Saamelaiskäräjien kertomus valtioneuvostolle vuodelta 2017 on julkaistu

Saamelaiskäräjälain 7 §:n mukaisesti Saamelaiskäräjät laatii vuosittain valtioneuvostolle hallituksen kertomuksen laatimista varten kertomuksen siitä, mitä merkittävää on tapahtunut saamelaisia erityisesti koskevien asioiden kehityksessä. Saamelaiskäräjät on hyväksynyt kertomuksen kokouksessaan 9.2.2018.

Vuonna 2017 Saamelaiskäräjät on osallistunut lainsäädäntöhankkeisiin antamalla lakiesityksistä lausuntoja, ollut kuultavana eduskunnan valiokunnissa ja käynyt esityksistä saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisia neuvotteluja. Saamelaiskäräjät antoi kertomusvuonna lausuntoja yhteensä 73 kpl, aloitteita ja esityksiä 12 kpl sekä muistioita ja kannanottoja 50 kpl.

Kertomusvuoden merkittäviä tapahtumia oli Pohjoismaisen saamelaissopimuksen sopimustekstin parafointi tammikuussa 2017 ja eteneminen Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien käsiteltäväksi.

Kertomusvuonna käytiin ennätysmäärä saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisia neuvotteluita. Neuvottelumenettelyn toteuttamisessa havaittujen ongelmien ja epätietoisuuden vuoksi Saamelaiskäräjät ja oikeusministeriö laativat kertomusvuonna lisäksi ohjeen saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisen neuvotteluvelvollisuuden asianmukaiseksi toteuttamiseksi.

Saamelaiskäräjät hyväksyi kertomusvuonna kansainvälistä toimintaansa koskevan strategian, jonka tarkoituksena on tehostaa vaalikauden tavoitteiden toteutumista kansainväliseen toimintaan liittyen ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien turvaaminen kansainvälisellä tasolla pidemmälle tähdäten.

Saamelaisten kannalta merkittävin kertomusvuonna aloitetuista lainsäädännön uudistushankkeista oli saamelaiskäräjälain uudistamishanke, jota varten oikeusministeriö asetti päätöksellään 23.10.2017 kuusihenkisen toimikunnan. Toimikunnan on määrä päättää työnsä 30.4.2018 mennessä ja luovuttaa mietintönsä ehdotukseksi valtioneuvostolle saamelaiskäräjälain uudistamiseksi.

Lue kertomus kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja antaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi