Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla MIEʹRRÄIGGSAŽ JIEʹLLEMVUEʹǨǨPIISAR tuâj

Sääʹmteʹǧǧ iʹlmmat ooccâmnalla

MIEʹRRÄIGGSAŽ JIEʹLLEMVUEʹǨǨPIISAR

tuâj. Piisar tuâjjan lij jm. valmštõõllâd sääʹm jieʹllemvuõʹjjid da sääʹm dommvuuʹd mäddââʹnnma kuulli aaʹššid toimmvouddses kuulli aaʹššin di tuejjeed jieʹllemvueʹǩǩ- da vuõiggâdvuõttluʹvddkååʹdd aaʹšši valmštõõllʼjen. Tuâjj älgg suåppmõõžž mieʹldd da peštt aainâs 31.12.2018 räjja. Teäggtõõzz ainsmâʹttem mâŋŋa tuâjj juätkkjeʹči eeʹjjest 2019.

Tuâj põõrǥât vuäǯǯad põõššjen eeʹjj 2019 äiʹǧǧen. Šiõttõsvuâđlaž ââʹntemkaiʹbbjõssân lij veeʹrj oudldem škooultõs da lââʹssen kaiʹbbjet sääʹmǩiõl tääid (asetõs 1727/95).  Tuâj oʹnstam håiddmõš õõlǥat šiõǥǥ sääʹmkulttuur, sääʹmvuuʹd da -jieʹllemvuõʹjji tobddmõõžž. Päʹlǩǩ meäʹrrââtt Sääʹmteeʹǧǧ päʹlǩǩriâšldõõǥǥ väʹǯǯelvuõtt-tääʹzz IV/IV-II mieʹldd (vuâđđpäʹlǩǩ 2 466,87 – 2 570,81 euʹrred /mp kõõskâst). ). Vuâđđpääʹlǩ lââʹssen määuʹset tuâjast haʹrjjnem mieʹldd meäʹrrõõtti haʹrjjnemlõõʹzzid  di 24 % sääʹmvuuʹd lââʹzz, jõs tuâjjlaž tuejjad sääʹmvuuʹdest.

Ooccmõõžžid mieʹlddõõzzeezvuiʹm šâdd tooiʹmted Sääʹmteeʹǧǧ piisarkådda 4.4.2018 čiâss 16.00 mõõneeʹst addrõõzzin Sajos, 99870 Inari leʹbe addrõʹsse info@samediggi.fi. Lââʹssteâđaid tuâjast oudd vaaldâšmjååʹđteei Pia Ruotsala-Kangasniemi teʹl. 010 839 3106. Sääʹmteeʹǧǧ toimmjummša vuäitt tobdstõõttâd neʹttaddrõõzzâst www.samediggi.fi

Aanrest 19.3.2018 Sääʹmteʹǧǧ