkulttuurkõõskõs Sajoozzâst, Aanrest.

Šiõttõsvuâđđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj ooudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95). Tuâi oʹnstam håiddmõõžž veäʹǩǩat ââʹnteei õllškooultuʹtǩǩõs, šiõǥǥ sääʹm sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj tobddmõš. Šiõǥǥ vaaldšmallaš tuâjai da täällvaaldšem tobddmõõžž ǩiõččât pueʹrren. Päʹlǩǩ meäʹrrââtt sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/IV-II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ lij 2 466,87 – 2 570,81 euʹrred/mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrrõõtti härjjnemlõõʹzzid.

Ooccmõõžž mieʹlddõõzzeezvuiʹm âʹlǧǧe tooimted sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 26.3.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin Sajos, 99870 Aanar / info(at)samediggi.fi. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ toimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 12.3.2018 Sääʹmteʹǧǧ

Ruanda snimldõõǥǥivuiʹm, saaʹnivuiʹm, suõmivuiʹm

Sääʹm päärnai kulttuurkõõskõs Mánnu vuäǯǯ kueʹssen UNICEF Pueʹrr täätt päkldõõzz da čeäppneʹǩǩen še tobddum Eija Ahvo pâsslašttâm-mannust. UNICEF lij ÕM päärnaiorganisaatio, kååʹtt toiʹmmai juõʹǩǩ åʹrnn maaiʹlmest pukin ǩeähnmõs sââʹjest åårrai päärnai beäʹlest. UNICEF âânn huõl, što päärna vuõiggâdvuõđ tiõrvâsvuõʹtte, škooultõʹsse da suõjjlummša teâuddje.

Ahvo tobdstõõđi UNICEF projeeʹktid jm. päärnaivuäʹpstemtoiʹmme, Päärnaid ǩeʹnnvõs škoouʹle da Nuõri One stop kõõskõʹsse Unicef mäʹtǩstes Ruandast Pueʹrr täätt päkldõssân. Kõllʼjummši täävtõssân lij vuäǯǯad mij päärnaid teâđsted maaiʹlm vueʹjj, jieʹllem, spraavdõõttmõõžž da puʹhtted tobddsa še UNICEF tuâj. Vaaiktemtuâj täävtõssân lij vuäǯǯad dommjânnmest še äigga põõšši muttsid päärnai pueʹrren nuʹtt õhttsažkååʹdd rajjsin ǥu oummi šiõttõõttmõõžžâst.

UNICEF Pueʹrr täätt päkldõs Eija Ahvo puätt škooulniiʹǩǩi kueʹssen Vuotsoon (20.3.), Âʹvvla (23.3.), Aanra (21.3.) da Čeʹvetjäurra (22.3.). Son maainast Unicef-tuâj pirr Afriikk Ruandast da jiiʹjjes ǩeʹddmääʹtǩ pirr snimldõõǥǥivuiʹm, saaʹnivuiʹm da laullʼjivuiʹm.

Lââʹssteâđ toimmoʹhjjeei Petra B. Magga-Vars

teʹl.  0407325503 Mánnu/Sääʹmteʹǧǧ

Israeel Lääʹddjânnam ambassneǩ kõʹllʼji Aanrest

Israeel Lääʹddjânnam ambassneǩ Dov Segev-Steinberg kõʹllʼji Sääʹmteeʹǧǧest nelljdpeeiʹv 8.3.2018. SaaǥǥJååʹđteei Tiina Sanila-Aikio kaaunõõđi ambassniiʹǩǩin Sajoozzâst.

Lââʹssteâđaid oudd Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio teʹl. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi