Saamelaiskäräjien hallitus keskusteli Lapin maakunta- ja sote-valmistelun tilanteesta

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 4/2018 pidettiin Inarissa maanantaina 26.3.2018. Hallitus kuuli asiantuntijoita Lapin maakunta- ja sote-valmistelun tilanteesta sekä saamelaiskäräjälain muutoshankkeesta. Lisäksi hallitus hyväksyi esityksen painopistealueista Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaan 2018-2020 ja selvityksen saamenkielisten oppimateriaalien valmistamiseen myönnetyn valtionavustuksen käytöstä vuonna 2017. 

Saamelaiskäräjät aktiivisesti mukana Lapin maakunta- ja sote-valmistelussa

Hallitus kuuli muutosjohtaja Marja Perälää Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelujen tilanteesta. Lapissa maakunnan valmistelua johtaa ja ohjaa väliaikainen valmistelutoimielin, jossa on uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden, seutukuntien ja Saamelaiskäräjien edustus. Valmistelussa työskentelee tällä hetkellä noin 30 palkattua valmistelijaa.

Maakuntauudistuksen myötä saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille ja tässä vaiheessa Perälän mukaan on tärkeää, että saamenkielisten palveluiden järjestäminen huomioidaan Lapin maakunnan tulevassa rahoituksessa. Tällä hetkellä rahoituskriteerit eivät tunnista kaikkia Lapin erityisolosuhteita ja nyt rahoituskriteerinä oleva harvan asutuksen kriteeri ei huomioi asianmukaisesti niitä kustannuksia, mitä aiheutuu palvelujen järjestämisestä saamen kielillä.

– Nostamme aktiivisesti esille eduskunnassa maakunta- ja sote-uudistusta koskevien lakipakettien käsittelyn yhteydessä, että saamenkielisten palvelujen järjestämiseen osoitettaisiin korvamerkittyä rahaa, painottaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

Ajankohtaisena asiana Perälä toi esille saamen kielen vaikuttamistoimielimen perustamisen asinatuntijaelimenä jo valmistelun tässä vaiheessa. Toimielin on määritelty hallituksen esityksessä maakunnan saamenkielisten asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskanavaksi maakunnan hallinnossa. Jäsenten edellytetään edustavan alueen saamenkielisiä asukkaita. Toimielin ei kuitenkaan korvaa miltään osin Saamelaiskäräjien asemaa saamelaiskäräjistä annetun lain mukaisena saamelaisten edustajana.

Lapin maakuntauudistuksen valmistelu järjestää kuntakierroksen touko-kesäkuussa, jolloin valmistelijat tapaavat maakuntaan siirtyvää henkilöstöä ja asukkaita. Kuntakierroksen tarkoituksena on jakaa tietoa maakuntauudistuksen tilanteesta ja saada asukkaita mahdollisimman laaja-alaisesti mukaan osaksi valmisteluprosessia. Saamelaisalueen kunnissa valmistelijat kiertävät toukokuun viimeisellä viikolla ja tapaavat myös saamelaisväestöä.

Sarita Kämäräinen on aloittanut Lapin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa saamenkielisten palvelujen suunnittelijan tehtävässä. Suunnittelijan tehtävänä on mm. valmistella maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja ja tehtäviä saamelaisuus huomioiden, olla mukana suunnittelemassa uusia osallisuuden toimintamalleja Lapissa, etsiä uudenlaisia tapoja järjestää ja tuottaa saamenkielisiä palveluja, tehdä esitys toimenpiteistä, joilla voidaan edistää kielellisten oikeuksien toteutumista sekä tunnistaa tarpeet rajayhteistyölle Norjan ja Ruotsin kanssa saamenkielisten palvelujen saatavuuden turvaamiseksi.

Saamelaiskäräjien esitykset Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaan 2018-2020

Lapin liitto on pyytänyt Saamelaiskäräjiltä esityksiä Lappi-sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaksi vuosille 2018-2020. Esitettävät hankkeet tulisivat olla rahoitusvalmiita, joissa omarahoitusosuuden ja julkisen rahoituksen osuus ovat selviä.

Saamelaiskäräjät nostaa esille tärkeinä hankkeina mm. Sámi Giellagáldu – saamen kielten ammatti- ja resurssikeskuksen rahoituksen varmistamisen sekä uutena hankkeena saamelaiskulttuuriin liittyvän kuvaohjeistuksen laatimisen matkailijoille.

Saamelaisten kotiseutualueen vetovoimatekijöiden turvaaminen on ensisijainen elinehto vastuulliselle ja eettisesti kestävälle matkailulle hauraassa pohjoisen luonnossa ja kulttuuriympäristössä. Matkailijoille suuntautuva ohjeistuksen tarve on akuuttia, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä mahdollisesti tapahtumaa vahinkoa, joka pitkälti johtuu tiedonpuutteesta.

Ohjeistus ohjaa matkailijoita siitä, miten ja missä voi turvallisesti liikkua aiheuttamatta mahdollisesti korjaamatonta vahinkoa tai haittaa paikallisväestölle, saamelaiskulttuurille, luonnolle ja sen monimuotoisuudelle tai matkailijoille itselleen. Ohjeistus voitaisiin toteuttaa esim. animaatioiden muodossa. Hankkeen toteuttajana toimisivat Saamelaiskäräjät, Visit Finland ja Lapin liitto.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi

Liitteet:

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi TOIMISTOSIHTEERIN TEHTÄVÄN

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi

TOIMISTOSIHTEERIN TEHTÄVÄN

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2018 saakka. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluu mm. hoitaa yleisen toimiston apuna maksuliikennettä (Heeros), myyntilaskutusta sekä muita avustavia taloushallinnon että yleisiä toimistosihteerin tehtäviä. Toimistosihteeri toimii tarvittaessa hallintosihteerin sijaisena sekä hoitaa muita hallintopäällikön erikseen määräämiä tehtäviä. Toimistosihteerin toimipaikka sijaitsee Inarissa Sajoksessa.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (saamelaiskäräjistä annettu asetus 1727/1995). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa monipuolinen kokemus toimistotehtävistä. Arvostamme kykyä itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VI ja II ryhmän mukaan (peruspalkka 1849,51 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 9.4.2018 klo 16.00 mennessä osoitteella Sajos, 99870 Inari tai info@samediggi.fi Lisätietoja virasta antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3106 Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 26.3.2018 Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät vetoaa opetus- ja kulttuuriministeriöön ainoan jokavuotisen saamenkielisen nuorisotapahtuman turvaamiseksi

Saamelaiskäräjät pyytää opetus- ja kulttuuriministeriöltä kiireellistä neuvottelua Saamelaisnuorten taidetapahtuman turvaamiseksi. Ministeriöstä saadun alustavan tiedon mukaan taidetapahtuman valtionavustus aiotaan leikata puoleen entisestä. Saamelaisnuorten taidetapahtumalla on kautta vuosikymmenten ollut korvaamattoman suuri merkitys Suomen saamelaisnuorten identiteetin, kulttuuri- ja taideharrastusten sekä yhteenkuuluvuuden rakentajana.

Saamelaisnuorten taidetapahtumia on järjestetty katkeamatta 1970-luvulta asti. Tapahtuma on tärkein ja ainoa saamenkielinen vuosittain järjestetty nuorisotapahtuma, jolla on kautta vuosikymmenten ollut korvaamattoman suuri merkitys nuorille, joille omakielistä nuorisotyötä ei juurikaan ole tarjolla.

Tapahtuma kuuluu osana valtakunnalliseen Nuori kulttuuri -tapahtumaketjuun ja ministeriö on johdonmukaisesti rahoittanut tapahtumaa tähän asti. Tämänvuotinen tapahtuma on ilmoitettu järjestettäväksi Inarin Sajoksessa huhtikuun 12. päivänä. Tapahtuman lajeina ovat musiikki ja saamenkielinen tubetus eli saamenkielisten lyhytvideoiden tekeminen.

Tapahtuman suojelijana ja tubetus-kilpailun tuomarina toimii tunnettu tubettaja Mansikkka, joka on jo käynyt opastamassa saamelaisnuoria tubevideoiden tekemisessä ja tulee myös paikan päälle Sajokseen.

– Emme ymmärrä ministeriön ilmoittamaa linjausta, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio ja kertoo, että Saamelaiskäräjät on pyytänyt ministeriöltä pikaista saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaista neuvottelua asiassa.

– Saamelaisyhteisölle tapahtuma on korvaamattoman tärkeä, mutta sen merkitystä ei aina ymmärretä saamelaisyhteisön ulkopuolella. Saamelaisnuorten taidetapahtuma on kannustanut taideharrastuksiin ja nostanut esille suuren määrän eri alojen saamelaisia taiteilijoita muusikoista, näyttelijöihin, kuvataiteilijoihin, käsityöntekijöihin ja tanssijoihin, sanoo Sanila-Aikio. – Lisäksi se on merkittävä saamen kielten käyttöön kannustava kieliareena.

Saamelaiskäräjien toinen varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ihmettelee ministeriöstä saatua ennakkotietoa, jonka mukaan ministeriö velvoittaisi Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kustantamaan tapahtuman järjestämiselle ratkaisevan tärkeät linja-autokuljetukset saamelaisalueen kouluilta tapahtumapaikalle Inariin.

– Tapahtuman järjestämiskustannuksista 50 %:n siirtäminen Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kustannettaviksi uhanalaistaa saamelaisnuorten poliittisen ja kulttuurityön, jota ministeriö on ilmoittanut erityisesti tukevansa. – Viimeksi saamelaisnuoret saivat vahvan tuen toiminnalleen tavatessaan opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen marraskuussa 2017.

Asia olisi toinen, jos ministeriö lisäisi vastaavasti nuorisoneuvoston valtionavustusta, sanoo Juuso. – Toivon, että kulttuuriministeri Sampo Terho ja valtioneuvosto varmistaisivat, että Suomen ainoa saamelainen nuorisokulttuuritapahtuma voidaan järjestää ja että rahoitusta ei leikata nyt eikä tulevaisuudessa.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja Risten Mustonen sanoo, että mikäli rahoitus pysyy ministeriön ennakkotiedon mukaisena, nuorisoneuvosto joutuu supistamaan toimintaansa, perumaan suunniteltuja hankkeita, saamelaisnuorille tarkoitetun seminaarin tai lomauttamaan nuorisosihteerin.

– Saimme marraskuun opetusministeritapaamisessa hyvän tuen erityisesti valtaväestön nuorten sivistämiselle saamelaisasioista. Toivoisimme, että sen lisäksi myös tuki saamelaisnuorten omaa kieltä ja kulttuuria kohtaan näkyisi käytännössä vahvemmin, eikä siitä leikattaisi, sanoo Mustonen.

Taidetapahtuman tuottajana työskentelevä Aleksi Ahlakorpi kertoo, että on itse osallistunut jo lapsena ja nuorena sekä myöhemmin opettajana ja valvojana taidetapahtumaan. – On todella ikävää, jos näin perinteikäs tapahtuma tällä tavalla kuihdutetaan. Olemme jo tinkineet tapahtuman kestosta (aiemmin ollut kaksipäiväinen) ja järjestettävistä työpajoista (tällä kertaa ei järjestetä). Ainoa mitä voimme enää tapahtumasta karsia ovat lapset ja nuoret, sanoo Ahlakorpi.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi, 010 839 3192

Varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja Risten Mustonen, risten.mustonen(at)gmail.com

Saamelaisnuorten taidetapahtuman tuottaja Aleksi Ahlakorpi, aleksi.ahlakorpi(at)samediggi.fi, 010 8393 128, 040 687 8844

http://www.samediggi.fi/toiminta/nuorten-taidetapahtuma/

https://www.facebook.com/daiddadahpahus/

 

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi MÄÄRÄAIKAISEN ELINKEINOSIHTEERIN tehtävän

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi

MÄÄRÄAIKAISEN ELINKEINOSIHTEERIN

tehtävän. Sihteerin tehtävänä on mm. valmistella saamelaisten elinkeinoihin ja saamelaisten kotiseutualueen maankäyttöön liittyviä asioita toimialaansa kuuluvin osin sekä toimia elinkeino- ja oikeuslautakunnan esittelijänä. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää ainakin 31.12.2018 saakka. Rahoituksen varmistumisen jälkeen työ jatkuisi vuonna 2019. Tehtävä pyritään vakinaistamaan vuoden 2019 aikana.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää saamelaiskulttuurin, saamelaisalueen ja -elinkeinojen tuntemusta. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV-II mukaan (peruspalkka välillä 2 466,87 – 2 570,81 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä 24 %:n saamelaisalueen lisä, mikäli työntekijä työskentelee saamelaisalueella.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 4.4.2018 klo 16.00 mennessä osoitteella Sajos, 99870 Inari tai osoitteeseen info@samediggi.fi Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3106. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 19.3.2018 Saamelaiskäräjät

Jäämeren radan linjauksesta ei neuvoteltu Saamelaiskäräjien kanssa

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaama, Liikenneviraston laatima selvitys Jäämeren rata -hankkeen toteuttamisesta sekä taloudellisesta kannattavuudesta valmistui 9.3.2018. Ministeri Berner kertoi tiedotustilaisuudessa 9.3.2018, että ministeriö on päättänyt valita Jäämeren radan linjausvaihtoehdoksi ja jatkoselvitettäväksi Rovaniemi-Kirkkoniemi-linjauksen. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on viitannut useissa kannanotoissaan 18.1.2018 pidettyyn saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaiseen neuvotteluun. Neuvottelun aiheena oli Jäämeren radan selvityksen sisältö, esitetyt ratalinjaukset ja saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien toteutumisen turvaaminen hankkeen esiselvityksessä ja toteutuksessa. 

Neuvottelussa keskusteltiin reittivaihtoehdoista, kannattavuuden laskemisesta kullakin reittivaihtoehdolla ja kannattavuuslaskennassa huomioitavista seikoista. Liikenneviraston edustajat totesivat, että aikataulun vuoksi ei kyetä kaikkien havaittujen kustannuksien tarkkaan taloudelliseen arvottamiseen, minkä johdosta kustannukset, jotka tunnistetaan mutta joita ei kyetä tarkasti arvottamaan, joudutaan huomioimaan verbaalisesti. Lisäksi mahdolliset puutteet tai vajavuudet vaikutusten arvioinnissa on nostettava tiedoksi lopputuloksena olevaan selvitykseen.  

Neuvottelussa sovittiin, että hankkeen jatkuessa valmistuneen kannattavuusselvityksen jälkeen, viranomaiset neuvottelevat Saamelaiskäräjien kanssa siitä, miten ja millaisia toimenpiteitä selvityksen jatkamiseksi ja saamelaisiin kohdistuvien vaikutuksien arvioimiseksi tehdään. Lisäksi sovittiin, että hankkeen jatkuessa nyt valmistuvan kannattavuusselvityksen jälkeen, viranomaiset neuvottelevat Saamelaiskäräjien kanssa muun muassa asioista, jotka on jatkoselvityksessä kartoitettava. 

– Saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisessa neuvottelussa 18.1.2018 ei ole neuvoteltu ratalinjauksesta tai sen valinnasta, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio.

– Saamelaiskäräjille on päinvastoin annettu ymmärtää, että ratahanke on suuruusluokaltaan sellainen, ettei sitä ole realistista toteuttaa. Ratalinjauksen valinta on tapahtunut vaillinaisen tiedon pohjalta ja linjauksen valinnasta olisi tullut neuvotella Saamelaiskäräjien kanssa, jatkaa Sanila-Aikio. 

Saamelaiskäräjät on toimittanut liikenne- ja viestintäministeriölle 13.3.2018 asiakirjapyynnön koskien Jäämeren rata -hankkeen Rovaniemi-Kirkkoniemi-linjauksen valinta- ja jatkoselvityspäätöstä. Saamelaiskäräjät pyytää liikenne- ja viestintäministeriöltä päätöksen perusteluineen, liitetietoineen sekä valitusosoituksineen. 

Taustaa 

  • Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi 29.6.2017 Liikennevirastoa selvittämään mahdollisen Jäämeren radan toteuttamista ja taloudellista kannattavuutta. 
  • Saamelaiskäräjät pyysi 7.7.2017 päivätyssä neuvottelupyynnössään liikenne- ja viestintäministeriöltä saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaista neuvottelua koskien Jäämeren radan selvityksiä.  
  • Saamelaiskäräjät tapasi liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehiä 23.11.2017, jonka yhteydessä Saamelaiskäräjät antoi Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston huomautuksen Jäämeren rata -hankkeesta. 
  • 18.1.2018 pidetyssä saamelaiskäräjälain 9 §:n neuvottelussa todettiin, että Saamelaiskäräjät sai selvityspyynnön ensimmäistä kertaa virallisesti tiedoksi vasta neuvottelumateriaalien yhteydessä 11.1.2018. Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi selvityspyynnön ja tiedotteen selvityksestä verkkosivuillaan 3.7.2017.  

Lisätietoja

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio puh. 050 300 1780, tiina.sanila-aikio(at)samediggi.fi 

Liitteet

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni 16.3.2017

Saamelaiskäräjien puhelinvaihde on kiinni perjantaina 16.3.2018.

16.3.2018 hallituksen ja henkilöstön kehitys- ja strategiakeskustelu järjestetään Inarissa.

 

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen esittelijän tehtävän

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi

MÄÄRÄAIKAISEN ESITTELIJÄN TEHTÄVÄN

Esittelijän päätehtävänä on toimia sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijänä ja sihteerinä. Työ alkaa 2.4.2018 ja päättyy 28.7.2018. Työntekijän toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulututkinto, hyvä saamelaisen sosiaali-, terveysalan tuntemus. Hyvä hallinnollisten tehtävien ja taloushallinnon tuntemus katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV-II mukaan (peruspalkka välillä 2 466,87 – 2 570,81 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 26.3.2018 klo 16.00 mennessä osoitteella Sajos, 99870 Inari tai info(at)samediggi.fi. Lisätietoja työstä antaa hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi puh. 010 839 3106. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Anáris 12.3.2018 Saamelaiskäräjät