Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla KOONTÂRPIISAR TUÂJ

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla

KOONTÂRPIISAR TUÂJ

Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt 31.12.2018 räjja. Koontârpiisar tuâjaid kooll jm. håiddad almmjallaš konttâr veäʹǩǩen mähsstrafiikk (Heeros), kaaupšemlaasktõõzz, nuʹtt jeeʹres veäʹǩǩteei tällõsvaaldâšm ǥo takai koontârpiisar tuâjaid. Koontârpiisar toiʹmmai taarb mieʹldd vaaldâšmpiisar sâjjsiʹžžen di håidd jeeʹres vaaldâšmjååʹđteei jeäʹrben meäʹrreem tuâjaid. Koontârpiisar toimmpäiʹǩǩ lij Aanrest Sajoozzâst.

Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij tuâj oudldem škooultõs da sääʹmǩiõl täidd (sääʹmteʹǧǧlääʹjjest uvddum asetõs 1727/1995). Tuâj oʹnstam håiddmõõžž ooudâs veäʹǩǩad määŋgbeällsaž härjjnummuš koontârtuâjaid. Uʹvddep äärv jiõččnaž da tääʹrǩes tuejjummša di šiõǥǥ õhttsažtuâjj- da vuârrvaaiktemtääidaid. Päʹlǩǩ meäʹrrââvv Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz VI da II joouk mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 1849,51 euʹrred /mp). Vuâđđpääʹlǩ õõl määuʹset 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz da tuõjju härjjnem mieʹldd meäʹrrõõtti härjjnemlõõʹzzid.

Ooccmõõžžid mätt- da tuâjjtuõđštõõzzivuiʹm šâdd tooimted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 9.4.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin Sajos, 99870 Inari leʹbe info@samediggi.fi Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106 Sääʹmteeʹǧǧ toimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 26.3.2018 Sääʹmteʹǧǧ