Jäämeren radan linjauksesta ei neuvoteltu Saamelaiskäräjien kanssa

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaama, Liikenneviraston laatima selvitys Jäämeren rata -hankkeen toteuttamisesta sekä taloudellisesta kannattavuudesta valmistui 9.3.2018. Ministeri Berner kertoi tiedotustilaisuudessa 9.3.2018, että ministeriö on päättänyt valita Jäämeren radan linjausvaihtoehdoksi ja jatkoselvitettäväksi Rovaniemi-Kirkkoniemi-linjauksen. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on viitannut useissa kannanotoissaan 18.1.2018 pidettyyn saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiseen neuvotteluun. Neuvottelun aiheena oli Jäämeren radan selvityksen sisältö, esitetyt ratalinjaukset ja saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien toteutumisen turvaaminen hankkeen esiselvityksessä ja toteutuksessa. 

Neuvottelussa keskusteltiin reittivaihtoehdoista, kannattavuuden laskemisesta kullakin reittivaihtoehdolla ja kannattavuuslaskennassa huomioitavista seikoista. Liikenneviraston edustajat totesivat, että aikataulun vuoksi ei kyetä kaikkien havaittujen kustannuksien tarkkaan taloudelliseen arvottamiseen, minkä johdosta kustannukset, jotka tunnistetaan mutta joita ei kyetä tarkasti arvottamaan, joudutaan huomioimaan verbaalisesti. Lisäksi mahdolliset puutteet tai vajavuudet vaikutusten arvioinnissa on nostettava tiedoksi lopputuloksena olevaan selvitykseen.  

Neuvottelussa sovittiin, että hankkeen jatkuessa valmistuneen kannattavuusselvityksen jälkeen, viranomaiset neuvottelevat Saamelaiskäräjien kanssa siitä, miten ja millaisia toimenpiteitä selvityksen jatkamiseksi ja saamelaisiin kohdistuvien vaikutuksien arvioimiseksi tehdään. Lisäksi sovittiin, että hankkeen jatkuessa nyt valmistuvan kannattavuusselvityksen jälkeen, viranomaiset neuvottelevat Saamelaiskäräjien kanssa muun muassa asioista, jotka on jatkoselvityksessä kartoitettava. 

– Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisessa neuvottelussa 18.1.2018 ei ole neuvoteltu ratalinjauksesta tai sen valinnasta, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

– Saamelaiskäräjille on päinvastoin annettu ymmärtää, että ratahanke on suuruusluokaltaan sellainen, ettei sitä ole realistista toteuttaa. Ratalinjauksen valinta on tapahtunut vaillinaisen tiedon pohjalta ja linjauksen valinnasta olisi tullut neuvotella Saamelaiskäräjien kanssa, jatkaa Sanila-Aikio. 

Saamelaiskäräjät on toimittanut liikenne- ja viestintäministeriölle 13.3.2018 asiakirjapyynnön koskien Jäämeren rata -hankkeen Rovaniemi-Kirkkoniemi-linjauksen valinta- ja jatkoselvityspäätöstä. Saamelaiskäräjät pyytää liikenne- ja viestintäministeriöltä päätöksen perusteluineen, liitetietoineen sekä valitusosoituksineen. 

Taustaa 

  • Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi 29.6.2017 Liikennevirastoa selvittämään mahdollisen Jäämeren radan toteuttamista ja taloudellista kannattavuutta. 
  • Saamelaiskäräjät pyysi 7.7.2017 päivätyssä neuvottelupyynnössään liikenne- ja viestintäministeriöltä saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaista neuvottelua koskien Jäämeren radan selvityksiä.  
  • Saamelaiskäräjät tapasi liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehiä 23.11.2017, jonka yhteydessä Saamelaiskäräjät antoi Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston huomautuksen Jäämeren rata -hankkeesta. 
  • 18.1.2018 pidetyssä saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvottelussa todettiin, että Saamelaiskäräjät sai selvityspyynnön ensimmäistä kertaa virallisesti tiedoksi vasta neuvottelumateriaalien yhteydessä 11.1.2018. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi selvityspyynnön ja tiedotteen selvityksestä verkkosivuillaan 3.7.2017.  

Lisätietoja

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi 

Liitteet