Nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs ǩiõrǥti jõnn åskldõksannõstuâjas

22.3.2018

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs lij ǩiõrǥtam jõnn vitt eeʹjj pešttam tuâjas, åskldõksaaʹni liist. Sääʹnnlistt kätt pâʹjjel 1300 sääʹnned.

Sääʹnnliist vuâđđan lie tän räjja nuõrttsääʹmǩiõʹlle õlmstõttum åskldõk-sueʹrj ǩeeʹrj. Ǩiõlljuâǥǥtõs lij vuõiǥääm saaʹni ǩeeʹrjtemnääʹl ânnʼjõž noormi mieʹldd da taʹrǩstam saaʹni vaʹstteemvuõđ lääʹddǩiõʹlle. Sääʹnnliistâst lie mieʹldd še måtam ođđ sääʹn, kook lie šõddâm mättmateriaal jåårǥlâʹttemtuâjast.

Ouddâl tän såbbar ǩiõlljuâǥǥtõs lij juʹn ǩiõrggnam ǩiõttʼtõõllâd 1534 teʹrmmed da 286 noormtummšed. Ǩiõlltuâjjlaž lij vuäǯǯam pâʹjjel 700 sääʹnnkõjldõssâd Ǩiõllkaʹlddi haŋǩǩõspââʹjest. Täʹst huõlǩâni ämmtallaš ǩiõlltuâjj lij eman aalǥâst, joʹrdde ǩiõlljuâǥǥtõsneeʹǩǩ.

-Eman ko piâzzim jåttjed, tät tuâjj juʹn poott teäʹǧǧvääʹnest. Nuõrttsääʹmǩiõl ǩiõlltuâjj taarbaš kookkas pueʹttivuõʹtte näkam tuâj, mõõn ǩiõlljuâǥǥtõs lij alttääm, tuâtt ǩiõlljuâǥǥtõs õõut jiõʹnne.

-Ǩiõlltuâjj jåått puârast ooudårra. Juõʹǩǩ såbbrest leäʹp tuejjääm tääʹrǩes tuâj šiõǥǥ õhttsažtuâjj-jiõgg mieʹldd, ceälkk ǩiõlljuâǥǥtõõzz väärrneǩ Zoja Nosova.

-Leäʹp välddam ǩiõlljuâǥǥtõõzz tuâjast lokku jeeʹres sääʹmǩiõl suõmid, ko leäʹp smiõttâm saaʹnid. Tõʹst leäm kuärǥast, ceälkk ǩiõlljuâǥǥtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteei Erkki Lumisalmi.

Ǩiõlljuâǥǥtõõzzâst lie vuäzzla Lääʹddjânnmest da Ruõššjânnmest. Ǩiõlljuâǥǥtõõzzâst lie tuejjääm Tiina Sanila-Aikio ǩiõlljuâǥǥtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹjen da Erkki Lumisalmi ǩiõlljuâǥǥtõõzz väärrsaaǥǥjååʹđteeʹjen.

Ǩiõllaaʹššid kuõskki tuʹmmštõõǥǥi tueʹǩǩen lie ǩiõlljuâǥǥtõõzz saaǥǥjååʹđteeʹji lââʹssen vuäzzla Seija Sivertsen da Natalia Vaskova. Täujja såbbrin lie išttâd åårram še väärrvuäzzla Hilkka Fofonoff, Miika Lehtinen, Raija Lehtola da Zoja Nosova. Nuõrttsääʹm ǩiõlltuâjjla Terhi Harju da Mervi Semenoff lie valmštõõllâm aaʹššid ǩiõlljuâǥǥtõõzz ǩiõttʼtõõllâmnalla da juâkkam ǩiõlljuâǥǥtõõzz uʹvddem siâztõõzzid ǩiõllõõʹnnʼjid. Såbbrin mieʹldd lie leämmaž äʹšštobddjen Merja Fofonoff, Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõlljåårǥlõʹtti da Eino Koponen, Oulu universiteeʹtt lehtor.

Nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõs noorõõđi 21.-22.3. Tät leäi ǩiõlljuâǥǥtõõzz mââimõs sååbbar Ǩiõllkaʹlddi-haʹŋǩǩõspââʹjest. Haʹŋǩǩõs poott vueʹssmannu 2018 looppâst.

Åskldõksannõõzz vuâđđan da teâttkäivvan õnnum ǩeeʹrj da teeʹkst:

  • Kalevi Kasala: Ortodokslažvuõđ mâiʹd, mõõzz, mäʹhtt – ceerkavteâđ ǩeârjaž (Ortodoksi Nuorten Liitto 1999)
  • Evvan Evanǧeʹlium (Suomen Pipliaseura 1988)
  • Sääldat moʹlidva- da psalmmǩeʹrjj (Lasten Keskus ja Kirjapaja Oy, 2014)
  • Risttoummi moʹlidvaǩeʹrjj (Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, 1998)
  • Pââʹss Eʹččen Evvan Krysostomoozz – liturgia (Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, 2002)
  • Arkkimandriitta Panteleimon: Luostari jäämeren rannalla – Petsamon luostarin historiaa. (Valamon luostari 1990)
  • Ortodookslaž åskkmättǩeʹrjj -sanasto
  • Ortodoksinen uskontokirja – Sofian elämää, oppikirja 1. ja 2. luokille

Lââʹssteâđaid oudd:

Ǩiõlltuâjjlaž Terhi Harju, 040 671 9534, terhi.harju(at)samediggi.fi

www.giella.org