Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio aalǥtummuž ǩiõttʼtõõlât seminaarâst sueʹvet

Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõtt komissio aalǥtem oudldõõzzid ǩiõttʼtõõlât Aanar Sajoozzâst sueʹvet 10.2. riõššum seminaarâst. Seminaarâst kuulât vaʹstteei komissioi toimmjummšest jeeʹresåʹrnn maaiʹlmest. Seminaar lij pukid äävai.

Ääʹv seminaar Tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissioi meeraikõskksaž ǩiõččlâsttmõõžž:
Lääʹddjânnam riikk da säʹmmlai kõõskid ǩiõttʼtõõlli komissio aalǥtem oudldõõzz

Äiʹǧǧ: 10.2.2018
Päiʹǩǩ: Sajos, Aanar
Striiʹmjummuš vuõiʹǧǧest: http://www.sogku.fi/live/

Moderaattoor: Tiina Sanila-Aikio da Antti Pentikäinen
09.00 Šõddmõõžž ääʹvummuš: Antti Pentikäinen, toimmjååʹđteei, Åskldõõǥǥlaž da äʹrbbvuõđlaž jååʹđteeʹji rääuhkueʹddemsäiʹmmõs
09.10 Tiõrvtemsääʹn, Tiina Sanila-Aikio, saaǥǥjååʹđteei, Sääʹmteʹǧǧ
09.20 Saakkvuârr, Eduardo González, vuäʹpsteei da seʹrddempââʹj vuõiggâdvuõttriâššmõõžži äʹšštobddi
09.50 Saakkvuârr, Simon Keyes, kueʹss professor, Winchester universiteʹtt, suåvtõõllâm äʹšštobddi

10.20 Kååʹffpodd

10.40 Saakkvuârr, Laila Susanne Vars, jååʹđteei äʹšštobddi, Taarrjânnam ooumažvuõiggâdvuõttorgaan, OTT, äʹšštobddi ÕM ooumažvuõiggâdvuõttväʹlddõõzz koontâr (OHCHR) alggmeerai vuõiggâdvuõđid ǩiõttʼtõõlli äʹšštobddimekaniismâst (EMRIP)
11.10 Saakkvuârr, Marie Wilson, Kanada tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio vuäzzlaž
11.40 Saakkvuârr, Teivo Teivainen, professor, Heʹlssen universiteʹtt
12.00 Porrmõš
13.00 Saakkvuârr da paneeʹlsaǥstõõllmõš Veli-Pekka Lehtola, sääʹmkulttuur professor, Oulu universiteʹtt Nils-Henrik Valkeapää Petra Laiti, saaǥǥjååʹđteei, Lääʹddjânnam sääʹmnuõr (SSN) Ida-Maria Helander, väärrsaaǥǥjååʹđteei, SSN
Anna Morottaja

14.00 Kååʹffpodd

14.15 Tuejjummuš siõm jooukin da tiimi čuäʹjtõõzz Siâsstõõzz Lääʹddjânnam riiʹǩǩe (sj. Johanna Suurpää, demokratia-, ǩiõll- da vuâđđvuõiggâdvuõđi juâkkaz jååʹđteei, vuõiggâdvuõttministeria) Siâsstõõzz Lääʹddjânnam sääʹmtegga (sj. Tiina Sanila-Aikio) Siâsstõõzz tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio aalǥtummša (sj. Antti Pentikäinen)
15.45 Loppsääʹn, Tiina Sanila-Aikio da Antti Pentikäinen